JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ett kommunalt bolags leverans av dricksvatten omfattas av produktansvarslagen

[2018-06-14] Högsta domstolen

Dricksvatten som levererats av ett kommunalt bolag innehöll s.k. PFAS-ämnen. Ett antal personer har stämt bolaget och yrkat ersättning för personskada. Högsta domstolen har kommit fram till att de kan få en prövning enligt produktansvarslagen som har ett strikt skadeståndsansvar.

 

Dricksvatten levereras huvudsakligen genom va-anläggningar som kommunen äger eller har ett rättsligt inflytande över.

 Enligt lagen om allmänna vattentjänster kan den som äger en allmän va-anläggning bli skyldig att ersätta en fastighetsägare som orsakats personskada av förorenat dricksvatten. Det förutsätter dock att den som äger anläggningen har åsidosatt en skyldighet.

 Produktansvarslagen bygger på principen om strikt ansvar, vilket innebär att det inte krävs att skadan har orsakats genom att någon skyldighet har åsidosatts. 

 Vid tiden för vattenleveranserna fanns det inte något krav på att undersöka om dricksvatten innehöll PFAS-ämnen.

I tingsrätten var parterna oense i frågan om skadeståndsbestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster är ensamt tillämpliga vid brister i dricksvatten eller om även produktansvarslagen kan åberopas. Tingsrätten hänsköt denna fråga till Högsta domstolen.

Högsta domstolen har kommit fram till att det kommunala bolagets leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster även omfattas av skadeståndsbestämmelserna i produktansvarslagen. 

Det innebär att tingsrätten nu ska pröva målet i sak och därmed frågan om det kommunala bolaget är skadeståndsansvarigt enligt produktansvarslagen.


Bifogade filer:

Ö 4746-17


Senast ändrad: 2018-06-14

För mer information kontakta:

Lina Nestor
Justitiesekreterare
08-561 666 79