JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2019

Avgörande

2019-09-13

Ett beslut om offentligt ackord enligt lagen om företagsrekonstruktion upphör att gälla om gäldenären går i konkurs innan beslutet har fått laga kraft.

(OneOaks ackord)

2019-09-12

Uppsåtsbedömningen vid olovlig körning

2019-09-06

Lagen om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga om var barnet hade hemvist omedelbart före tidpunkten för kvarhållandet. (Barnet i Hofors)

2019-09-05

Ersättning för rörelseskada vid uppsägning av lokalhyresgäst som bedrivit enskild näringsverksamhet. Vid beräkning enligt avkastningsvärdemetoden ska värdet av ägarens arbetsinsats beaktas.

(Vikens pizzeria)

2019-07-12

Ett rattfylleribrott med s.k. mopedbil bör, även när föraren har haft en alkoholkoncentration som överstiger 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften, som utgångspunkt anses vara av normalgraden om det inte utöver alkoholkoncentrationen föreligger försvårande omständigheter av betydelse för andras trafiksäkerhet.

(Mopedbilen)

2019-07-11

Fråga om ansvar och påföljd för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt.

(Övernattningen)

2019-07-11

Försäkringsförmedling. Ekonomisk rådgivning beträffande placering av kapital, som lämnats i samband med försäkringsförmedling avseende ingåendet av ett försäkringsavtal, har ansetts utgöra försäkringsförmedling (I). Utförande av förberedande arbete inför ingåendet av ett försäkringsavtal har ansetts omfattas av begreppet försäkringsförmedling, även om försäkringsförmedlaren inte haft någon avsikt att ingå ett verkligt försäkringsavtal (II). 

(EWMG (I)) och (Connecta (II))

2019-07-10

Klagan över domvilla. En dom från mark- och miljödomstolen om upphävande av en detaljplan har undanröjts på grund av rättegångsfel när en fastighetsägare och en nyttjanderättshavare, vars intressen påverkats på ett påtagligt sätt av den av kommunen antagna planen, inte har fått tillfälle att yttra sig hos domstolen innan målet avgjorts.

(Säbyvikens marina)

2019-07-09

Tingsrätten på den ort där den skadegörande handlingen företogs eller skadan uppkom är behörig att pröva ett mål om ersättning enligt trafikskadelagen, även om talan förs mot det egna trafikförsäkringsbolaget.

(Trafikskadeforum)

2019-07-09

Utlämning för lagföring. Hinder mot utlämning till Kina har ansetts föreligga enligt 7 § utlämningslagen. En utlämning till Kina har också ansetts vara oförenlig med artiklarna 2, 3 och 6 i Europakonventionen.

2019-07-05

Fråga om kränkningsersättning vid bedrägeri.

(Takläggaren)

2019-07-03

En målsägande som för talan i samband med åtal för brott får ändra sitt ersättningsyrkande i högre rätt till följd av att åklagaren där justerat åtalet.

2019-06-28

Beslut på en föreningsstämma i en samfällighetsförening har upphävts på grund av brister i kallelseförfarandet.

(Korsviken)

2019-06-27

I en författning hänvisades till en viss teknisk standard. Eftersom denna standard endast fanns tillgänglig på engelska har det ansetts stå i strid med den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma för överträdelse av författningen (jfr ”Laserpekaren II” NJA 2017 s. 157).

”Laserpekaren III”

2019-06-20

En uppgift i fastighetsregistrets inskrivningsdel kan rättas enbart om det vid en enkel jämförelse mellan beslutet om inskrivning, handlingarna i inskrivningsärendet och vad som tillförs i rättelseärendet, klart framgår att det föreligger en oriktighet.

(Myrans inteckning)

2019-06-19

En tidigare ostraffad person som har gjort sig skyldig till flera våldsbrott mot närstående har utvisats på grund av återfallsrisk.

(Utvisning och familjevåld)

2019-06-19

Gränsdragningen mellan människorov och människorov som är mindre grovt. Även fråga om människorov konsumerar grov misshandel.

