JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2016

Avgörande

2016-12-29

Vid en internetauktion, där inga särskilda försäljningsvillkor angetts, har avtal ansetts uppkomma genom att den av säljaren angivna sluttiden för auktionen passerats. Även fråga om tillämpning av 39 § andra meningen avtalslagen (re integra-regeln).

NJA 2016 s. 1195

2016-12-28

Solidariskt ansvar för penningskuld. En borgenär, som efterger sin fordran mot en gäldenär utan övriga gäldenärers samtycke, kan som utgångspunkt inte längre göra gällande medgäldenärernas ansvar för gäldenärens andel, i den utsträckning som gäldenären befrias genom eftergiften.

NJA 2016 s. 1176

2016-12-28

Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt, ska frågan om förvaltarens ansvar för boets skada prövas genom klander av slutredovisningen och inte inom ramen för prövningen av hans arvode. Det gäller också när boets kostnad för en sakkunnig som har biträtt i konkursförvaltningen påstås ha blivit alltför hög. – Även fråga om hur arvode ska bestämmas när förvaltaren har brustit i omsorg avseende viss förvaltningsåtgärd.

NJA 2016 s. 1186

2016-12-28

Ersättning för rättegångskostnader vid avskrivning på grund av återkallelse av konkursansökan.

Samtidigt med detta mål avgjordes målet Ö 3412-15, där utgången under likartade förutsättningar blev densamma.

NJA 2016 s. 1169

2016-12-23

Bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om ett brott, utgör inte lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig.

NJA 2016 s. 1165

2016-12-22

Grov stöld? Fråga om rubricering av ett stort antal stölder av handbagage på tåg. – Även fråga om tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken vid justering av gärningsbeskrivningen i högre rätt.

NJA 2016 s. 1143

2016-12-22

Fråga om betalningsskyldighet för mervärdesskatt efter överlåtelse av nedskriven kundfordran.

NJA 2016 s. 1132

2016-12-22

Rätten till respekt för privat- och familjelivet i artikel 8 i Europakonventionen har ansetts inte kunna läggas till grund för ett förordnande om DNA-undersökning vid utredning av faderskap i ett fall som inte omfattas av lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. 

NJA 2016 s. 1157

2016-12-21

Skyldigheten att anmäla införsel av kemiska produkter till Kemikalieinspektionens produktregister har ansetts förenlig med EU:s Reachförordning och bestämmelserna om förbud mot kvantitativa importrestriktioner i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

NJA 2016 s. 1093

2016-12-20

En person lämnade vid betalning för skatt av misstag uppgifter som medförde att beloppet krediterades annans skattekonto, som därmed kom att visa överskott. Detta togs i anspråk genom utmätning för kontohavarens skulder till enskilda borgenärer. Av läran om condictio indebiti har ansetts följa att Skatteverket inte behövde återbetala det mottagna beloppet till betalaren.

NJA 2016 s. 1074

2016-12-20

Samäganderätt. Ägarna till samägd egendom presumeras svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av dem med övrigas samtycke vidtar för förvaltning eller förbättring av egendomen. I målet hade en av två makar ådragit sig en skuld för förbättringsarbeten på en samägd fastighet. Vid bodelning med anledning av den andra makens död ansågs ansvaret för skulden delat.

NJA 2016 s. 1057

2016-12-15

Sedan en bolagsman har utträtt ur ett handelsbolag hindrar bestämmelsen i 2 kap. 12 § handelsbolagslagen inte att han eller hon mot en annan bolagsman gör gällande fordringar som har sin grund i bolagsförhållandet.

NJA 2016 s. 1047

2016-12-14

Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens principer för dröjsmålsränta har ansetts tillämpliga på biträdets fordran. Fordringen har i räntehänseende ansetts förfallen till betalning trettio dagar efter ersättningsbeslutet.

