JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2018

Avgörande

2018-12-28

Ett överklagande har enligt ordalydelsen enbart innefattat frågor om skuld och påföljd. Eftersom det har funnits skäl för att anta att klaganden har menat att överklagandet skulle inbegripa även frågan om näringsförbud, har det ankommit på hovrätten att klarlägga vad klaganden har avsett.

NJA 2018 s. 1158

2018-12-28

Edgångsskyldighet enligt 6 kap. 3 och 5 §§ konkurslagen för gäldenären och annan omfattar bara bouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial med tillägg och ändringar. Skyldigheten kan inte användas i utredningssyfte.

NJA 2018 s. 1151 (Sönernas edgång)

2018-12-27

Vid överprövning i ett mål om upphandling beslutades att upphandlingen skulle göras om. Ett företag som lämnade anbud i den första upphandlingen, men inte i den andra, har inte ansetts ha rätt till skadestånd vare sig för sina kostnader för att upprätta anbud eller för sina kostnader för att föra talan mot det första upphandlingsbeslutet.

NJA 2018 s. 1127 (FMV:s upphandling)

2018-12-21

Rekvisitet att genomföra en sexuell handling med ett barn har, med hänsyn till legalitetsprincipen, ansetts inte omfatta att förmå ett barn att senare i ensamhet utföra en sexuell handling på sig själv, filma detta och sedan överföra videosekvensen till den tilltalade.

NJA 2018 s. 1103

2018-12-21

En man har berört en kvinnas lår. Sexuellt ofredande?

NJA 2018 s. 1091 (Den oönskade beröringen II)

2018-12-21

Kvittningsförbudet för Skatteverket i 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen är inte analogt tillämpligt på en enskilds fordran på Skatteverket för rättegångskostnader i ett utmätningsmål rörande skatteskulder.

NJA 2018 s. 1117 (”Skattekvittningen”)

2018-12-20

När en domstol ska bestämma kränkningsersättning för upprepade brottsliga handlingar som har samband med varandra är det den samlade kränkning som den skadelidande typiskt sett drabbas av genom angreppen som är avgörande.

NJA 2018 s. 1083 (Kränkningsbestämningen)

2018-12-20

Människosmuggling har bedömts som brott av normalgraden eftersom den innefattade transport genom flera länder varunder viss planering av resan skedde.

NJA 2018 s. 1073 (”Lernacken III”)

2018-12-19

Fråga om prövningstillstånd i hovrätten när ny bevisning ger anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens dom och bevisningen bör tillåtas i följd av bristande materiell processledning i tingsrätten.

NJA 2018 s. 1062 (Marginalen)

2018-12-18

Ett frihetsberövande på ett kommunalt vård- och omsorgsboende har inte ansetts tillåtet med stöd av oskrivna regler om social adekvans. Den tilltalade har emellertid trott att åtgärden legat inom ramen för vad en person i hans roll får göra. Han har på grund av detta ansetts inte ha sådant uppsåt som krävs för olaga frihetsberövande.

NJA 2018 s. 1051 (Fåtöljen)

2018-12-18

Den s.k. medansvarsperiod som inträder när ett aktiebolags styrelse inte vidtar de åtgärder som sägs i 25 kap. 13–17 §§ aktiebolagslagen avslutas inte genom beslut att bevilja bolaget företagsrekonstruktion.

NJA 2018 s. 1038 (”Rekonstruktionsbolagets skuld”)

2018-12-14

Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning (I–III).

NJA 2018 s. 1010 ( Penningtvättshjälpen (I–III) )

2018-12-14

Inlösenförfarande enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). En god man har en självständig rätt till ersättning från majoritetsaktieägaren när den gode mannen vinner framgång med en talan mot en skiljedom.

NJA 2018 s. 994 (Liberala Tidningar III )

2018-12-13

Dos?

NJA 2018 s. 983 ("DMT II")

2018-12-11

Påföljdsval vid mord. Eftersom brottet inte har begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning och förutsättningar för rättspsykiatrisk vård inte ansetts föreligga, har påföljden bestämts till fängelse. Även fråga om fängelsestraffets längd.

NJA 2018 s. 975 (Mordet vid återvinningsstationen)

2018-12-07

En person tillerkändes brottsskadeersättning för personskada och kränkning. Utmätningsförbud har ansetts gälla för den skadelidandes motorcykel, eftersom han förmått visa att den har inköpts för medel som i sin helhet härrör från brottsskadeersättningen.

