JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Att en dömd person kan ha varit äldre vid brottet än vad domstolarna utgått från har inte utgjort grund för resning

[2016-10-28] Högsta domstolen

Resning till nackdel för någon som dömts för ett brott förutsätter att han eller hon skulle ha dömts för ett allvarligare brott och kan inte utvidgas till att omfatta endast en ändrad påföljdsbedömning.

En person dömdes i december 2015 för grov våldtäkt. Domstolarna utgick från att han var 16 år då brottet begicks och tillämpade därför särskilda påföljdsbestämmelser som tar hänsyn till den tilltalades ungdom. Påföljden bestämdes till sluten ungdomsvård i nio månader. 

Riksåklagaren har ansökt om resning och gjort gällande att det kommit fram nya uppgifter som skulle ha medfört att domstolarna, om de känt till de nya uppgifterna, skulle ha utgått från att den tidigare tilltalade var 20 år när han begick brottet. Domstolarna skulle då ha tillämpat påföljdsbestämmelser som hade varit mindre förmånliga för honom. 

Resning till nackdel för någon som har dömts för ett brott förutsätter att de nya uppgifterna sannolikt skulle ha gjort att domstolen, om den haft tillgång till dem, i stället skulle ha dömt den tidigare tilltalade för ett allvarligare brott. Högsta domstolen konstaterar att lagtexten inte omfattar och inte heller kan utvidgas till att omfatta en situation där det är fråga om att döma för samma brott, men tillämpa en annan påföljdsbestämmelse som skulle ha lett till en strängare påföljd. Resningsansökan har därför avslagits.


Bifogade filer:

Ö 3278-16


Senast ändrad: 2016-10-28

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Justitieråd
08-561 666 16

Alexander Nilsson
Justitiesekreterare
08-561 667 12

Målnummer:

Ö 3278-16