NJA 2016 s. 1035

2016-12-08

En advokat som uppmanat en klient att begå brott har ansetts uppsåtligen ha gjort orätt i advokatverksamheten. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

NJA 2016 s. 1031

2016-11-30

En unionsmedborgare som är medborgare och har hemvist i ett annat unionsland än Sverige dömdes här för narkotikasmuggling till fängelse i tre månader. Det bestämdes i domen att han på grund av flyktfara skulle stanna kvar i häkte. Häktningsbeslutet har ansetts inte strida mot den unionsrättsliga principen om likabehandling.

NJA 2016 s. 1024

2016-11-22

Konsumenttjänst. Näringsidkaren har bevisbördan för att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.

NJA 2016 s. 1011

2016-11-18

Återställande av försutten tid. Ett vitesföreläggande har ansetts som ett föreläggande för en part att fullgöra något personligen. Delgivning kunde därför inte ske med ombudet, och parten hade inte anledning att förlita sig på att ombudet skulle informeras. Laga förfall att överklaga föreläggandet i rätt tid har ansetts inte föreligga.

NJA 2016 s. 1004

2016-11-18

Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har ansetts föreligga på grund av åtalspreskription enligt svensk rätt. Frågan om preskriptionen har avbrutits genom en åtgärd i ett annat land har bedömts som om åtgärden ägt rum här i landet.

NJA 2016 s. 1001

2016-11-17

Preklusion enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Omständigheterna var inte sådana att det var visat att gäldenären känt till att det fanns en fordran. Preklusion hade därför inträtt av en fordran på skatt enligt skatteflyktslagen.

NJA 2016 s. 981

2016-11-17

När det tas ut en särskild avgift enligt 20 kap. 12 § utlänningslagen av den som har haft en utlänning anställd trots att denne saknat arbetstillstånd, finns det i regel skäl att efterge företagsbot.

NJA 2016 s. 994

2016-11-11

Behörighetsfördelning mellan förvaltningsdomstol och allmän domstol rörande prövning av frågor om preskription av skattefordringar.

NJA 2016 s. 933

2016-11-11

En ekonomisk förening kan hållas skadeståndsansvarig för en obefogad uteslutning av medlem.

NJA 2016 s. 962

2016-11-10

En ansökan om särskild handräckning har ansetts inte kunna bifallas beträffande ett landstings begäran om att en läkare enligt 26 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska lämna upplysningar och visa upp patientjournaler samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient.

NJA 2016 s. 922

2016-11-08

Transport av passagerare med flyg enligt Montrealkonventionen. Försening har inte ansetts ge rätt till ersättning för ideell skada i form av förlorad fritid. Även fråga om domstol på eget initiativ ska beakta specialpreskription.

NJA 2016 s. 900

2016-11-04

Angrepp på parkeringsvakt som utfärdar kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering utgör inte förgripelse mot tjänsteman. Även fråga om åtalspreskription efter åtalsjustering.

NJA 2016 s. 880

 

 

2016-11-04

Det åligger allmän domstol att självständigt ta ställning till frågor om skattskyldighet även om saken har prövats inom ramen för en skatteprocess.

Vid prövning av åtal för grovt skattebrott har konstaterats att fara för skatteundandragande förelegat, trots att förutsättningarna för eftertaxering inte var uppfyllda avseende de aktuella beloppen.

NJA 2016 s. 891

2016-11-03

Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid prövning av ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen.

NJA 2016 s. 868

2016-11-03

Skadestånd vid partiell skada på byggnad.

NJA 2016 s. 945

2016-11-01

Grovt dopningsbrott. Rubricering, straffvärde och påföljd.

NJA 2016 s. 859

2016-10-28

Resningsärende. En person dömdes till sluten ungdomsvård, varvid domstolarna utgick från att han var 16 år vid tiden för brottet. Resning har därefter sökts till nackdel för den tilltalade på den grunden att han enligt nya uppgifter var 20 år när han begick brottet och att strängare påföljdsbestämmelser sannolikt skulle ha tillämpats, om uppgifterna hade lagts fram i brottmålet. Resningsbestämmelsen i 58 kap. 3 § första stycket 2 rättegångsbalken – som tar sikte på väsentligt strängare straffbestämmelser – har ansetts inte kunna utvidgas till att omfatta situationer där det är en för den tilltalade mindre förmånlig påföljdsbestämmelse som skulle ha tillämpats för det fall att de nya omständigheterna eller bevisen hade lagts fram. Ansökan har därför avslagits.

