JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör mål om det aktiebolagsrättsliga låneförbudet

[2015-07-09] Högsta domstolen

Genom avgörandet klargör Högsta domstolen att låneförbudet i aktiebolagslagen även tar sikte på styrelsesuppleanter. Dessutom slår domstolen fast att det är tidpunkten då låneavtalet ingicks som ska vara avgörande för låneförbudets tillämpning.

I målet hade ett låneavtal ingåtts mellan en person och ett aktiebolag. Låntagaren inträdde senare som styrelsesuppleant i aktiebolaget. Lånebeloppet kom därefter att utbetalas. Sedan bolaget försatts i konkurs väckte konkursboet talan mot låntagaren och yrkade att lånet skulle återbäras. Konkursboet anförde att avtalet var ogiltigt eftersom det hade tillkommit i strid med låneförbudet i 21 kap. 1 § aktiebolagslagen.

Högsta domstolen konstaterar att låneavtalet inte träffas av låneförbudet eftersom låntagaren inte var styrelsesuppleant i aktiebolaget när avtalet ingicks.

Senast ändrad: 2015-07-09

För mer information kontakta:

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14

Alexander Nilsson
Justitiesekreterare
08- 561 667 12