NJA 2018 s. 966 (Suzukin)

2018-12-04

Bryssel I-förordningen. Svensk domsrätt har inte ansetts föreligga, trots att en behörighetsinvändning framställts senare än vad som följer av 34 kap. 2 § rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 957 (Hästen Closseau)

2018-11-30

Platsundersökning enligt konkurrenslagen. Fråga om det undersökta företaget har rätt att överklaga åtgärden att kopiera information. När företaget motsätter sig kopiering av handlingar åligger det Konkurrensverket att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

NJA 2018 s. 936 (Speglingen)

2018-11-29

Tredskodom i mål om avskilt enskilt anspråk har undanröjts på grund av rättegångsfel när svaranden felaktigt tredskodomsförelagts och tredskodom meddelats.

NJA 2018 s. 929 (Det tredskodomsförelagda enskilda anspråket)

2018-11-23

Förordnande av målsägandebiträde i högre rätt i ett mål om våldtäkt.

NJA 2018 s. 922 (Målsägandebiträdet i hovrätten)

2018-11-23

Uttrycket fordonets ägare i 2 a § lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall avser den verkliga ägaren oavsett om han eller hon vid tidpunkten för flyttningen av fordonet är antecknad som ägare i vägtrafikregistret eller inte.

NJA 2018 s. 913 (Den flyttade bilen)

2018-11-22

Utformning av förbud och ålägganden enligt marknadsföringslagen. Även fråga om belopps- och tidsbestämning av därmed förenat vite.
 
NJA 2018 s. 883 (Marknadsföringsvitet)

2018-11-16

Förundersökning har lagts ned utan att åtal väckts. Fråga om ersättning av allmänna medel för privat försvarare (jfr NJA 2008 s. 557).

NJA 2018 s. 876

2018-11-15

Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Bedömningen ska utgå från en typisk konsuments skyddsintresse och göras på ett objektiverat sätt.

NJA 2018 s. 866 (Hästen Favor)

2018-11-01

De intressen som bär upp biobankslagen hindrar regelmässigt att vävnadsprover tas i beslag.

NJA 2018 s. 852 (Biobanken)

2018-10-30

Kränkande fotografering. Två personer har haft kontakt via webbkamera. En bildupptagning har ansetts ske i hemlighet när den ene personen utan den andres vetskap har startat inspelningsfunktionen på sin dator.

NJA 2018 s. 844 (Webbkameran)

2018-10-29

Tolkning av villkor i en ansvarsförsäkring. Villkorets innebörd har fastställts med ledning främst av ordalydelsen sedd i ljuset av försäkringsavtalets systematik och innehåll i övrigt. – Ett villkor om att försäkringen undantar vite har ansetts inte hindra en rätt till ersättning för skadestånd, när skadan bestått i att den skadelidande betalat vite till sin avtalspart i bakre led.

NJA 2018 s. 834 (Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen)

2018-10-26

I ett ärende om förordnande av god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken har den enskildes hjälpbehov ansetts inte kunna tillgodoses genom att anlita en fullmaktshavare enligt avtalslagen. Godmanskap har därför anordnats.

NJA 2018 s. 825

2018-10-19

I ett mål om betalningsföreläggande har svaranden underlåtit att ta del av ansökan. Det därefter meddelade utslaget har undanröjts genom resning, eftersom svaranden inte kände till att ansökan utgjorde ett led i en otillbörlig verksamhet.

NJA 2018 s. 816 (Nice Invest)

2018-10-11

En borgenär erhöll efter utmätning betalning för en preskriberad fordran. Verkställigheten har ansetts inte återuppväcka fordran, eftersom borgenären inte haft grund för befogad tillit till att gäldenären önskat erkänna fordran. Gäldenären har därmed haft rätt att återfå de utbetalda beloppen.

NJA 2018 s. 805 (Den ej återuppväckta fordran)

2018-10-11

Preskriptionstiden för anspråk enligt frihetsberövandelagen börjar löpa successivt, dag för dag, under den tid som frihetsberövandet eller tvångsåtgärden har pågått.

NJA 2018 s. 793

2018-10-10

Grovt rån? Gradindelning och straffvärde.