NJA 2016 s. 851

2016-10-26
Ett beslut om att upphäva en skuldsanering måste få laga kraft innan en borgenär, vars fordran omfattats av skuldsaneringen, kan få utmätning på grund av den ursprungliga exekutionstiteln.
NJA 2016 s. 844
2016-10-20

Inträde i Sveriges advokatsamfund. Kravet på att en sökande ska ha gått igenom praktisk utbildning för advokatverksamhet har inte ansetts uppfyllt av en jurist som hade drivit verksamhet som franchisetagare.

NJA 2016 s. 841

2016-10-19

Bostadsarrende. Jordägare ansökte om hänskjutande av arrendetvist till arrendenämnden med yrkande om ”Medling vid förlängning av arrendeavtal”. Ansökan har med hänsyn till vad som anfördes i anslutning till hänskjutandet ansetts vara en ansökan om prövning av arrendevillkor.

NJA 2016 s. 832

2016-10-11

Två män har var för sig, men i en följd, genomfört samlag och jämförliga sexuella handlingar med en målsägande som har befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Genom att fler än en person på detta sätt har förgripit sig på målsäganden och med hänsyn till omständigheterna i övrigt har våldtäkten bedömts som grov.

NJA 2016 s. 819

2016-10-10

Gränsdragningen mellan mord och dråp. Straffmätningen vid mord.

NJA 2016 s. 809

2016-10-04

Ett tryckeri har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldigt att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms. Fråga om avkastningsränta på beloppet.

NJA 2016 s. 799

2016-09-29

I ärende om verkställighet av utländsk skiljedom får part i Högsta domstolen åberopa också omständighet eller bevis som inte har lagts fram tidigare.

NJA 2016 s. 798

2016-09-16

I ett resningsärende, där förundersökningen inte har återupptagits, har målsäganden förelagts att yttra sig över ansökan. Eftersom åklagaren inte uppträder på målsägandens vägnar, har målsägandebiträde förordnats med stöd av grunderna för lagen om målsägandebiträde.

NJA 2016 s. 796

2016-09-02

En skadegörare har ansetts ha åberopsbördan för omständigheter som kunde föranleda ett frångående av den s.k. bruttometoden vid beräkning av skadestånd för inkomstförlust. Skadegörarens inställning, att det yrkade beloppet inte kunde vitsordas, innebar inte att han hade fullgjort denna åberopsbörda.

NJA 2016 s. 791

2016-07-15

Svensk domsrätt har i mål om betalning på grund av en borgensförbindelse inte förelegat på den grunden att svaranden hade en kontofordran på 888 kr mot en bank här i landet. Men svensk domstol har ansetts behörig på grund av tvistens anknytning till Sverige.

NJA 2016 s. 779

2016-07-14

Otillåten avfallstransport. Tillika fråga om försök till oaktsamhetsbrott.

NJA 2016 s. 746

2016-07-14

Likgiltighetsuppsåt

NJA 2016 s. 763

2016-07-12

Taleändring. Ändring i högre rätt från en fullgörelsetalan till en fastställelsetalan har inte tillåtits.

NJA 2016 s. 737

2016-07-11

Påföljdsbestämning i ett fall där den tilltalades ålder inte varit klarlagd.

NJA 2016 s. 719

2016-07-11

Ersättning för privat försvarare vid talan om företagsbot.

NJA 2016 s. 714

2016-07-07

När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra något, t.ex. en anmälningsskyldighet, krävs subjektiv täckning i
förhållande till att det förelåg en skyldighet att handla.

