JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beräkning av skadestånd vid felaktigt avregistrerat medborgarskap. Även fråga om preskription.

[2018-03-05] Högsta domstolen

En person som felaktigt varit avregistrerad som svensk medborgare under drygt 20 år får ideell ersättning på sammanlagt 150 000 kr.

En person som felaktigt avregistrerats som svensk medborgare 1989, och som åter registrerats som medborgare år 2013, tillerkändes av Justitiekanslern (JK) 100 000 kr i ersättning. Personen väckte talan mot staten genom JK och begärde ytterligare ersättning, med hänvisning bl.a. till den långa tid under vilken han varit avregistrerad.

Tingsrätten tillerkände personen ytterligare 50 000 kr i ideell ersättning. Hovrätten bestämde ersättningen till samma belopp men ansåg att fordran på skadestånd var preskriberad i den del den avsåg ersättning för den tid som låg före 2004 (tio år före den tidpunkt vid vilken personen begärde ersättning hos JK). 

Högsta domstolen har nu meddelat dom i målet. Enligt domstolen gör sig de skäl som ligger bakom preskriptionsinstitutet inte gällande med någon egentlig styrka när det gäller en fordran som riktar sig mot staten och som grundar sig på en överträdelse av en för den enskilde så central och grundläggande rättighet som medborgarskapet utgör. I avgörandet slås fast att preskriptionstiden börjar löpa först när överträdelsen upphör och staten inte längre vidhåller den felaktiga avregistreringen. Först då ges den som felaktigt fått sitt medborgarskap avregistrerat en reell möjlighet att göra sin fordran gällande. Fordran på skadestånd är därför inte till någon del preskriberad.

När det gäller beräkningen av ersättningen uttalar Högsta domstolen att hänsyn framför allt ska tas till överträdelsens varaktighet, låt vara att betydelsen av att det gått ytterligare tid blir mindre ju längre överträdelsen har varat. Också det förhållandet att personen inte är medborgare i någon annan stat, och därför genom avregistreringen i praktiken blir statslös, ska beaktas vid bestämmande av ersättningens storlek.

I det konkreta fallet har en sammanlagd ersättning på åtminstone 150 000 kr ansetts vara motiverad redan med hänsyn till den tid överträdelsen har pågått. JK:s överklagande har därför avslagits av Högsta domstolen.


Bifogade filer:

T 2480-17


Senast ändrad: 2018-03-05

För mer information kontakta:

Petter Asp
Justiteråd
08-561 666 26

Elisabeth Ståhl
Justitiesekreterare
08-561 666 32