JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2018

Avgörande

2018-12-07

En person tillerkändes brottsskadeersättning för personskada och kränkning. Utmätningsförbud har ansetts gälla för den skadelidandes motorcykel, eftersom han förmått visa att den har inköpts för medel som i sin helhet härrör från brottsskadeersättningen.

(Suzukin)

2018-12-04

Bryssel I-förordningen. Svensk domsrätt har inte ansetts föreligga, trots att en behörighetsinvändning framställts senare än vad som följer av 34 kap. 2 § rättegångsbalken.

(Hästen Closseau)

2018-11-30

Platsundersökning enligt konkurrenslagen. Fråga om det undersökta företaget har rätt att överklaga åtgärden att kopiera information. När företaget motsätter sig kopiering av handlingar åligger det Konkurrensverket att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

(Speglingen)

2018-11-29

Tredskodom i mål om avskilt enskilt anspråk har undanröjts på grund av rättegångsfel när svaranden felaktigt tredskodomsförelagts och tredskodom meddelats.

(Det tredskodomsförelagda enskilda anspråket)

2018-11-23

Uttrycket fordonets ägare i 2 a § lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall avser den verkliga ägaren oavsett om han eller hon vid tidpunkten för flyttningen av fordonet är antecknad som ägare i vägtrafikregistret eller inte.

(Den flyttade bilen)

2018-11-23

Förordnande av målsägandebiträde i högre rätt i ett mål om våldtäkt.

(Målsägandebiträdet i hovrätten)

2018-11-22

Utformning av förbud och ålägganden enligt marknadsföringslagen. Även fråga om belopps- och tidsbestämning av därmed förenat vite.
 
(Marknadsföringsvitet)

2018-11-16

Förundersökning har lagts ned utan att åtal väckts. Fråga om ersättning av allmänna medel för privat försvarare (jfr NJA 2008 s. 557).

2018-11-15

Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Bedömningen ska utgå från en typisk konsuments skyddsintresse och göras på ett objektiverat sätt.

(Hästen Favor)

2018-11-01

De intressen som bär upp biobankslagen hindrar regelmässigt att vävnadsprover tas i beslag.

(Biobanken)

2018-10-30

Kränkande fotografering. Två personer har haft kontakt via webbkamera. En bildupptagning har ansetts ske i hemlighet när den ene personen utan den andres vetskap har startat inspelningsfunktionen på sin dator.

(Webbkameran)

2018-10-29

Tolkning av villkor i en ansvarsförsäkring. Villkorets innebörd har fastställts med ledning främst av ordalydelsen sedd i ljuset av försäkringsavtalets systematik och innehåll i övrigt. – Ett villkor om att försäkringen undantar vite har ansetts inte hindra en rätt till ersättning för skadestånd, när skadan bestått i att den skadelidande betalat vite till sin avtalspart i bakre led.

(Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen)

2018-10-26

I ett ärende om förordnande av god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken har den enskildes hjälpbehov ansetts inte kunna tillgodoses genom att anlita en fullmaktshavare enligt avtalslagen. Godmanskap har därför anordnats.

2018-10-19

I ett mål om betalningsföreläggande har svaranden underlåtit att ta del av ansökan. Det därefter meddelade utslaget har undanröjts genom resning, eftersom svaranden inte kände till att ansökan utgjorde ett led i en otillbörlig verksamhet.

(Nice Invest)

2018-10-11

Preskriptionstiden för anspråk enligt frihetsberövandelagen börjar löpa successivt, dag för dag, under den tid som frihetsberövandet eller tvångsåtgärden har pågått.

2018-10-11

En borgenär erhöll efter utmätning betalning för en preskriberad fordran. Verkställigheten har ansetts inte återuppväcka fordran, eftersom borgenären inte haft grund för befogad tillit till att gäldenären önskat erkänna fordran. Gäldenären har därmed haft rätt att återfå de utbetalda beloppen.

(Den ej återuppväckta fordran)

2018-10-10

Grovt rån? Gradindelning och straffvärde.

(Rånet i tobaksbutiken respektive Rånet i guldsmedsbutiken)

2018-10-09

Regeringsformen kräver att det görs en fristående proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen i varje enskilt fall som gäller tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen. Även fråga om innebörden av förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § första stycket fastighetsbildningslagen.

