JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ägarna till samägd egendom svarar gemensamt för kostnader som någon av dem har haft för sådan förvaltning eller förbättring av egendomen som ägarna varit ense om.

[2016-12-20] Högsta domstolen

I lagen om samäganderätt klarläggs det inte vad som gäller när någon av delägarna med de andras samtycke lägger ned kostnader på den samägda egendomen. Högsta domstolen slår nu fast att ägarna ska presumeras svara för kostnaderna gemensamt, var och en i förhållande till sin ägarandel.

I målet hade en man tagit lån på ca 1,3 mkr för förbättringsarbeten på den fastighet som han ägde tillsammans med sin hustru. Makarna hade gemensamt pantsatt fastigheten till säkerhet för skulden. Vid bodelning och arvskifte sedan hustrun avlidit uppkom frågan om mannen skulle svara för skulden själv, eller om hälften skulle fördelas på hustruns andel så att denna hälft kom att bäras av hennes dotter.

Tingsrätten dömde till förmån för mannen, vilket betydde att hustruns dotter fick ca 40 000 kr i arv. Hovrätten ansåg att mannen skulle bära skulden själv och tilldelade dottern ytterligare ca 650 000 kr.

Högsta domstolen avgjorde målet med tillämpning av allmänna principer om samäganderätt. Enligt domstolen gäller en presumtion för att ägarna till samägd egendom svarar gemensamt för sådana kostnader som någon av dem, med de övriga ägarnas samtycke, har haft för förkovran av egendomen. Motsvarande ska normalt gälla för en skuld som en delägare åtar sig för förbättringsåtgärder.

Med tillämpning av denna princip avräknades hälften av skulden – ca 650 000 kr – på dotterns andel i bodelningen, och liksom i tingsrätten fick hon därför ungefär 40 000 kr i arv.


Bifogade filer:

T 6169-15


Senast ändrad: 2016-12-20

För mer information kontakta:

Göran Lambertz
Justitieråd
08-561 666 13

Ann-Sofie Bodin
Justitiesekreterare
08-561 666 57