(Människorovet)

2019-06-18

CBD-olja som innehåller THC utgör en beredning enligt psykotropkonventionen och är därmed att anse som narkotika. Det strider inte mot legalitetsprincipen att anse oljan som narkotika vid tillämpning av narkotikastrafflagen, trots att den THC som finns i oljan härrör från laglig industrihampa.

(CBD-oljan)

2019-06-18

Återställande av försutten tid. Normal postgång är numera att ett brev delas ut inom två arbetsdagar från inlämningsdagen. Laga förfall kan därför anses föreligga om ett överklagande inte kommit fram i tid eller avskilts för domstolens räkning men har lämnats in för postbefordran minst tre arbetsdagar före angiven sista dag för överklagandet (jfr NJA 1985 s. 862).

(Tvådagarsposten)

 

2019-06-17

I ett ärende om utlämning för såväl straffverkställighet som lagföring har den återstående straffverkställighetstiden understigit fyra månader. Utlämning för straffverkställighet har likväl ansetts kunna ske, om den som begäran avser samtidigt utlämnas för lagföring av annan gärning. Även fråga huruvida utlämning för lagföring kan ske när utredningen om gärningen enbart utgörs av en utländsk domstols beslut om efterlysning och ett åtal.

(Den accessoriska utlämningen)

2019-06-13

Erkännande av utländsk dom om fastställande av moderskap efter surrogatarrangemang.

(Det kaliforniska surrogatarrangemanget)

2019-06-11

Bestämmelserna om prövningstillstånd i Högsta domstolen bygger i grunden på en avvägning, i vilken domstolen kan beakta inte bara frågan om prejudikatintresse utan även andra omständigheter. Att det finns förutsättningar för prövningstillstånd innebär inte att sådant tillstånd också ska beviljas. Det förhållandet att domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd i ett enskilt fall kan därför i sig inte utgöra ett rättegångsfel.

(Swefilmer)

2019-06-11

Mordbrand. Rubricering och straffvärdebedömning.

(Kvantumbranden)

2019-06-07

Parkeringsanmärkning. Tillämpning av 4 § lagen om felparkeringsavgift.
1. Den som sålt ett fordon till en köpare med falsk identitet, och som fått full betalning, har ansetts inte frånhänts fordonet genom brott.
2. Det förhållandet att säljaren – när den felaktiga registreringen av köparen tagits bort – har återregistrerats i vägtrafikregistret, har inte ansetts medföra att säljaren är att anse som ägare när någon ny överlåtelse inte har skett.

(Den ofrivillige bilägaren)

2019-06-05

Återvinning av betalning av skuld (hyresbetalningar) enligt 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen har ansetts inte kunna ske från en betalningsmottagare som inte stod i ett direkt skuldförhållande till konkursgäldenären.

(Bilservices betalningar)

2019-06-04

En lokalhyresgäst har på grund av brist i nyttjanderätten, föranledd av ombyggnadsarbeten, ansetts ha rätt till nedsättning av hyran och senare även rätt till förtida uppsägning av hyresavtalet.

(Entré Malmö)

2019-06-03

Synnerliga skäl för prövningstillstånd när det finns grund för resning till men för den tilltalade.

2019-05-28

En butiksägare som olovligen säljer varor med upphovsrättsligt skyddade motiv gör intrång i rättsinnehavarens ensamrätt till spridning också beträffande lagrade varor med likadana motiv, under förutsättning att även dessa är avsedda för försäljning.

(Rocktown)

2019-05-23

En resenär passerade spärrarna i tunnelbanan utan att ha en giltig biljett. Avsaknaden av biljett har inte ansetts ursäktlig i den mening som avses i 2 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

(Tunnelbanespärrarna)

2019-05-23

Bevisbörda och beviskrav i mål om tilläggsavgift enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

(Resenären utan ID-handling)

2019-05-14

Airsoftvapen ska anses utgöra effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule.

(Airsoftvapnet)

2019-04-30

Klander av skiljedom. Fråga om ett handläggningsfel sannolikt har inverkat på utgången.

