JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En ansvarsbegränsning till 15 basbelopp fick åberopas av ett besiktningsföretag mot fastighetsköpare som var konsumenter

[2017-02-24] Högsta domstolen

En fastighet hade omfattande brister som inte upptäcktes vid en besiktning i samband med överlåtelse till två makar. Besiktningen gjordes för säljarens räkning och övertogs av köparna. Trots att besiktningen var vårdslöst gjord, och trots att köparna var konsumenter, kunde besiktningsföretaget åberopa den begränsning av skadeståndsansvaret till 15 basbelopp (636 000 kr) som fanns i avtalet.

Två makar köpte år 2010 en fastighet med ett bostadshus som var byggt år 2008. Säljaren lät göra en s.k. överlåtelsebesiktning, och i samband med köpet träffade köparna ett avtal med besiktningsföretaget om övertagande av besiktningen. Efter överlåtelsen visade det sig att huset hade åtskilliga brister som besiktningsmannen borde ha upptäckt. Det kostade ungefär 1,9 miljoner kronor att åtgärda felen, och köparna stämde besiktningsföretaget på skadestånd.

Tingsrätten ansåg att besiktningsmannen hade varit grovt vårdslös och dömde ut skadestånd utan begränsning (drygt 1,5 miljoner kronor). Enligt hovrätten var vårdslösheten inte grov. Ansvarsbegränsningen var inte heller overksam enligt den allmänna jämkningsregeln i 36 § avtalslagen. Hovrätten begränsade därför besiktningsförtagets ansvar till 636 000 kr.

Tidigare har giltigheten av ansvarsbegränsningsklausuler ofta bedömts genom en prövning av om den skadeståndsskyldige har varit grovt vårdslös eller inte. Högsta domstolen klargör nu att prövningen ska göras enligt generalklausulen i 36 § avtalslagen för att utröna om klausulen är oskälig och därför ska jämkas eller åsidosättas.

Av stor betydelse när det gäller besiktning av fastigheter är, enligt Högsta domstolen, i vilken mån köparen har anledning att förlita sig på besiktningen och vilken grad av vårdslöshet som har förekommit. Den omständigheten att köparna hade tagit över en besiktning som var gjord på säljarens uppdrag spelade stor roll i båda dessa hänseenden, och Högsta domstolen kom i likhet med hovrätten fram till att ansvarsbegränsningen gällde.


Bifogade filer:

T 3034-15


Senast ändrad: 2017-02-24

För mer information kontakta:

Johnny Herre
Justitieråd
08-561 666 09

Ylva Meyer
Justitiesekreterare
08-561 667 42