JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Enstegstätade fasader är felaktiga enligt Högsta domstolen.

[2015-03-19] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i en dom i dag konstaterat att användningen av enstegstätade fasader i nybyggda småhus innebär att entreprenaden är felaktig.

Konstruktionen med enstegstätade fasader var mycket vanligt förekommande vid nybyggnationer i Sverige under 1990-talet och fram till 2007. Enstegstätningen innebär, till skillnad från tvåstegstätade fasader, att det inte finns någon luftspalt bakom det yttre fasadskiktet som kan ta hand om inträngande regnvatten. Det har upptäckts omfattande skador i byggnader med putsade enstegstätade fasader. Konstruktionen används inte längre vid nybyggnation i Sverige.

Ett antal fastighetsägare har stämt entreprenören med krav på ersättning för byte av ytterväggar med enstegstätade fasader i småhus som byggts 1999–2003. Högsta domstolen har i dag avgjort principfrågan om valet av konstruktion. Enstegstätade fasader medför betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Konstruktionen uppfyller därför enligt Högsta domstolen inte de funktionskrav på ytterväggarna som följer av parternas avtal. Användandet av konstruktionen utgör alltså ett fel i entreprenaden.   

Efter Högsta domstolens ställningstagande i felfrågan kvarstår bl.a. frågan om entreprenörens felansvar är begränsat på grund av en avtalsklausul om att ansvaret efter garantitidens utgång endast täcker väsentliga fel som orsakats av vårdslöshet.


Bifogade filer:

T 916-13


Senast ändrad: 2015-03-19

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 04

Jenny Hjukström
Justitiesekreterare
08-561 666 65

Målnummer:

T 916-13