(Parkfastigheten)

2018-09-28

Lagprövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen. Fråga om en bristfällig beredning innebär att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid tillkomsten av ändringar i vapenlagen. Även fråga om rubricering av vapenbrott.

(Den korta remisstiden)

2018-09-25

Passivt lagrande av datorprogramvara efter licenstiden har ansetts inte utgöra upphovsrättsintrång.

(Det passiva lagrandet)

2018-09-21

När innebörden av ett straffbud framgår av annan lagstiftning måste tolkning av den lagstiftningen ske på ett sätt som uppfyller den straffrättsliga legalitetsprincipens krav. Fråga om ett yrkande om avdrag för ingående mervärdesskatt har utgjort en oriktig uppgift i skattebrottslagens mening i ett fall där avdragsrätt inte har funnits.

2018-09-20

Tillämpning av 4 § femte stycket räntelagen vid beräkning av ränta på kränkningsersättning.

2018-09-19

Grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av cirka 20 kg metamfetamin.

(Lönnfacken II)

2018-07-18

I mål där prövningen omfattar både huvudfordringar och motfordringar som åberopats kvittningsvis ska rättegångskostnadsansvaret bestämmas utifrån de principer som följer av 18 kap. 4 § rättegångsbalken. Som utgångspunkt ska domstolen försöka att särskilja kostnaderna och fördela dem på de olika delarna av målet.

NJA 2018 s. 667 (Drömbyns motfordran)

2018-07-17

Entreprenad (ABT 94). Frågor om rätt till ersättning för avhjälpandekostnader.

NJA 2018 s. 653 (De ingjutna rören) 

2018-07-13
Den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehav ska som huvudregel inte ersätta staten för rättegångskostnad för provtagning och undersökning, om kostnaden avser utredning som gäller bruket av narkotikan.

NJA 2018 s. 649 (Narkotikainnehav och analyskostnader)
2018-07-13

Enbart det förhållandet att ett likartat förfarande upprepas medför inte att brottsligheten bedöms vara systematisk på det sätt som krävs för att det ska vara fråga om grova skattebrott. – Även fråga om näringsförbud.

NJA 2018 s. 634 (De upprepade skattebrotten)

 

2018-07-12

En köpare påstår sig ha lämnat kvar en köpt och betald vara i butiken medan butiken gör gällande att varan har lämnats ut. Frågor rörande bevisbörda och beviskrav.

NJA 2018 s. 617 (Smyckesköpet)

2018-07-12

Den s.k. medansvarsperiod som inträder när ett aktiebolags styrelse inte vidtar de åtgärder som sägs i 25 kap. 13–17 §§ aktiebolagslagen avslutas när bolaget försätts i konkurs.

NJA 2018 s. 602 (Konkursbolagets skulder)

2018-07-12

En miljöorganisation har inte rätt att ansöka om resning eller att klaga över domvilla när den inte varit part i det ärende som ansökan gäller.

NJA 2018 s. 631 (Fäbodberget)

2018-07-10

En viss våldshandling (cross-checking) begången under en ishockeymatch har inte ansetts tillåten med stöd av reglerna om samtycke eller social adekvans.

NJA 2018 s. 591 (Cross-checking)

2018-07-05

Rubricering i mål om misshandel. Även fråga om tillämpning av 34 kap. brottsbalken.

NJA 2018 s. 574 (Brevinkastet)

2018-07-02

Ett yrkande om ansvar för underlåtenhet att avslöja brott ska ogillas om yrkandet är alternativt till ett yrkande om ansvar för delaktighet i brottet. – En sändning på internet som i allt väsentligt är obestämd till format, inriktning och tid är inte förenad med skydd enligt 1 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen (webbsändningsregeln). 

NJA 2018 s. 562 (Facebookmålet)

2018-07-02

Förutsättningarna för att utse syssloman enligt 25 kap. 23 § aktiebolagslagen.

NJA 2018 s. 545 (Mama Africa)

2018-06-25

Förberedelse till brott (I och II).

