JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En inbetalning till Skatteverket som på grund av betalarens felskrivning bokfördes på fel skattekonto kunde inte återkrävas

[2016-12-20] Högsta domstolen

En person gjorde en överföring till Skatteverkets bankgiro för betalning av skatt. Eftersom personnumret angavs felaktigt bokfördes inbetalningen på en annan persons skattekonto, som kom att visa överskott. Detta utmättes. Högsta domstolen slår fast att Skatteverket inte är återbetalningsskyldigt för det felaktigt bokförda beloppet, bl.a. eftersom Skatteverket inte hade anledning att misstänka felskrivningen och beloppet genom utmätningen hade frångått Skatteverket utan att verket kunde lastas för det.

När en person för att betala skatt gjorde en överföring till Skatteverkets bankgiro förväxlade han ordningen på två siffror i sitt personnummer. Beloppet bokfördes därför på en annan persons skattekonto, som kom att visa överskott. Detta utmättes, och beloppet frångick alltså Skatteverket. Frågan som Högsta domstolen nu avgör är om förlusten av pengarna ska gå ut över den person som hade lämnat det felaktiga personnumret, eller om Skatteverket ska drabbas genom att verket måste återbetala samma belopp som hade inbetalats trots att det genom utmätningen inte fanns kvar hos verket.

I ett tidigare avgörande (NJA 2011 s. 739) ansåg Högsta domstolen i en liknande situation att Skatteverket skulle betala tillbaka det felaktigt bokförda beloppet till betalaren. Också i det fallet hade pengarna till följd av att betalaren lämnat en felaktig uppgift bokförts på en annan persons skattekonto. Kontohavaren var restförd för skatt, och verket räknade av beloppet mot skatten.

Högsta domstolen konstaterar i det fall som nu avgjorts att Skatteverket inte hade anledning att misstänka felskrivningen och att verket inte kan lastas för att pengarna har förlorats. Domstolen fäster också vikt vid att det är lätt för den som gör en överföring till Skatteverket att kontrollera att beloppet bokförs på rätt skattekonto, medan Skatteverket svårligen kan säkerställa att varje inbetalning till ett skattekonto svarar mot betalarens avsikt. Bedömningen blev att den person som lämnade felaktiga uppgifter när han gjorde sin inbetalning hade förlorat sina pengar genom utmätningen.

Skillnaden i förhållande till det tidigare fallet är att beloppet denna gång frångick Skatteverket genom utmätningen och alltså förlorades. I det tidigare fallet skedde endast en intern avräkningsåtgärd hos verket. Enligt civilrättsliga regler är verket inte bundet av en sådan åtgärd, och i den mån dessa regler är tillämpliga stod alltså kontohavarens skatteskuld kvar trots avräkningen och verket kunde disponera det inbetalda beloppet. Oavsett vad som gäller skatterättsligt är den skillnaden avgörande för frågan om verkets återbetalningsskyldighet, konstaterar nu Högsta domstolen.


Bifogade filer:

T 309-16


Senast ändrad: 2016-12-20

För mer information kontakta:

Ann-Christine Lindeblad
Justitieråd
08-561 666 05

Ylva Meyer
Justitiesekreterare
08-561 667 42