NJA 2018 s. 767 I (Rånet i tobaksbutiken) och II (Rånet i guldsmedsbutiken)

2018-10-09

Regeringsformen kräver att det görs en fristående proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen i varje enskilt fall som gäller tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen. Även fråga om innebörden av förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § första stycket fastighetsbildningslagen.

NJA 2018 s. 753 (Parkfastigheten)

2018-09-28

Lagprövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen. Fråga om en bristfällig beredning innebär att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid tillkomsten av ändringar i vapenlagen. Även fråga om rubricering av vapenbrott.

NJA 2018 s. 743 (Den korta remisstiden)

2018-09-25

Passivt lagrande av datorprogramvara efter licenstiden har ansetts inte utgöra upphovsrättsintrång.

NJA 2018 s. 725 (Det passiva lagrandet)

2018-09-21

När innebörden av ett straffbud framgår av annan lagstiftning måste tolkning av den lagstiftningen ske på ett sätt som uppfyller den straffrättsliga legalitetsprincipens krav. Fråga om ett yrkande om avdrag för ingående mervärdesskatt har utgjort en oriktig uppgift i skattebrottslagens mening i ett fall där avdragsrätt inte har funnits.

NJA 2018 s. 704

2018-09-20

Tillämpning av 4 § femte stycket räntelagen vid beräkning av ränta på kränkningsersättning.

NJA 2018 s. 694

2018-09-19

Grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av cirka 20 kg metamfetamin.

NJA 2018 s. 677 (Lönnfacken II)

2018-07-18

I mål där prövningen omfattar både huvudfordringar och motfordringar som åberopats kvittningsvis ska rättegångskostnadsansvaret bestämmas utifrån de principer som följer av 18 kap. 4 § rättegångsbalken. Som utgångspunkt ska domstolen försöka att särskilja kostnaderna och fördela dem på de olika delarna av målet.

NJA 2018 s. 667 (Drömbyns motfordran)

2018-07-17

Entreprenad (ABT 94). Frågor om rätt till ersättning för avhjälpandekostnader.

NJA 2018 s. 653 (De ingjutna rören) 

2018-07-13

Enbart det förhållandet att ett likartat förfarande upprepas medför inte att brottsligheten bedöms vara systematisk på det sätt som krävs för att det ska vara fråga om grova skattebrott. – Även fråga om näringsförbud.

NJA 2018 s. 634 (De upprepade skattebrotten)

 

2018-07-13
Den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehav ska som huvudregel inte ersätta staten för rättegångskostnad för provtagning och undersökning, om kostnaden avser utredning som gäller bruket av narkotikan.

NJA 2018 s. 649 (Narkotikainnehav och analyskostnader)
2018-07-12

En miljöorganisation har inte rätt att ansöka om resning eller att klaga över domvilla när den inte varit part i det ärende som ansökan gäller.

NJA 2018 s. 631 (Fäbodberget)

2018-07-12

Den s.k. medansvarsperiod som inträder när ett aktiebolags styrelse inte vidtar de åtgärder som sägs i 25 kap. 13–17 §§ aktiebolagslagen avslutas när bolaget försätts i konkurs.

NJA 2018 s. 602 (Konkursbolagets skulder)

2018-07-12

En köpare påstår sig ha lämnat kvar en köpt och betald vara i butiken medan butiken gör gällande att varan har lämnats ut. Frågor rörande bevisbörda och beviskrav.

NJA 2018 s. 617 (Smyckesköpet)

2018-07-10

En viss våldshandling (cross-checking) begången under en ishockeymatch har inte ansetts tillåten med stöd av reglerna om samtycke eller social adekvans.

NJA 2018 s. 591 (Cross-checking)

2018-07-05

Rubricering i mål om misshandel. Även fråga om tillämpning av 34 kap. brottsbalken.

NJA 2018 s. 574 (Brevinkastet)

2018-07-02

Förutsättningarna för att utse syssloman enligt 25 kap. 23 § aktiebolagslagen.

NJA 2018 s. 545 (Mama Africa)

2018-07-02

Ett yrkande om ansvar för underlåtenhet att avslöja brott ska ogillas om yrkandet är alternativt till ett yrkande om ansvar för delaktighet i brottet. – En sändning på internet som i allt väsentligt är obestämd till format, inriktning och tid är inte förenad med skydd enligt 1 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen (webbsändningsregeln). 

