JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör ett mål om skadeståndsskyldighet för en kommun som lämnade felaktiga upplysningar till en enskild

[2017-11-14] Högsta domstolen

Högsta domstolen har fastställt att en kommun som lämnade felaktiga upplysningar till en enskild är skyldig att ersätta den skada som detta har orsakat, trots att det inte var fråga om myndighetsutövning.

Ett byggbolag, som avsåg att köpa och exploatera några fastigheter, fick vid ett telefonsamtal med kommunens bygglovschef beskedet att fastigheterna inte omfattades av strandskydd. Beskedet grundades på uppgifter i en databas som i sin tur baserades på information från länsstyrelsen. Det visade sig senare att uppgifterna i databasen var oriktiga och att strandskydd i själva verket gällde på fastigheterna. Byggbolaget, som då hade hunnit köpa fastigheterna, vände sig till domstol för att få fastställt att kommunen är skadeståndsskyldig.

Om det är klarlagt att en kommuns företrädare har lämnat en enskild ett bestämt, men oriktigt, besked i en viss fråga, så får det enligt Högsta domstolen normalt antas att detta beror på fel eller försummelse från kommunens sida. Det blir då kommunen som ska visa på omständigheter som medför att det ändå inte har utgjort fel eller försummelse att lämna den oriktiga upplysningen. Om beskedet har grundats på en oriktig uppgift från en annan myndighet, kan det innebära att kommunen behöver visa att oriktigheten inte har orsakats av fel eller försummelse hos den andra myndigheten. Högsta domstolen ansåg att det i detta fall förelåg fel eller försummelse på kommunens sida.

Högsta domstolen kom vidare fram till att det fanns särskilda skäl för att kommunen skulle vara skadeståndsskyldig. Domstolen hänvisade bl.a. till att bygglovschefen hade lämnat ett entydigt och konkret besked i en fråga som hade ett nära samband med kommunens verksamhetsområde och att han hade känt till varför byggbolaget hade frågat efter informationen.

Högsta domstolen slog därför fast att kommunen är skadeståndsskyldig.


Bifogade filer:

T 5170-16


Senast ändrad: 2017-11-14

För mer information kontakta:

Sten Andersson
Justitieråd
08-561 666 15

Fredrik Blommé
Justitiesekreterare
08-561 666 68