NJA 2018 s. 512 (Uppgörelsen i Kassmyra (I) och Anmälan till Skatteverket (II))

2018-06-19

Verkställighet av utländsk skiljedom. Part har genom sitt agerande i samband med skiljeförfarandet förlorat sin rätt att åberopa en omständighet som enligt parten utgör hinder mot verkställighet.

NJA 2018 s. 504 (Den serbiska skiljedomen)
2018-06-18

EES-medborgare som gjort sig skyldiga till smuggling respektive grov smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor har ansetts inte kunna utvisas enligt 8 a kap. 5 § utlänningslagen (2005:716)

NJA 2018 s. 491 (Smugglingen på M/S Wawel)

2018-06-14

Återställande av försutten tid. Fråga om laga förfall förelåg när en tredskodom expedierats till en e-postadress som inte var lämplig att använda.

NJA 2018 s. 487 (Nomus tredskodom)

2018-06-14

Ett kommunalt bolags leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster omfattas av produktansvarslagen.

NJA 2018 s. 475 (Dricksvattnet)

2018-06-14

Klagointresse. När någon annan än svaranden betalar käranden enligt en överklagad dom, så har svaranden ändå ett klagointresse om han eller hon inte slutligt har befriats från sin betalningsskyldighet enligt domen, såväl i förhållande till käranden som i förhållande till betalaren (jfr ”A.O. Byggservice” NJA 2006 s. 101). Hovrätten ska utgå från att ett regressansvar mot betalaren föreligger, om det inte framstår som uppenbart att sådant ansvar saknas (jfr ”AQ Enclosure Systems” NJA 2010 s. 448).

NJA 2018 s. 467 (Slutbesiktningen och klagointresset)

2018-06-14

Tre fall av olovlig införsel av icke rabiesvaccinerade hundar från ett land där det finns en beaktansvärd risk för rabiessmitta har bedömts som tre grova smugglingsbrott. Påföljden har bestämts till fängelse med hänvisning till brottslighetens art.

NJA 2018 s. 456 (Hundsmugglingen)

2018-06-14

Kravet på tydlig sexuell inriktning eller prägel vid sexuellt ofredande.

NJA 2018 s. 443 (Den oönskade beröringen)

 

2018-06-13

En advokats skadeståndsansvar gentemot sin klient.

NJA 2018 s. 414 (Advokatens skadeståndsansvar)

2018-06-13

Överträdelse av näringsförbud.
1. Innebörden av att ”återkommande ta emot uppdrag” i närståendes verksamhet.
2. Överträdelse av näringsförbud har ansetts vara artbrott.
3. Tiden för förlängning av näringsförbud.

NJA 2018 s. 431 (Hårförlängningsverksamheten)

2018-06-12

En förare av ett motordon hade del i en trafikolycka som orsakade endast sakskada. Omständigheterna gav anledning anta att föraren, som avlägsnade sig från trafikolycksplatsen utan att uppge namn och hemvist, gjort sig skyldig till trafikbrottslighet. Ansvar för smitning från trafikolycksplats enligt 5 § första stycket första ledet trafikbrottslagen har inte ansetts innebära en kränkning av rätten att inte belasta sig själv enligt artikel 6 i Europakonventionen.

NJA 2018 s. 394 (Smitningen)

2018-06-12

En talan om klander av arvskifte ska som huvudregel föras mot alla övriga dödsbodelägare. Även en klandertalan som är riktad mot enbart vissa dödsbodelägare ska dock prövas, när det framstår som klart att det inte skulle fylla någon praktisk funktion att väcka talan också mot övriga dödsbodelägare.

NJA 2018 s. 405 (Arvskiftet i Västerås)

2018-06-11

Tillverkning av ett stort antal falska identitetshandlingar har ansetts som skilda brott. Brotten har rubricerats som urkundsförfalskning av normalgraden. Även fråga om straffvärde vid flerfaldig brottslighet.

NJA 2018 s. 378 (De upprepade förfalskningarna)

2018-06-07

Det har ansetts inte föreligga någon konkret fara för överföring av hivsmitta vid oskyddade samlag, när en person har haft en välinställd behandling. Ett åtal för framkallande av fara för annan har därför ogillats. (Jfr NJA 2004 s. 176.)