NJA 2018 s. 562 (Facebookmålet)

2018-06-25

Förberedelse till brott (I och II).

NJA 2018 s. 512 (Uppgörelsen i Kassmyra (I) och Anmälan till Skatteverket (II))

2018-06-19

Verkställighet av utländsk skiljedom. Part har genom sitt agerande i samband med skiljeförfarandet förlorat sin rätt att åberopa en omständighet som enligt parten utgör hinder mot verkställighet.

NJA 2018 s. 504 (Den serbiska skiljedomen)
2018-06-18

EES-medborgare som gjort sig skyldiga till smuggling respektive grov smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor har ansetts inte kunna utvisas enligt 8 a kap. 5 § utlänningslagen (2005:716)

NJA 2018 s. 491 (Smugglingen på M/S Wawel)

2018-06-14

Kravet på tydlig sexuell inriktning eller prägel vid sexuellt ofredande.

NJA 2018 s. 443 (Den oönskade beröringen)

 

2018-06-14

Tre fall av olovlig införsel av icke rabiesvaccinerade hundar från ett land där det finns en beaktansvärd risk för rabiessmitta har bedömts som tre grova smugglingsbrott. Påföljden har bestämts till fängelse med hänvisning till brottslighetens art.

NJA 2018 s. 456 (Hundsmugglingen)

2018-06-14

Klagointresse. När någon annan än svaranden betalar käranden enligt en överklagad dom, så har svaranden ändå ett klagointresse om han eller hon inte slutligt har befriats från sin betalningsskyldighet enligt domen, såväl i förhållande till käranden som i förhållande till betalaren (jfr ”A.O. Byggservice” NJA 2006 s. 101). Hovrätten ska utgå från att ett regressansvar mot betalaren föreligger, om det inte framstår som uppenbart att sådant ansvar saknas (jfr ”AQ Enclosure Systems” NJA 2010 s. 448).

NJA 2018 s. 467 (Slutbesiktningen och klagointresset)

2018-06-14

Ett kommunalt bolags leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster omfattas av produktansvarslagen.

NJA 2018 s. 475 (Dricksvattnet)

2018-06-14

Återställande av försutten tid. Fråga om laga förfall förelåg när en tredskodom expedierats till en e-postadress som inte var lämplig att använda.

NJA 2018 s. 487 (Nomus tredskodom)

2018-06-13

Överträdelse av näringsförbud.
1. Innebörden av att ”återkommande ta emot uppdrag” i närståendes verksamhet.
2. Överträdelse av näringsförbud har ansetts vara artbrott.
3. Tiden för förlängning av näringsförbud.

NJA 2018 s. 431 (Hårförlängningsverksamheten)

2018-06-13

En advokats skadeståndsansvar gentemot sin klient.

NJA 2018 s. 414 (Advokatens skadeståndsansvar)

2018-06-12

En talan om klander av arvskifte ska som huvudregel föras mot alla övriga dödsbodelägare. Även en klandertalan som är riktad mot enbart vissa dödsbodelägare ska dock prövas, när det framstår som klart att det inte skulle fylla någon praktisk funktion att väcka talan också mot övriga dödsbodelägare.

NJA 2018 s. 405 (Arvskiftet i Västerås)

2018-06-12

En förare av ett motordon hade del i en trafikolycka som orsakade endast sakskada. Omständigheterna gav anledning anta att föraren, som avlägsnade sig från trafikolycksplatsen utan att uppge namn och hemvist, gjort sig skyldig till trafikbrottslighet. Ansvar för smitning från trafikolycksplats enligt 5 § första stycket första ledet trafikbrottslagen har inte ansetts innebära en kränkning av rätten att inte belasta sig själv enligt artikel 6 i Europakonventionen.

NJA 2018 s. 394 (Smitningen)

2018-06-11

Tillverkning av ett stort antal falska identitetshandlingar har ansetts som skilda brott. Brotten har rubricerats som urkundsförfalskning av normalgraden. Även fråga om straffvärde vid flerfaldig brottslighet.

NJA 2018 s. 378 (De upprepade förfalskningarna)

2018-06-07

Det har ansetts inte föreligga någon konkret fara för överföring av hivsmitta vid oskyddade samlag, när en person har haft en välinställd behandling. Ett åtal för framkallande av fara för annan har därför ogillats. (Jfr NJA 2004 s. 176.)