NJA 2016 s. 702

2016-07-05

Tolkning av avtal om köp av fast egendom.  När köpekontrakt och köpebrev innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av avtalsinnehållet.

NJA 2016 s. 689

2016-06-30

Artskyddsbrott. En person har åtalats för att han salufört skinn av prärievarg (canis latrans) under förespegling att det var exemplar av varg (canis lupus). Varg är, i motsats till prärievarg, en skyddad art. Utformningen av den i målet tillämpliga delen av straffbestämmelsen om artskyddsbrott i 29 kap. 2 b § miljöbalken, som i aktuellt avseende hänvisar till den s.k. CITES-förordningen,har ansetts strida mot det i legalitetsprincipen ingående kravet på att straffbestämmelser måste vara i tillräcklig grad tydliga. Personen har därför frikänts.

NJA 2016 s. 680

2016-06-23

Enligt 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen (2010:900) ska i visst fall ett meddelande om bygglov ”skickas” till bl.a. ägare av angränsande fastighet. Adressaten har ansetts stå inte bara den s.k. befordringsrisken, utan också risken för att den officiella adressen (folkbokföringsadressen för privatpersoner respektive registeradressen för juridiska personer) är felaktig, om inte särskilda omständigheter föranleder till annat.

NJA 2016 s. 674

2016-06-23

Domvilla. I ett mål om mäklarprovision har hovrätten underlåtit att pröva alla de moment som ett bifall till käromålet förutsatte, eftersom hovrätten inte hade uppfattat svarandens invändningar i dessa delar. Detta har ansetts utgöra domvilla.

NJA 2016 s. 668

2016-06-22

Pantsättning av fordran på visst jordbruksstöd. Sakrättsligt skydd för panten har uppkommit redan vid ansökningen om stödet och denuntiationen.

NJA 2016 s. 661

2016-06-22

Grunderna för 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken har tillämpats när det straffbara området har inskränkts genom att domstol har upphävt ett myndighetsbeslut att återkalla typgodkännandet av ett fångstredskap.

NJA 2016 s. 649

2016-06-22

Förutsättningar för utvidgat förverkande av sedlar som har påträffats i samband med narkotikainnehav.

NJA 2016 s. 641

2016-06-21

EU-stöd som har utgetts för särskilt angivet ändamål, men varit beroende av motprestation i form av nedlagda kostnader, har ansetts inte omfattat av utmätningsförbudet i 5 kap. 6 § utsökningsbalken.

NJA 2016 s. 635

2016-06-20

En bolagsman som har betalat en bolagsskuld saknar enligt 2 kap. 12 § handelsbolagslagen rätt att på grund av betalningen göra en fordran gällande mot någon annan bolagsman annat än som en del i den slutreglering som ska ske genom skifte. Det gäller också när bolaget har upplösts efter underskottskonkurs.

NJA 2016 s. 625

2016-06-17

Likvidation av aktiebolag. En skuld får i princip anses vara tvistig när någon påstår sig ha en fordran på bolaget och likvidatorn inte accepterar betalningsskyldighet. En likvidator som har skiftat ett bolags tillgångar utan att avsätta pengar till betalning av en sådan skuld har ansetts handla oaktsamt.

NJA 2016 s. 609

2016-06-16

En lärare utdelade under en lektion ett slag med öppen hand mot en elevs kind. Frågor rörande skadestånd för kränkande behandling enligt skollagen.

NJA 2016 s. 596

2016-06-15

En kärande med hemvist i Sverige kan inte åläggas att ställa säkerhet för rättegångskostnader, även om talan skulle avse ett anspråk bakom vilket det finns en intressent som i sig hade varit skyldig att ställa säkerhet.

NJA 2016 s. 587

2016-06-14

Grovt vapenbrott. Frågor om straffvärde och påföljd.

NJA 2016 s. 553

2016-06-14

Internationell vägtransport. Frågor rörande transportörs ansvar för skada under transport.

