JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En polis som använde sin tjänstehund för att ta fast en flyende klottrare har i dag dömts av Högsta domstolen för tjänstefel

[2017-06-14] Högsta domstolen

En hundförande polis upptäckte två personer som klottrade i en gångtunnel. Klottrarna sprang från platsen och polisen kommenderade hunden att stoppa den ene klottraren. Hunden sprang ifatt och bet tag i klottraren. Tingsrätten fällde polisen för tjänstefel, men hovrätten ansåg att gärningen var ringa och ogillade åtalet. Efter riksåklagarens överklagande bifaller Högsta domstolen åtalet och dömer polisen för tjänstefel.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften döms, om inte gärningen är ringa, för tjänstefel.

Polisen har i vissa fall rätt att använda våld för att gripa en person. Det krävs då att våldsanvändningen är såväl nödvändig som försvarlig. Risken för skador måste vägas mot vad som kan uppnås vid ett ingripande. I allmänhet finns det med hänsyn till risken för personskador anledning att iaktta ett betydande mått av återhållsamhet innan en tjänstehund släpps för våldsanvändning. 

I det nu aktuella fallet rörde det sig om skadegörelse genom klotter i en gångtunnel och klottrandet avbröts i och med att polisen kom till platsen. Omständigheterna var inte sådana att man kunde misstänka annan och allvarligare brottslighet än skadegörelsen eller att det annars fanns skäl för ett ingripande. Enda anledningen till att släppa hunden var alltså att få fast åtminstone den ene klottraren. Det har inte ansetts vara försvarligt, vilket polisen borde ha insett. Han har därför av oaktsamhet åsidosatt vad som gällde för uppgiften. 

Eftersom polisen självständigt haft att besluta om han genom att använda sin tjänstehund ska utöva våld mot enskild och det har funnits en påtaglig risk för att åtgärden skulle medföra skada, har gärningen inte varit ringa. Polisen har därför dömts för tjänstefel till dagsböter. 


Bifogade filer:

B 1727-16


Senast ändrad: 2017-06-14

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Justitieråd
08-561 666 16

Anna Tikkanen
Justitiesekreterare
08-561 666 43