JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut om företagsrekonstruktion för ett aktiebolag sätter inte aktiebolagslagens kapitalbristregler ur spel

[2018-12-18] Högsta domstolen

Högsta domstolen slår fast att den period av personligt betalningsansvar (s.k. medansvarsperiod) som inträder när styrelsen i ett underkapitaliserat aktiebolag inte följer aktiebolagslagens kapitalbristregler inte avslutas genom att bolaget beviljas företagsrekonstruktion.

En styrelseledamot i ett aktiebolag med kapitalbrist hade inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, bl.a. hade ledamoten underlåtit att upprätta en revisorsgranskad kontrollbalansräkning. Därför började en s.k. medansvarsperiod att löpa, dvs. styrelseledamoten blev tillsammans med bolaget personligen ansvarig för skulder som uppkom under denna period. Frågan i Högsta domstolen var om medansvarsperioden hade avslutats genom att bolaget hade beviljats företagskonstruktion.

Högsta domstolen har tidigare kommit fram till att ett beslut om konkurs avslutar en medansvarsperiod (se ”Konkursbolagets skulder” NJA 2018 s. 602).

Högsta domstolen besvarar nu frågan rörande företagskonstruktion nekande, eftersom en företagsrekonstruktion – till skillnad från en konkurs – med hänsyn till syfte, funktion och rättsverkningar inte kan anses tillgodose de intressen som motiverar kapitalbristreglerna.


Bifogade filer:

T 462-18


Senast ändrad: 2018-12-18

För mer information kontakta:

Anna Berglund
Justitiesekreteraren
08-561 666 29

Ann-Christine Lindeblad
Justitierådet
08-561 666 05