JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Författningar måste vara tillgängliga i läsbar form och gratis

[2017-03-15] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att det är en grundläggande del av den straffrättsliga legalitetsprincipen att författningar ska finnas tillgängliga i läsbar form för var och en utan något krav på betalning. Detta gäller också för en teknisk standard som det hänvisas till i en författning.

I målet hade tingsrätten dömt en person för att han utan tillstånd hade innehaft en stark laserpekare.

En förutsättning för att laserpekaren ska anses som stark är enligt strålskyddsförordningen att strålningsegenskaperna uppfyller vissa kriterier som anges i en standard från det privaträttsliga organet SEK Svensk Elstandard. Ett dokument med standarden kan erhållas från SEK:s hemsida, men bara mot betalning (1 091 kr).

Högsta domstolen konstaterar att det skulle strida mot den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma mannen till ansvar eftersom standarden fanns tillgänglig i läsbar form endast mot betalning. Det förhållandet att SEK kostnadsfritt kunde ge information om standardens innehåll saknade alltså betydelse.

Legalitetsprincipen kommer till uttryck i regeringsformen. Principen ska göra det förutsebart om straff kan följa på ett visst handlande. En given utgångspunkt är då att den enskilde ska ha rimliga möjligheter att själv skaffa sig kännedom om vilka regler som gäller.

Högsta domstolen ändrade därför hovrättens beslut att inte ge prövningstillstånd när mannen överklagade dit.   


Bifogade filer:

Ö 4833-16


Senast ändrad: 2017-03-15

För mer information kontakta:

Dag Mattsson
Justitieråd
08-561 666 07

Ann-Sofie Bodin
Justitiesekreterare
08-561 666 57