JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen: Enstegstätade fasader med fuktskador medförde inte rätt till nedsättning av priset

[2016-05-11] Högsta domstolen

Huset hade byggts 1989 och köparna förvärvade det 2004. När de skulle sälja det vidare 2011 upptäcktes omfattande fuktskador. Huset var försett med en putsad s.k. enstegstätad fasad, en konstruktion som medför betydande risker för fuktskador. Men när huset byggdes var konstruktionen allmänt godtagen i branschen och ansågs förenlig med gällande byggnorm. Vid köpet 2004 förelåg det därför inte något fel i fastigheten i jordabalkens mening.

Det är numera känt att konstruktionen med putsade s.k. enstegstätade fasader är bristfällig när det gäller fuktsäkerhet. När köparna förvärvade fastigheten 2004 hade det dock inte upptäckts något fel. Men när de skulle sälja den sju år senare hittades omfattande fuktskador som berodde på fasadkonstruktionen. Frågan i målet var om konstruktionen gav köparna rätt till nedsättning av priset.

I ett avgörande 2010 slog Högsta domstolen fast en huvudregel: När en byggnad har uppförts i enlighet med gängse tolkning av gällande byggnorm finns det inte rätt till nedsättning av priset även om konstruktionen senare visar sig olämplig (NJA 2010 s. 286). Ibland görs undantag från huvudregeln, som i ett fall från 1997 då privatpersoner hade köpt nybyggda småhus av byggföretaget (NJA 1997 s. 290). En fråga nu var om det också i detta fall fanns skäl att göra undantag från huvudregeln.

Högsta domstolen besvarade frågan med nej. Huvudregeln skulle alltså gälla. Eftersom konstruktionen var allmänt accepterad i branschen när huset byggdes 1989, och därför inte stod i strid med gängse tolkning av byggnormen, var det alltså inte något sådant fel på fastigheten som kunde ge rätt till nedsättning av priset.

Målet har visst samband med två domar från 2015 i entreprenadmål. I NJA 2015 s. 110 slog Högsta domstolen fast att konstruktionen med putsade enstegstätade fasader innebar att det var fel i entreprenaden. Och i en senare dom (NJA 2015 s. 1040) ansågs entreprenören ersättningsskyldig för felet trots att garantitiden hade gått ut. Det finns inte någon motsättning mellan dessa domar och den huvudregel som gäller vid köp av fastighet.

 


Bifogade filer:

T 6237-14


Senast ändrad: 2016-05-11

För mer information kontakta:

Göran Lambertz
Justitieråd
08-561 666 13