JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör mål om bevisbördan i tvister om konsumenttjänster i fall där något fast pris inte har bestämts.

[2016-11-22] Högsta domstolen

Om en näringsidkare och en konsument är oense om priset för en tjänst är det näringsidkaren som ska bevisa att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.

Om priset för en tjänst inte har avtalats mellan en konsument och en näringsidkare ska konsumenten enligt konsumenttjänstlagen betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Det har tidigare varit oklart vem av parterna i ett avtal om en konsumenttjänst som har bevisbördan för det skäliga priset. Högsta domstolen slår nu fast att det är näringsidkaren som ska bevisa att omständigheterna är sådana att den betalning som begärs är skälig.

Det aktuella målet gällde en konsument som hade träffat avtal med ett byggföretag om att arbete skulle utföras på konsumentens villafastighet. Parterna hade kommit överens om ett visst timpris för arbetet men var oense om vilket sammanlagt belopp som utgjorde skälig betalning för det arbete som företaget hade utfört. Högsta domstolen konstaterar att den tidsredovisning som företaget åberopade varken i sig eller tillsammans med den övriga bevisningen gav någon klar bild av vilket arbete som hade utförts och hur tiden fördelades på olika arbetsuppgifter. Utredningen gav därför enligt domstolen inte underlag för att bedöma om det var befogat att lägga ned det antal timmar som företaget krävde betalning för. Företaget hade därmed inte visat att omständigheterna sammantagna var sådana att det begärda priset var skäligt. Bolaget hade därför inte rätt till betalning med ett högre belopp än vad konsumenten hade godtagit.


Bifogade filer:

T 3445-15


Senast ändrad: 2016-11-22

För mer information kontakta:

Annika Rygart Kjellander
Justitiesekreterare
08-561 666 58

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14