JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Frikännande dom i mål om ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt

[2017-06-15] Högsta domstolen

Högsta domstolen konstaterar att en person inte kan fällas till ansvar för underlåtenhet att avslöja ett brott som han eller hon kan misstänkas ha begått. Fyra män frikänns därför från ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt.

I svensk rätt finns ingen allmän skyldighet att avslöja brott. När det gäller vissa särskilt allvarliga brott, bl.a. grov våldtäkt, finns dock en skyldighet att avslöja ett förestående eller pågående brott. 

I det nu aktuella fallet har en kvinna utsatts för grov våldtäkt i en lägenhet. Samtliga åtta män som befunnit sig i lägenheten åtalades för grov våldtäkt. Sex av dem åtalades i andra hand för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Tingsrätten fällde en av männen för grov våldtäkt och fem av dem för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Två män frikändes helt. De män som dömts för brott överklagade domen till hovrätten som fastställde tingsrättens dom. Fyra män som fällts till ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt överklagade domen till Högsta domstolen. 

Ansvar för underlåtenhet att avslöja brott förutsätter att brottet kan avslöjas ”utan fara för den handlande eller någon annan”. Denna inskränkning av det straffbara området innefattar bl.a. fall när den som avslöjar brottet riskerar att själv bli misstänkt eller dömd för delaktighet i brottet. Det har därför ansetts uteslutet att fälla en person till ansvar för underlåtenhet att avslöja brott om det av utred­ningen framgår att han eller hon kan ha varit inblandad i brottet på ett sådant sätt att straffansvar kan aktualiseras.

I målet är utrett att minst tre män deltog i den grova våldtäkten. Endast en av dessa män har dömts för brottet. Det har inte kunnat utredas vem eller vilka som i övrigt deltog. Det är ställt utom rimligt tvivel att de fyra tilltalade var medvetna om att kvinnan utsattes för ett allvarligt övergrepp och att de inte vidtagit någon åtgärd för att avslöja detta. Eftersom de inte i ett tidigt skede avförts från utredningen, utan tvärtom åtalats för grov våldtäkt, har det ansetts att ingen av dem kunnat avslöja brottet utan fara för sig själv. Det har därmed inte förelegat någon skyldighet för dem att avslöja brottet. Männen har därför frikänts från ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt.


Bifogade filer:

B 1519-16


Senast ändrad: 2017-06-15

För mer information kontakta:

Agneta Bäcklund
Justitieråd
08-561 66 21

Ann-Sofie Bodin
Justitiesekreterare
08-561 666 57