NJA 2016 s. 563

2016-06-14

Två personer har i stor omfattning bedrivit olaglig förmedling av bostadslägenheter. Frågor om straffvärde och brottslighetens art vid brott mot 12 kap. 65 a § jordabalken. Även fråga om bestämmande av gemensam påföljd för flera brott när det finns ett påtagligt samband mellan brotten.

NJA 2016 s. 540

2016-06-10

Rätt till privatkopieringsersättning enligt upphovsrättslagen förutsätter att upptagningsanordningarna har egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering och att de kan antas komma till sådan användning i en inte oväsentlig omfattning. Mobiltelefoner av visst slag har ansetts omfattade av ersättningsrätten.

NJA 2016 s. 490

2016-06-10

En underrättelse till hyresgästen enligt 12 kap. 58 § jordabalken ska lämnas även när uppsägningen görs med stöd av 12 kap. 46 § utsökningsbalken efter köp av fastigheten på exekutiv auktion.

NJA 2016 s. 482

2016-06-10

Internationellt köp. Bevisbörda och beviskrav beträffande den sålda varans avtalsenlighet vid riskövergången. Även fråga om ett förbehåll om rätt att väcka talan om skadestånd ska tas in i domslutet.

NJA 2016 s. 465

2016-06-09

En åklagare och en domare som inte uppmärksammade att förutsättningar för häktning inte längre förelåg har dömts för tjänstefel.

NJA 2016 s. 453

2016-06-01

Bestämmelsen om rätt till efterarv i 3 kap. 8 § ärvdabalken omfattar också fall då efterarvsrätt för den som är arvsberättigad har föreskrivits även i testamente. Det gäller i den mån testamentet inte utesluter en tillämpning av bestämmelsen.

NJA 2016 s. 442

2016-05-30

Arbetsmiljöbrott i samband med undervisning i kommunal grundskola har ansetts inte kunna föranleda företagsbot.

NJA 2016 s. 429

2016-05-25

Rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg till offentlig försvarare (I) respektive målsägandebiträde (II). Betydelsen av att en tingsrätt har flera tingsställen.

NJA 2016 s. 414

2016-05-25

Den som säljer en bostadsrätt blir inte fri från sin skyldighet att betala årsavgift till föreningen förrän bostadsrätten har övergått till köparen.

NJA 2016 s. 402

2016-05-24

Fråga om resning enligt ärendelagen. Det ligger på resningsdomstolen att rättsligt kvalificera de omständigheter som sökanden har åberopat och pröva dem enligt de resningsgrunder som domstolen anser vara tillämpliga. Om domstolen kommer fram till att resning inte kan beviljas genom en tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser, ska domstolen därför pröva om de åberopade omständigheterna utgör synnerliga skäl för resning enligt ärendelagen. Det gäller även om sökanden inte har åberopat ärendelagens regel.

NJA 2016 s. 389

2016-05-24

Fråga om resning enligt ärendelagen i ett detaljplaneärende. Det har inte ansetts möjligt att partiellt resa ett detaljplaneärende utan medgivande av kommunen. Ärendelagens regel om resning på grund av synnerliga skäl ska tillämpas med särskild restriktivitet.

NJA 2016 s. 395

2016-05-18

Rätt till skadestånd enligt lagen om offentlig upphandling förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av  lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget.

NJA 2016 s. 358

2016-05-18

Offentlig upphandling.

1. Skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna utgå när ett felaktigt tilldelningsbeslut har fått till följd att upphandlingen avbrutits.

2. Fråga om jämkning av skadeståndet.

3. Även fråga om betydelsen av en förvaltningsrätts dom i mål om överprövning.

NJA 2016 s. 369 

 

2016-05-11

Fel i fastighet? En fasadkonstruktion visade sig vara bristfällig i fråga om fuktsäkerhet. Men när huset uppfördes var konstruktionen allmänt godtagen i branschen och förenlig med gängse tolkning av den gällande byggnormen. Fastigheten har därför inte avvikit från vad köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet.

NJA 2016 s. 346

2016-05-04

Det ingår inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att biträda målsäganden vid överprövning av en åklagares beslut om förundersökning eller åtal.

