JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2019

Avgörande

2019-03-22

Straffvärde när den tilltalade mot en och samma målsägande har begått ett mycket stort antal grova våldtäkter mot barn och grova sexuella övergrepp mot barn.

(Upprepade grova våldtäkter mot barn)

2019-03-22

Fråga om utformning av näringsförbud när tillfälligt näringsförbud gällt och fortsatt ska gälla.

2019-03-22

En nödvändig förutsättning för att en uppsägning av ett tomträttsavtal ska vara giltig är att fastighetsägaren anmäler uppsägningen till inskrivningsmyndigheten på en inskrivningsdag inom uppsägningstiden. En ytterligare förutsättning är att en sådan anmälan föranleder en anteckning i fastighetsregistret. Huruvida anteckningen förs in i registret före eller efter uppsägningstidens utgång saknar betydelse.

(Tomträtten i Björkhagen)

2019-03-21

Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet. Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen. 

(Husbilarna)

2019-03-20

Klander av skiljedom. Fråga om domstols utgångspunkt för prövningen av skiljenämnds behörighet. Även fråga om ett handläggningsfels betydelse för att en skiljedom ska kunna upphävas. 

(Belgor)

2019-03-19

Ett tolkuppdrag har ansetts vara av särskilt svår beskaffenhet och därför berättigat tolken till ersättning för förberedelsearbete utöver tolktaxan.

(Tolkens förberedelsearbete)

2019-03-19

När ett mål om vårdnad, boende och umgänge har överklagats avseende endast umgänge får motparten som huvudregel inte framställa yrkanden om vårdnad och boende efter överklagandetidens utgång.

(Vårdnadsyrkandet)

2019-03-15

Tillstånd till prövning i hovrätt, särskilt förutsättningarna för gransknings- och prejudikatdispens.

2019-03-15

Preskription enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Fråga om vad som krävs för att den som gör gällande anspråk på ersättning enligt en företagsförsäkring ska anses ha anmält detta i tid.

(Kioskförsäkringen)

2019-03-13

Konkurs. Frågor vid obeståndsprövningen om hänsyn ska tas till gäldenärens egendom i utlandet, om värdering av en aktiepost i ett onoterat bolag samt om betydelsen av att gäldenärens egendom är utmätt även på grund av en överklagad dom om betalning.

2019-03-08

Ren förmögenhetsskada. En bostadsrättsförening har ansetts skyldig att ersätta en förvärvare av en bostadsrätt för skada som orsakats genom att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

(”Gamla vägen”)

2019-02-26

Trafikskadelagen. Ett skogsfordon har i samband med markberedning orsakat en skogsbrand. De uppkomna skadorna har ansetts vara skada i följd av trafik.

(Skogsbranden i Västmanland)

2019-02-21

Bevisbörda och beviskrav i mål om allmänt åtal för tryckfrihetsbrott vid invändning om att spridning kan ha skett obehörigen eller vid ett tidigare tillfälle. Justitiekanslern måste förebringa så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad.

(Flaggan)

2019-02-19

Utvisning på grund av brott. Domstolens prövning av verkställighetshinder (I–III).

(Utvisningsverkställighet (I–III))

2019-02-14

Skuldsanering. Beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid för betalningsplanens längd än fem år.

2019-02-06

En sambo har betalat fakturor som avsett den andra sambons egendom som inte var samboegendom men som användes av samborna gemensamt. Den betalande sambon har ansetts ha bevisbördan för sitt påstående att betalningen utgjort ett penninglån. När han inte bevisat sitt påstående uppkommer frågan om han har rätt till ersättning på den grunden att den andra sambon, sedan samboförhållandet upphört, har gjort en obehörig vinst. Frågan har besvarats nekande.

(”Den betalande sambon”)

2019-01-29

En åklagare har inte någon självständig rätt att överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde.

(Åklagarens bristande klagorätt)

2019-01-21

Skälig ersättning vid obehörigt utnyttjande av ett filmverk

(Dreamfilm)

  Avgöranden från Högsta domstolen

________________________

 

Vad är RSS?

RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication) är ett standardformat som används för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

Genom att bevaka ett eller flera RSS-flöden kan du på ett enkelt sätt få information om nyheter och uppdateringar utan att besöka webbplatsen. Så fort en ny webbsida eller nyhet som matchar dina val av RSS-flöden publiceras, uppdateras även din RSS-läsare. Du får då en kort version av nyheten skickad direkt till din RSS-läsare, och vill du läsa mer kan du klicka dig vidare och läsa hela texten på webbplatsen.