NJA 2019 s. 382 (CicloMulsion)

2019-04-29

I mål om sexualbrott mot barn ankommer det på åklagaren att på sedvanligt sätt styrka målsägandens ålder. Om folkbokföringsdatabasens uppgifter om målsägandens födelsetid kan ifrågasättas, måste åklagaren visa att uppgifterna grundas på ett tillfredsställande underlag eller lägga fram annan utredning som bekräftar uppgifterna.

NJA 2019 s. 347 (Målsägandens ålder)

2019-04-29

Utlämning av unionsmedborgare för straffverkställighet i tredje land.

NJA 2019 s. 377 (Utlämningen av unionsmedborgaren)

2019-04-26

Domstols beslut om entledigande av styrelseledamot i stiftelse på grund av misskötsamhet.

NJA 2019 s. 335 (Snöklockan)

2019-04-25

Efter huvudförhandlingen i ett brottmål beslutade rätten att dom skulle meddelas senare och att den tilltalade skulle bli kvar i häkte. Enligt anteckningar som sändes till parterna hade rätten i anslutning till förhandlingen också beslutat dom. Innan domen meddelades kompletterade rätten utredningen och tog på begäran av den tilltalade upp ny bevisning vid en fortsatt huvudförhandling. De ledamöter som deltagit vid huvudförhandlingen har ansetts inte vara jäviga att handlägga målet vid beslutet om komplettering eller vid en fortsatt huvudförhandling.

NJA 2019 s. 327

2019-04-24

Utvisning på grund av brott. Prövningen av om det föreligger synnerliga skäl för utvisning av en utlänning med lång vistelsetid i Sverige.

NJA 2019 s. 316 (Utlänningens vistelsetid)

2019-04-18

Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning när förbrottet bestått av ett bedrägeri som medfört att målsäganden betalat drygt 2,7 miljoner kr till fel konto.

NJA 2019 s. 305 (Tavelbedrägeriet)

2019-04-17

Det utgör inte skyddande av brottsling att i polisförhör lämna falska uppgifter till förmån för någon som har gjort sig skyldig till ett brott, när uppgifterna endast kan påverka bevisläget mot den personen.

NJA 2019 s. 294 (Alibit)

2019-04-10

Omständigheten att en skrift framställts i tryckpress ska prövas som en processförutsättning vid talan enligt tryckfrihetsförordningen. Det är tillräckligt att det framstår som mer sannolikt att en skrift är framställd i tryckpress än att så inte är fallet.

NJA 2019 s. 279 (Plakatet)

2019-04-04

Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader. Frågor om särskilda skäl och om vilka omständigheter prövningen i högre rätt av ett dit överklagat positivt förhandsbesked ska grundas på.

NJA 2019 s. 271

2019-03-27

En likvidator har under vissa förhållanden retentionsrätt för sin fordran på arvode i bankmedel som härrör från likvidationsbolaget.

NJA 2019 s. 259 (Likvidators retentionsrätt)

2019-03-22

Straffvärde när den tilltalade mot en och samma målsägande har begått ett mycket stort antal grova våldtäkter mot barn och grova sexuella övergrepp mot barn.

NJA 2019 s. 238 (Upprepade grova våldtäkter mot barn)

2019-03-22

Fråga om utformning av näringsförbud när tillfälligt näringsförbud gällt och fortsatt ska gälla.

NJA 2019 s. 251

2019-03-22

En nödvändig förutsättning för att en uppsägning av ett tomträttsavtal ska vara giltig är att fastighetsägaren anmäler uppsägningen till inskrivningsmyndigheten på en inskrivningsdag inom uppsägningstiden. En ytterligare förutsättning är att en sådan anmälan föranleder en anteckning i fastighetsregistret. Huruvida anteckningen förs in i registret före eller efter uppsägningstidens utgång saknar betydelse.

NJA 2019 s. 223 (Tomträtten i Björkhagen)

2019-03-21

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet. Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen. 