NJA 2016 s. 341

2016-04-29

Preskriptionsavbrott. Om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits.

NJA 2016 s. 332

2016-04-27

Fråga om ett brottmål kan resas av det skälet att rättstillämpningen inte stämmer överens med senare avgöranden i EU-domstolen och Högsta domstolen eller därför att Högsta domstolen avslog en begäran om att det skulle hämtas in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

NJA 2016 s. 320

2016-04-26

Att halten radon i en hyreslägenhet översteg ett av Socialstyrelsen angivet riktvärde har ansetts ägnat att medföra ett allvarligt och befogat obehag för de boende.

Förhållandet har bedömts som ett men i nyttjanderätten. – Normalt har hyresgästen inte rätt till hyresnedsättning innan han eller hon påtalar bristen. – Även fråga om nedsättningens storlek.

NJA 2016 s. 303

2016-04-26

Tillämpning av utländsk rätt.

NJA 2016 s. 288

2016-04-22

Narkotikasmuggling (svamp innehållande ämnet psilocin). Gränsdragningen mellan ringa brott och brott av normalgraden.

NJA 2016 s. 279

2016-04-21

Skiljeförfarande. Såväl en skiljenämnds som en domstols prövning enligt 2 § lagen om skiljeförfarande kan omfatta samtliga frågor som avser skiljenämndens behörighet. Också fråga om tillämpning av 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

NJA 2016 s. 264

2016-04-19

Prövningstillstånd i Högsta domstolen har med stöd av 54 kap. 10 § andra stycket rättegångsbalken meddelats i ett mål där överklagandet skedde efter det att prövningstillstånd (prejudikatdispens) hade meddelats i huvudmålet men innan det målet avgjordes.

NJA 2016 s. 262

2016-04-05

En näringsidkare som utfört en konsumenttjänst felaktigt har erbjudit sig att avhjälpa felen. För att acceptera erbjudandet har konsumenten ställt villkor som har gått utöver vad som omfattades av parternas avtal. Det har ansetts att konsumenten har avvisat näringsidkarens erbjudande om felavhjälpande utan att ha särskilda skäl för det. Rätt till prisavdrag har därför inte förelegat.

NJA 2016 s. 222

2016-04-05

Köplagen. Sedan bostadsrätten till en kontorslokal överlåtits mellan två näringsidkare, har köparen krävt prisavdrag med påståendet att lokalens area var mindre än vad parterna hade avtalat. Arean hade angetts i en annons och i en objektsbeskrivning. Areauppgiften har ansetts utgöra en avtalad egenskap, oavsett att uppgiften enligt beskrivningen har kommit från bostadsrättsföreningen. Eftersom uppgiften har varit preciserad, har köparen ansetts kunna åberopa att arean var för liten, trots en begränsad undersökning före köpet och trots en allmänt hållen friskrivning från säljarens sida. Det har emellertid ansetts att köparen borde ha märkt felet och reklamerat tidigare.

NJA 2016 s. 237

2016-04-04

Bestämmelsen i 24 § första stycket 1 upphovsrättslagen, där inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt är begränsad till avbildningar, ger inte en innehavare av en databas med fotografier av konstverk, stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus, rätt att överföra verken via internet till allmänheten. Huruvida förfogandet sker i kommersiellt syfte saknar betydelse.

NJA 2016 s. 212

2016-03-31

Vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid överlåtelse av narkotika ska avdrag för inköpskostnader normalt ske från vederlaget.

NJA 2016 s. 202

2016-03-30

Frågor vid klagan över domvilla huruvida delgivning har skett (I–III)

NJA 2016 s. 189

2016-03-29

Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av ”bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen” (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

NJA 2016 s. 169

2016-03-23

Trafikskadeersättning. Skada orsakad av att en mobilkran (motorredskap) välte i samband med ett lyft har inte ansetts vara skada i följd av trafik.