NJA 2018 s. 369 (Den välinställda hivbehandlingen)
2018-06-05

Sedan fel part angetts som sökande till hyresnämnd i ett ärende enligt hyresförhandlingslagen har hovrätten tillåtit partsbyte. Beslutet har ansetts innefatta domvilla. Även fråga om beräkning av fristen för att klaga över domvilla.

NJA 2018 s. 361

2018-05-31

Fråga hur en domstol ska förhålla sig till utredningen i ett ärende rörande anordnande av förvaltarskap.

NJA 2018 s. 350 (Det oönskade förvaltarskapet)

2018-05-29

Utgångspunkten för talefristen i 7 kap. 4 § ärvdabalken.

NJA 2018 s. 341 (Stinas bouppteckning) 

2018-05-25

En samägares andel i en jordbruksfastighet har tillkommit genom olika förvärv. En del av andelen har förvärvats genom gåva förenad med överlåtelseförbud. En annan del har förvärvats vid ett tidigare tillfälle från samma givare utan överlåtelseförbud. Andelsinnehavaren har ansetts ha rätt till försäljning av hela fastigheten enligt 13 § lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. (Jfr NJA 2017 s. 550.)

NJA 2018 s. 335 (Jordbruksfastigheten i Sorsele)

2018-05-04

Hinder mot verkställighet av utländsk skiljedom på konkurrensrättslig grund?

NJA 2018 s. 323 (Den norska skiljedomen)

2018-05-04

Hinder mot verkställighet av en utländsk skiljedom, eftersom part inte varit i stånd att utföra sin talan.

NJA 2018 s. 291

2018-05-04

Fråga om lokalhyresvärds ansvar när lagrat gods har förstörts, i fall då hyresgästen gentemot någon annan åtagit sig att svara för ett lagringsuppdrag för egen räkning enligt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2000).

NJA 2018 s. 301 (NSAB-försäkringen)

2018-04-25

Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga en dom i brottmål. Fråga om det finns anledning att ändra rättsgrundsatsen om att fel och försummelser av försvarare ska tillräknas den tilltalade. Tillräckligt starka skäl har inte ansetts föreligga.

NJA 2018 s. 285

2018-04-17

En högskola har med stöd av kontraktsrättsliga principer förpliktats att återbetala del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen.

NJA 2018 s. 266 (Högskoleavgiften)

2018-04-06

Ett ombud eller en annan företrädare för part kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnad som avser bemötande av ett yrkande om att ombudet eller företrädaren jämte parten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnad enligt 18 kap. 7 § rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 255

2018-04-05

Människosmuggling. Som utgångspunkt finns det inte skäl att vid val av påföljd särbehandla människosmugglingsbrott av normalgraden med hänsyn till brottslighetens art (I och II).

NJA 2018 s. 229 (Lernacken II)2018-04-05

Fråga om förutsättningarna för att en god man ska ha rätt att bli entledigad trots att en ny god man inte har utsetts.

NJA 2018 s. 246 (Det oönskade godmansuppdraget)

2018-03-28

Servitut. Fråga om huruvida viss åtgärd från den tjänande fastighetens sida utgör hinder mot utövande av servitutsrätten och, i så fall, om den härskande fastighetens ägare är skyldig att tåla hindret.

NJA 2018 s. 200 (Servitutet och grindarna)

2018-03-27

En säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken i form av ett åläggande att fullgöra ett entreprenadavtal har inte ansetts lämplig i paragrafens mening.

NJA 2018 s. 189 (Den avbrutna entreprenaden)

2018-03-23

Fråga om förutsättningar för nedsättning enligt lagen om nedsättning av pengar hos myndighet.

NJA 2018 s. 220 (Kontel II)

2018-03-23

Fråga om en hyresvärd till följd av passivitet har förlorat sin rätt att kräva omsättningshyra. Passiviteten har bedömts få verkan för förfluten tid.

NJA 2018 s. 171 (Leksaksaffären i Vimmerby)

2018-03-21

En överklagandeskrift från en försvarare har innehållit ett påstående om att tingsrättens ledamöter grundat sin fällande dom enbart på det förhållandet att den tilltalade hade en viss etnisk bakgrund och baserat bedömningen på medvetet eller omedvetet rasistiska värderingar. Påståendet har med hänsyn till omständigheterna ansetts otillbörligt och försvararen har dömts till böter för rättegångsförseelse.