NJA 2018 s. 369 (Den välinställda hivbehandlingen)
2018-06-05

Sedan fel part angetts som sökande till hyresnämnd i ett ärende enligt hyresförhandlingslagen har hovrätten tillåtit partsbyte. Beslutet har ansetts innefatta domvilla. Även fråga om beräkning av fristen för att klaga över domvilla.

NJA 2018 s. 361

2018-05-31

Fråga hur en domstol ska förhålla sig till utredningen i ett ärende rörande anordnande av förvaltarskap.

NJA 2018 s. 350 (Det oönskade förvaltarskapet)

2018-05-29

Utgångspunkten för talefristen i 7 kap. 4 § ärvdabalken.

NJA 2018 s. 341 (Stinas bouppteckning) 

2018-05-25

En samägares andel i en jordbruksfastighet har tillkommit genom olika förvärv. En del av andelen har förvärvats genom gåva förenad med överlåtelseförbud. En annan del har förvärvats vid ett tidigare tillfälle från samma givare utan överlåtelseförbud. Andelsinnehavaren har ansetts ha rätt till försäljning av hela fastigheten enligt 13 § lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. (Jfr NJA 2017 s. 550.)

NJA 2018 s. 335 (Jordbruksfastigheten i Sorsele)

2018-05-04

Fråga om lokalhyresvärds ansvar när lagrat gods har förstörts, i fall då hyresgästen gentemot någon annan åtagit sig att svara för ett lagringsuppdrag för egen räkning enligt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2000).

NJA 2018 s. 301 (NSAB-försäkringen)

2018-05-04

Hinder mot verkställighet av en utländsk skiljedom, eftersom part inte varit i stånd att utföra sin talan.

NJA 2018 s. 291

2018-05-04

Hinder mot verkställighet av utländsk skiljedom på konkurrensrättslig grund?

NJA 2018 s. 323 (Den norska skiljedomen)

2018-04-25

Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga en dom i brottmål. Fråga om det finns anledning att ändra rättsgrundsatsen om att fel och försummelser av försvarare ska tillräknas den tilltalade. Tillräckligt starka skäl har inte ansetts föreligga.

NJA 2018 s. 285

2018-04-17

En högskola har med stöd av kontraktsrättsliga principer förpliktats att återbetala del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen.

NJA 2018 s. 266 (Högskoleavgiften)

2018-04-06

Ett ombud eller en annan företrädare för part kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnad som avser bemötande av ett yrkande om att ombudet eller företrädaren jämte parten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnad enligt 18 kap. 7 § rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 255

2018-04-05

Fråga om förutsättningarna för att en god man ska ha rätt att bli entledigad trots att en ny god man inte har utsetts.

NJA 2018 s. 246 (Det oönskade godmansuppdraget)

2018-04-05

Människosmuggling. Som utgångspunkt finns det inte skäl att vid val av påföljd särbehandla människosmugglingsbrott av normalgraden med hänsyn till brottslighetens art (I och II).

NJA 2018 s. 229 (Lernacken II)2018-03-28

Servitut. Fråga om huruvida viss åtgärd från den tjänande fastighetens sida utgör hinder mot utövande av servitutsrätten och, i så fall, om den härskande fastighetens ägare är skyldig att tåla hindret.

NJA 2018 s. 200 (Servitutet och grindarna)

2018-03-27

En säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken i form av ett åläggande att fullgöra ett entreprenadavtal har inte ansetts lämplig i paragrafens mening.

NJA 2018 s. 189 (Den avbrutna entreprenaden)

2018-03-23

Fråga om en hyresvärd till följd av passivitet har förlorat sin rätt att kräva omsättningshyra. Passiviteten har bedömts få verkan för förfluten tid.

NJA 2018 s. 171 (Leksaksaffären i Vimmerby)

2018-03-23

Fråga om förutsättningar för nedsättning enligt lagen om nedsättning av pengar hos myndighet.

NJA 2018 s. 220 (Kontel II)

2018-03-21

Resning. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att på nytt pröva om den tilltalade har begått det brott som han dömts för.

NJA 2018 s. 163

2018-03-21

En överklagandeskrift från en försvarare har innehållit ett påstående om att tingsrättens ledamöter grundat sin fällande dom enbart på det förhållandet att den tilltalade hade en viss etnisk bakgrund och baserat bedömningen på medvetet eller omedvetet rasistiska värderingar. Påståendet har med hänsyn till omständigheterna ansetts otillbörligt och försvararen har dömts till böter för rättegångsförseelse.

