JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen ändrar genom ett avgörande i plenum rättspraxis beträffande utmätning av andel i bostadsrätt (jfr NJA 1995 s. 478).

[2015-03-12] Högsta domstolen

Enligt tidigare rättspraxis kunde en bostadsrätt, där en andel utmätts, inte utmätas och säljas genom ett samlat förfarande. I stället fick det i ett första skede göras en utmätning och försäljning av andelen och i ett senare skede en försäljning av hela bostadsrätten. Praxisändringen innebär att försäljningen nu kan göras i ett sammanhang.

Ärendet gäller försäljning och utmätning av en bostadsrätt som ägdes av gäldenären och hans mor tillsammans. Kronofogdemyndigheten hade tidigare beslutat om utmätning av gäldenärens andel för bl.a. skatteskulder. I målet yrkade Skatteverket att hela bostadsrätten, alltså inte bara gäldenärens andel, skulle säljas med stöd av den s.k. indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken. Underrätterna biföll Skatteverkets yrkande. Gäldenären och hans mor har överklagat beslutet.

I rättsfallet NJA 1995 s. 478 ansåg Högsta domstolen att samäganderättslagen i sina väsentliga delar är analogt tillämplig på bostadsrätter. Däremot ansågs det att indragningsregeln inte kunde tillämpas analogt vid utmätning av andel i bostadsrätt. Anledningen var främst det skydd som finns i lagen för makars och sambors gemensamma bostad.

Högsta domstolen har nu genom ett avgörande i plenum kommit fram till att indragningsregeln bör ges samma tillämpningsområde som samäganderättslagens bestämmelser om försäljning av hela egendomen. Det finns inte några särskilda skäl att undanta just bostadsrätter. Någon skillnad görs inte mellan fall då bostadsrätten ägs av makar eller sambor och andra fall av samägande. Högsta domstolen har således funnit att den tolkning av indragningsregeln som gjordes i 1995 års rättsfall bör frångås och att indragningsregeln är tillämplig vid utmätning av en andel i en bostadsrätt.

Eftersom indragningsregeln har ansetts tillämplig i ärendet och det inte anförts några omständigheter som utgör synnerliga skäl mot en försäljning av hela bostadsrätten har överklagandet avslagits.

 


Bifogade filer:

Ö 3703-13


Senast ändrad: 2015-03-12