NJA 2018 s. 215

2018-03-21

Resning. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att på nytt pröva om den tilltalade har begått det brott som han dömts för.

NJA 2018 s. 163

2018-03-20

Synnerligen grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av heroin, kokain och cannabisharts. Frihetsberövande som varit förenat med restriktioner under kortare tid än sex månader har inte beaktats vid straffmätningen.

NJA 2018 s. 150 (Lönnfacken I)

2018-03-15

Reklamation vid för sent utförd prestation. En passagerare som har rätt till ersättning enligt artikel 7 i flygpassagerarförordningen vid försenad flygning måste, för att ha rätt till ersättningen, meddela lufttrafikföretaget att han eller hon vill åberopa förseningen. Det ska göras inom skälig tid efter det att resan avslutades. En reklamation som lämnas inom två månader efter det att resan avslutades ska alltid anses gjord i rätt tid.

NJA 2018 s. 127 (Flyget till Antalya)

2018-03-13

Bestämmelsen i 30 § lönegarantilagen (1992:497) har ansetts vara en sådan reglering av fastställelsetalan som avses i 13 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 114

2018-03-05

Ersättning för ideell skada vid avregistrering av medborgarskap. Frågor om preskription och bestämmande av ersättningens storlek.

NJA 2018 s. 103 (Medborgarskapet II)

2018-03-02

Resning har i mål om företagsbot beviljats enligt grunderna för 58 kap. 2 § 4 första ledet rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 97

2018-02-28

Fråga om när underlåtenhet att upprätta årsredovisning i aktiebolag i rätt tid ska bedömas som bokföringsbrott av normalgraden respektive som ringa bokföringsbrott (I–III).

NJA 2018 s. 77 (De försenade årsredovisningarna)

2018-02-27

Skälig ersättning enligt lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på avgiften för den tjänst som har gjorts tillgänglig exklusive mervärdesskatt.

NJA 2018 s. 66 (Avkodningsersättningen II)

2018-02-23

Återupptagande av mål i hovrätten. Beviskravet för de omständigheter som åberopas till stöd för att en anmälan om laga förfall inte kunde göras i tid är att de ska göras sannolika. Vid bedömningen är det tillräckligt att det inte skäligen kunde krävas att den som hade laga förfall skulle ha anmält sitt förhinder i tid.

NJA 2018 s. 61 (Andningsbesvären)

2018-02-16

En gäldenär som har beviljats skuldsanering har senare erhållit ersättning enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. Vid en helhetsbedömning, där ersättningens särskilda syfte och gäldenärens nuvarande förhållanden har vägts in, har det ansetts att ersättningen inte bör föranleda ändring av skuldsaneringsbeslutet.

NJA 2018 s. 49 (Upprättelseersättningen)

2018-02-14

Uppsägning av återförsäljaravtal. I ett långvarigt återförsäljaravtal utan villkor om uppsägningstid har återförsäljaren vid en uppsägning från leverantören som utgångspunkt rätt till en uppsägningstid om sex månader. Rätt till avgångsvederlag föreligger endast i situationer där det finns ett särskilt starkt skyddsbehov för återförsäljaren.

NJA 2018 s. 19 (Traktoråterförsäljaren)

2018-02-12

Utmätning. Intresseavvägning vid utmätning av en bostadsfastighet, när även gäldenärens lön finns att tillgå.

NJA 2018 s. 9 (Den utmätta bostadsfastigheten)

2018-01-17

Omfattningen av prövningen av om ett mål ska återupptas efter det att ett överklagande har förfallit.

NJA 2018 s. 3

RSS-ikon Avgöranden från Högsta domstolen
-------------------------
 

Vad är RSS?

RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication) är ett standardformat som används för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

Genom att bevaka ett eller flera RSS-flöden kan du på ett enkelt sätt få information om nyheter och uppdateringar utan att besöka webbplatsen. Så fort en ny webbsida eller nyhet som matchar dina val av RSS-flöden publiceras, uppdateras även din RSS-läsare. Du får då en kort version av nyheten skickad direkt till din RSS-läsare, och vill du läsa mer kan du klicka dig vidare och läsa hela texten på webbplatsen.