JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Frikännande dom i mål om ansvar för försök till otillåten avfallstransport

[2016-07-14] Högsta domstolen

En person åtalades för att ha försökt exportera 80 tv-apparater och en personbil från Sverige till Ghana. Högsta domstolen ansåg att tv-apparaterna och personbilen utgjorde farligt avfall för återvinning. Men eftersom personen inte handlade med uppsåt utan endast var oaktsam frikändes han på grund av att försök till oaktsamhetsbrott inte är straffbart.

Enligt miljöbalken är det straffbart att från EU till vissa länder, bl.a. Ghana, exportera eller försöka exportera farligt avfall för återvinning. Den åtalade personen lät transportera bl.a. tv-apparaterna och personbilen i en container från Sverige med slutdestination Ghana. Transporten stoppades i Rotterdam. Åklagaren påstod att föremålen utgjorde farligt avfall för återvinning och därför stred mot exportförbudet i EU:s avfallstransportförordning vilken straffbestämmelsen i miljöbalken hänvisar till. Personen förnekade brott och gjorde gällande att han tänkte sälja föremålen som begagnade i Ghana.

Avfall definieras både i unionsrätten och i miljöbalken som ett ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Högsta domstolen konstaterar, att vid bedömningen av innehavarens avsikt måste man i praktiken ta betydande hänsyn till de yttre omständigheterna, t.ex. föremålens ålder, skick, funktionsduglighet och förpackning. – Med hänsyn till det skick föremålen var i när transporten stoppades, uttalar domstolen att det står klart att föremålen inte kunde användas för sitt ändamål utan reparation eller annat återvinningsförfarande. Eftersom ingen åtgärd för återvinning hade vidtagits före transporten var det utrett att föremålen utgjorde avfall i den mening som uttrycket har i avfallssammanhang. Eftersom föremålen inte kunde återanvändas utan ett återvinningsförfarande och ingen åtgärd vidtagits hade exporten skett för återvinning.

Därefter konstaterar Högsta domstolen att ansvar för försök till brott enligt miljöbalkens straffbestämmelse endast avser uppsåtliga brott. Eftersom endast ett oaktsamhetsbrott var bevisat blev det en frikännande dom.

 


Bifogade filer:

B 1299-14


Senast ändrad: 2016-07-14

För mer information kontakta:

Ann-Christine Lindeblad
Justitieråd
08-561 666 05

Cecilia Hartman
Justitiesekreterare
08-561 667 47