JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Begäran om förhandsavgörande i frågan om hyrbilsfirma överför musik från sina bilar till allmänheten

[2018-12-07] Högsta domstolen

Upphovsrättsorganisationen Stim har yrkat ersättning från ett biluthyrningsföretag. Stim har gjort gällande att den som hyr ut bilar utrustade med radio tillgängliggör musikaliska verk för allmänheten i upphovsrättslig mening. Tingsrätten och hovrätten har kommit fram till att biluthyrningen innebar att upphovsrättsligt skyddad musik gjorts tillgänglig för allmänheten.

I patent- och marknadsdomstolarna har en liknande tvist handlagts mellan den upphovsrättsliga föreningen SAMI och ett annat biluthyrningsföretag. Patent- och marknadsöverdomstolen har till skillnad från hovrätten i det andra målet bedömt att biluthyrningen inte innebar någon överföring av upphovsrättsligt skyddade verk.

Tillämpliga bestämmelser i upphovsrättslagen bygger på två EU-direktiv. Vilka förfaranden som omfattas av upphovsmannens ensamrätt i de aktuella fallen är beroende av direktiven och den praxis som EU-domstolen utvecklat rörande tolkningen av direktiven.

Högsta domstolen har funnit att det inte är möjligt att utifrån EU-domstolens praxis klart avgöra hur frågorna i målen ska besvaras. Beslut har därför fattats att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Senast ändrad: 2018-12-07

För mer information kontakta:

Ylva Meyer
Justitiesekreterare
08-561 667 42

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 04

Målnummer

T 5909-17 och T 891-18