JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Frågan om resning av dom rörande skattebrott

[2013-06-13] Högsta domstolen

Sedan Högsta domstolen har slagit fast att en person inte får åtalas för skattebrott om det dessförinnan har beslutats om skattetillägg för en och samma oriktiga uppgift, uppkommer frågan om en person som redan har dömts för skattebrott, trots att det förelåg ett beslut om skattetillägg, nu har rätt att få domen upphävd genom resning.

Högsta domstolen har idag förordnat att Riksåklagaren ska yttra sig över en sådan ansökan. Domstolen räknar med att avgöra frågan under senare hälften av juli månad. Avsikten är att det genom avgörandet ska klarläggas om, och i så fall under vilka förutsättningar, redan lagakraftvunna domar avseende skattebrott kan bli föremål för resning.

Senast ändrad: 2013-06-17

För mer information kontakta:

Charlotte Edvardsson
Justitiesekreterare
08-561 667 15