JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen återförvisar påföljdsfrågan i plenimålet om ne bis in idem till hovrätten för prövning

[2013-07-10] Högsta domstolen

Högsta domstolen har idag meddelat prövningstillstånd beträffande frågorna om påföljd och näringsförbud i plenimålet rörande skattetillägg och åtal för skattebrott (ne bis in idem) samt beslutat att hovrätten ska pröva dessa frågor.

I ett beslut den 11 juni i år fann Högsta domstolen att den som har fått ett skattetillägg på grund av att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet inte därefter får åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift. Som skäl anfördes att den enskilde har ett skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden. Detta ledde till att åtalet avvisades i fråga om en åtalspunkt som rörde grovt skattebrott. I övriga delar avslog Högsta domstolen yrkandet om att åtalet skulle avvisas.

Högsta domstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd i skuldfrågan i övrigt. Med hänsyn till att åtalet till en del har avvisats ska dock frågorna om påföljd och näringsförbud prövas på nytt. Högsta domstolen har därför meddelat prövningstillstånd i dessa frågor. Högsta domstolen har funnit att frågorna lämpligen bör prövas av hovrätten. Målet har därför återförvisats till hovrätten.

 


Bifogade filer:

B 4946-12


Senast ändrad: 2013-07-10