JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En advokat har bedömts inte ha gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande vårdslöshet

[2018-06-13] Högsta domstolen

En bostadsrättsförening, som förlorade en entreprenadtvist, ansåg att den advokat som hade företrätt föreningen genom bristande rådgivning och processföring hade orsakat den skada.

En advokat bär gentemot sin klient på kontraktsrättslig grund ett ansvar för skada som vållats uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Ansvaret präglas av de kunskaper en advokat förutsätts ha i sin egenskap av juridisk expert och ledamot av advokatsamfundet.

Vid bedömningen av om det föreligger skadeståndsgrundande vårdslöshet måste hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. uppdragets omfattning, de sakliga och rättsliga frågornas komplexitet och svårighetsgrad, den tid advokaten haft till sitt förfogande, de värden som står på spel och klientens instruktioner. Det måste också kunna vägas in i bedömningen om advokaten har särskilda insikter och erfarenheter från det rättsområde som klientens ärende rör.

När de rättsliga frågorna är komplexa och kräver svåra överväganden får oaktsamhetsbedömningen främst riktas in på frågan om advokaten har varit tillräckligt omsorgsfull vid sina undersökningar och i sin analys av dels de faktiska omständigheterna, dels rättsläget och de processuella förutsättningarna att driva huvudmannen sak. 

Undersökningarna kan medföra att klienten har olika handlingsalternativ. Advokaten har då en skyldighet att upplysa klienten om dessa och framhålla de fördelar och risker som finns med respektive alternativ och bör normalt ange sin uppfattning. En underlåtenhet att lägga fram alternativen med fördelar och risker bör emellertid inte kunna leda till skadeståndsskyldighet annat än i mer uppenbara fall.

Högsta domstolen ansåg att det kunde sättas i fråga om advokaten inför och under processen vid tingsrätten med tillräcklig omsorg hade analyserat de rättsliga frågorna, vilket påverkade hans möjligheter att med bostadsrättsföreningen gå igenom de handlingsalternativ som fanns. Högsta domstolen har emellertid funnit att det inte har varit fråga om ett så uppenbart misstag att det kan grunda skadeståndsskyldighet.


Bifogade filer:

T 12-17


Senast ändrad: 2018-06-13

För mer information kontakta:

Anna Tikkanen
Justitiesekreterare
08-561 666 43