JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör frågan om vem som ska ha återbetalningen av tryckerimomsen

[2015-12-22] Högsta domstolen

Sedan det genom ett avgörande från EU-domstolen hade klarlagts att en för hög mervärdesskatt för tryckeritjänster togs ut i Sverige, har Skatteverket till tryckeriföretag återbetalat belopp som svarar mot den för högt uttagna skatten. Det har lett till tvister mellan tryckerier och köpare av tryckeritjänster om vem som har rätt till de återbetalda beloppen. Högsta domstolen har nu klargjort att köparna av tjänsterna har en återkravsrätt mot tryckerierna.

EU-domstolen klargjorde år 2010 att mervärdesskatten på tryckeritjänster skulle vara 6 procent. Den i Sverige tillämpade skattesatsen hade i många år varit 25 procent. Efter EU-domstolens avgörande har Skatteverket till tryckerierna betalat tillbaka belopp motsvarande skillnaden mellan de båda skattesatserna. De som köpt tryckertjänsterna har i många fall efterbeskattas med motsvarande belopp. 

I det aktuella fallet yrkade ett förlag att ett anlitat tryckeri skulle till förlaget betala ett belopp svarande mot vad tryckeriet hade återfått från Skatteverket. Högsta domstolen förklarar inledningsvis att betalningen av den för höga skatten saknade rättsgrund och att förlaget därför hade en återkravsrätt, om inte tryckeriet (enligt rättsinstitutet condictio indebiti) i god tro hade inrättat sig efter att få behålla beloppet själv.

Högsta domstolen konstaterar vidare att om förlagets återkravsrätt består, så kommer tryckeriet inte i ett sämre förmögenhetsläge än vad det har inrättat sig efter. Det hänger enligt Högsta domstolen ihop med att tryckeriet inte kan ha haft någon berättigad förväntning om en förbättrad förmögenhetsställning genom att den mervärdesskatt som betaldes till Skatteverket skulle kunna bli lägre än den som hade mottagits från förlaget.

Slutsatsen blir att förlaget har en återkravsrätt på det belopp som Skatteverket hade återbetalat till tryckeriet.


Bifogade filer:

Ö 2708-15


Senast ändrad: 2015-12-22

För mer information kontakta:

Svante O. Johansson
Justitieråd
08-561 666 08

Emilie Strömberg
Justitiesekreterare
08-561 667 45