NJA 2018 s. 215

2018-03-20

Synnerligen grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av heroin, kokain och cannabisharts. Frihetsberövande som varit förenat med restriktioner under kortare tid än sex månader har inte beaktats vid straffmätningen.

NJA 2018 s. 150 (Lönnfacken I)

2018-03-15

Reklamation vid för sent utförd prestation. En passagerare som har rätt till ersättning enligt artikel 7 i flygpassagerarförordningen vid försenad flygning måste, för att ha rätt till ersättningen, meddela lufttrafikföretaget att han eller hon vill åberopa förseningen. Det ska göras inom skälig tid efter det att resan avslutades. En reklamation som lämnas inom två månader efter det att resan avslutades ska alltid anses gjord i rätt tid.

NJA 2018 s. 127 (Flyget till Antalya)

2018-03-13

Bestämmelsen i 30 § lönegarantilagen (1992:497) har ansetts vara en sådan reglering av fastställelsetalan som avses i 13 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 114

2018-03-05

Ersättning för ideell skada vid avregistrering av medborgarskap. Frågor om preskription och bestämmande av ersättningens storlek.

NJA 2018 s. 103 (Medborgarskapet II)

2018-03-02

Resning har i mål om företagsbot beviljats enligt grunderna för 58 kap. 2 § 4 första ledet rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 97

2018-02-28

Fråga om när underlåtenhet att upprätta årsredovisning i aktiebolag i rätt tid ska bedömas som bokföringsbrott av normalgraden respektive som ringa bokföringsbrott (I–III).

NJA 2018 s. 77 (De försenade årsredovisningarna)

2018-02-27

Skälig ersättning enligt lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på avgiften för den tjänst som har gjorts tillgänglig exklusive mervärdesskatt.

NJA 2018 s. 66 (Avkodningsersättningen II)

2018-02-23

Återupptagande av mål i hovrätten. Beviskravet för de omständigheter som åberopas till stöd för att en anmälan om laga förfall inte kunde göras i tid är att de ska göras sannolika. Vid bedömningen är det tillräckligt att det inte skäligen kunde krävas att den som hade laga förfall skulle ha anmält sitt förhinder i tid.

NJA 2018 s. 61 (Andningsbesvären)

2018-02-16

En gäldenär som har beviljats skuldsanering har senare erhållit ersättning enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. Vid en helhetsbedömning, där ersättningens särskilda syfte och gäldenärens nuvarande förhållanden har vägts in, har det ansetts att ersättningen inte bör föranleda ändring av skuldsaneringsbeslutet.

NJA 2018 s. 49 (Upprättelseersättningen)

2018-02-14

Uppsägning av återförsäljaravtal. I ett långvarigt återförsäljaravtal utan villkor om uppsägningstid har återförsäljaren vid en uppsägning från leverantören som utgångspunkt rätt till en uppsägningstid om sex månader. Rätt till avgångsvederlag föreligger endast i situationer där det finns ett särskilt starkt skyddsbehov för återförsäljaren.

NJA 2018 s. 19 (Traktoråterförsäljaren)

2018-02-12

Utmätning. Intresseavvägning vid utmätning av en bostadsfastighet, när även gäldenärens lön finns att tillgå.

NJA 2018 s. 9 (Den utmätta bostadsfastigheten)

2018-01-17

Omfattningen av prövningen av om ett mål ska återupptas efter det att ett överklagande har förfallit.

NJA 2018 s. 3

RSS-ikon Avgöranden från Högsta domstolen
-------------------------
 

Vad är RSS?

RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication) är ett standardformat som används för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

Genom att bevaka ett eller flera RSS-flöden kan du på ett enkelt sätt få information om nyheter och uppdateringar utan att besöka webbplatsen. Så fort en ny webbsida eller nyhet som matchar dina val av RSS-flöden publiceras, uppdateras även din RSS-läsare. Du får då en kort version av nyheten skickad direkt till din RSS-läsare, och vill du läsa mer kan du klicka dig vidare och läsa hela texten på webbplatsen.