NJA 2016 s. 142

2016-03-23

Bestämmelsen om preskription vid befordran av gods till sjöss har ansetts vara tillämplig när godset gått förlorat efter det att transportören tagit emot det i lastningshamnen men innan själva transporten påbörjats. Preskriptionstiden har i ett sådant fall ansetts börja löpa vid tidpunkten för transportörens underrättelse om att godset gått förlorat.

NJA 2016 s. 149

2016-03-16

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har beslutat att utesluta en advokat ur samfundet. Nämnden har förordnat att beslutet genast ska verkställas. Ett sådant beslut kan inhiberas av Högsta domstolen. Skäl för inhibition saknades.

NJA 2016 s. 140

2016-03-15

Tillämpningen av bestämmelsen i 6 kap. 10 § brottsbalken om sexuellt ofredande.

NJA 2016 s. 129

2016-03-14

Nyemission. Under förutsättning att ett avtal om s.k. emissionsgaranti är skriftligt och garanten vid avtalets ingående har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, är avtalet rättsligt bindande i den meningen att avtalsbrott kan grunda skadeståndsansvar.

NJA 2016 s. 107

2016-03-11

Missbruk av urkund i samband med förarprov. Gradindelning, straffvärde och brottslighetens art.

2016 s. 95

2016-03-10

Högre rätts beslut om fördelning av rättegångskostnader i en särskilt överklagad fråga om avvisning har ansetts inte hindra att dessa kostnader även beaktas vid den slutliga fördelningen av kostnaderna i målet. Också fråga om tillämpning av 18 kap. 4 § rättegångsbalken.

NJA 2016 s. 87

2016-03-09

Fråga om laga förfall.

NJA 2016 s. 84

2016-02-29

Hinder mot utlämning har inte ansetts föreligga i ett fall där domen baserats på en överenskommelse mellan den dömde och åklagaren (s.k. plea bargaining).

NJA 2016 s. 80

2016-02-25

Att tredjemanspant har ställts för en fordran medför inte att fordringen är undantagen från skuldsanering.

NJA 2016 s. 73

2016-02-24

En person har lämnat falska bud vid försäljning av en bostadsrätt vilket påverkat det pris som köparna har betalat för bostadsrätten.  Handlandet har utgjort ett vilseledande som medfört skada och vinning. Förutsättningarna för ansvar för bedrägeri har därmed varit uppfyllda. Även fråga om skadeståndsberäkningen.

NJA 2016 s. 39

2016-02-24

Verkan av överlåtelseförbud i avtal. Även fråga om skiljenämnd har överskridit sitt uppdrag.

NJA 2016 s. 51

2016-02-24

Avvisning av rättegångsombud

NJA 2016 s. 64

2016-02-17

Knivförbudslagen. Medförande av en matlagningskniv i en handväska på allmän plats har i visst fall ansetts befogat och därmed inte brottsligt.

NJA 2016 s. 30

2016-02-04

En man har under en fiktiv identitet förklarats vara far till ett barn genom en dom som vunnit laga kraft. Resning har beviljats i faderskapsmålet på yrkande av barnet eftersom domen i fråga om identiteten har grundats på falsk bevisning.

NJA 2016 s. 18

2016-02-03

Straffet för mord. Fråga om den lagändring som år 2014 gjordes i 3 kap. 1 § brottsbalken har medfört att rättsläget förändrats (jfr NJA 2013 s. 376).

NJA 2016 s. 3

RSS-ikon Avgöranden från Högsta domstolen
-------------------------
 

Vad är RSS?

RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication) är ett standardformat som används för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

Genom att bevaka ett eller flera RSS-flöden kan du på ett enkelt sätt få information om nyheter och uppdateringar utan att besöka webbplatsen. Så fort en ny webbsida eller nyhet som matchar dina val av RSS-flöden publiceras, uppdateras även din RSS-läsare. Du får då en kort version av nyheten skickad direkt till din RSS-läsare, och vill du läsa mer kan du klicka dig vidare och läsa hela texten på webbplatsen.