NJA 2019 s. 195 (Husbilarna)

2019-03-20

Klander av skiljedom. Fråga om domstols utgångspunkt för prövningen av skiljenämnds behörighet. Även fråga om ett handläggningsfels betydelse för att en skiljedom ska kunna upphävas. 

NJA 2019 s. 171 (Belgor)

2019-03-19

Ett tolkuppdrag har ansetts vara av särskilt svår beskaffenhet och därför berättigat tolken till ersättning för förberedelsearbete utöver tolktaxan.

NJA 2019 s. 167 (Tolkens förberedelsearbete)

2019-03-19

När ett mål om vårdnad, boende och umgänge har överklagats avseende endast umgänge får motparten som huvudregel inte framställa yrkanden om vårdnad och boende efter överklagandetidens utgång.

NJA 2019 s. 160 (Vårdnadsyrkandet)

2019-03-15

Tillstånd till prövning i hovrätt, särskilt förutsättningarna för gransknings- och prejudikatdispens.

NJA 2019 s. 151

2019-03-15

Preskription enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Fråga om vad som krävs för att den som gör gällande anspråk på ersättning enligt en företagsförsäkring ska anses ha anmält detta i tid.

NJA 2019 s. 136 (Kioskförsäkringen)

2019-03-13

Konkurs. Frågor vid obeståndsprövningen om hänsyn ska tas till gäldenärens egendom i utlandet, om värdering av en aktiepost i ett onoterat bolag samt om betydelsen av att gäldenärens egendom är utmätt även på grund av en överklagad dom om betalning.

NJA 2019 s. 119

2019-03-08

Ren förmögenhetsskada. En bostadsrättsförening har ansetts skyldig att ersätta en förvärvare av en bostadsrätt för skada som orsakats genom att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

NJA 2019 s. 94 (”Gamla vägen”)

2019-02-26

Trafikskadelagen. Ett skogsfordon har i samband med markberedning orsakat en skogsbrand. De uppkomna skadorna har ansetts vara skada i följd av trafik.

NJA 2019 s. 89 (Skogsbranden i Västmanland)

2019-02-21

Bevisbörda och beviskrav i mål om allmänt åtal för tryckfrihetsbrott vid invändning om att spridning kan ha skett obehörigen eller vid ett tidigare tillfälle. Justitiekanslern måste förebringa så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad.

NJA 2019 s. 72 (Flaggan)

2019-02-19

Utvisning på grund av brott. Domstolens prövning av verkställighetshinder (I–III).

NJA 2019 s. 47 (Utvisningsverkställighet (I–III))

2019-02-14

Skuldsanering. Beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid för betalningsplanens längd än fem år.

NJA 2019 s. 43 (Den fyraåriga betalningsplanen)

2019-02-06

En sambo har betalat fakturor som avsett den andra sambons egendom som inte var samboegendom men som användes av samborna gemensamt. Den betalande sambon har ansetts ha bevisbördan för sitt påstående att betalningen utgjort ett penninglån. När han inte bevisat sitt påstående uppkommer frågan om han har rätt till ersättning på den grunden att den andra sambon, sedan samboförhållandet upphört, har gjort en obehörig vinst. Frågan har besvarats nekande.

NJA 2019 s. 23 (”Den betalande sambon”)

2019-01-29

En åklagare har inte någon självständig rätt att överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde.

NJA 2019 s. 15 (Åklagarens bristande klagorätt)

2019-01-21

Skälig ersättning vid obehörigt utnyttjande av ett filmverk

NJA 2019 s. 3 (Dreamfilm)

  Avgöranden från Högsta domstolen

________________________

 

Vad är RSS?

RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication) är ett standardformat som används för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

Genom att bevaka ett eller flera RSS-flöden kan du på ett enkelt sätt få information om nyheter och uppdateringar utan att besöka webbplatsen. Så fort en ny webbsida eller nyhet som matchar dina val av RSS-flöden publiceras, uppdateras även din RSS-läsare. Du får då en kort version av nyheten skickad direkt till din RSS-läsare, och vill du läsa mer kan du klicka dig vidare och läsa hela texten på webbplatsen.