JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2012

Dom i brottmål

2012-12-21

Kompensatoriskt rättsmedel vid överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen.

I. Påföljdslindring.

II. Skadestånd när kraven för att påföljdslindring ska godtas som tillräckligt kompensatoriskt rättsmedel inte är uppfyllda.

 

2012-12-21

Lotterilagens bestämmelse om straff för den som främjar deltagande i ett utom landet anordnat lotteri har i ett visst fall ansetts strida mot EU-rätten och därför inte tillämpats.

2012-12-20

När någon döms till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst ska ett frihetsberövande med anledning av brott som prövas genom domen inte beaktas vid bestämmande av antalet timmar samhällstjänst.

2012-12-13

Fråga om ansvar för bedrägeri och bidragsbrott. Underlåten anmälan till Försäkringskassan om ändrade förhållanden som har haft betydelse för rätt till sjukersättning (förtidspension) har ansetts utgöra en gärning vid varje utbetalningstillfälle. Bevisningen om att den tilltalade, som led av bl.a. Huntingtons sjukdom, hade uppsåt har bedömts vara otillräcklig.

2012-12-05

Innehav av 50 tabletter ecstasy har bedömts som narkotikabrott av normalgraden medan innehav av fem tabletter har bedömts som ringa brott. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 140 dagsböter.

2012-12-03
  1. En person har tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. Personen har inte genom sitt förfarande ansetts främja bokföringsbrottet.
  2. När ett brott som kan ligga till grund för ett beslut om företagsbot har begåtts av en enskild näringsidkare och föranleder fängelse bör den straffrättsliga påföljden kunna ges företräde framför företagsbot. Ett yrkande om företagsbot för en näringsidkare som för brottet och för viss annan brottslighet dömdes till fängelse två år har avslagits.
2012-11-22

Kan en faktisk ledare för en ideell förening som bedriver bokföringspliktig verksamhet åläggas näringsförbud enligt 4 § andra stycket lagen (1986:436) om näringsförbud?

2012-10-31

Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och brott som är att anse som ringa. Även fråga om påföljdsval.

2012-10-25

Fråga om en danstillställning var att jämställa med en offentlig tillställning och därmed krävde tillstånd enligt ordningslagen

2012-10-12

En person har presenterat sig som representant för en viss organisation och erbjudit sig att betala en skuld i utbyte mot att en utsaga i en rättegång togs tillbaka. Beteendet har inte ansetts innebära övergrepp i rättssak.

2012-09-28

Fråga om straffrättsligt ansvar för en 17-åring med en allvarlig psykisk störning som har genomfört samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en tolvåring.

2012-07-17

Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från Danmark till Sverige (drygt 67 kg cannabis).

2012-07-13

Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (87,53 gram kokain).

2012-07-11

Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (4 973 tabletter ecstasy)

2012-06-15

Innehav av mangateckningar med ett barnpornografiskt innehåll men icke verklighetstrogna bilder har, med hänvisning till yttrandefriheten och informationsfriheten i regeringsformen, ansetts inte vara straffbart.

2012-06-12

Påföljd för sjöfylleri.

2012-06-07

Sedan en meddelare lämnat uppgifter som har publicerats i en tidningsartikel, har hans identitet röjts i en senare artikel i samma tidning. Tidningens utgivare har åtalats för brott mot tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen. Utgivaren har invänt att den senare artikeln hade en annan inriktning. I målet uppkommer frågor bl.a. om anonymitetsskyddet och instruktionen i tryckfrihetsförordningen samt om yttrandefriheten enligt Europakonventionen.

 

2012-05-12

Brottsrubricering och påföljd i mål om mutbrott och bestickning.

2012-05-09

Artskyddsbrott avseende en uppstoppad duvhök. Ringa fall?

2012-04-20

Rubricering av och påföljd för bokföringsbrott. Även fråga om tillämpning av 29 kap. 3 § brottsbalken.

2012-04-10

Ett rattfylleribrott med moped klass I bör, även om föraren har haft en alkoholkoncentration som överstiger 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften, som utgångspunkt anses vara av normalgraden om det inte utöver alkoholkoncentrationen föreligger försvårande omständigheter av betydelse för trafiksäkerheten.

2012-03-26

Straffvärdebedömning av transport, förvaring och innehav av 97 kg cannabisharts.

2012-03-23

Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).

2012-03-23

Fråga om tillämpning av straffrättens legalitetsprincip. Åklagaren yrkade företagsbot på grund av överträdelse av en bestämmelse i föreskrifter av Arbetarskyddsstyrelsen. Vid tidpunkten för brottet hänvisade straffbestämmelsen till en paragraf enligt vilken föreskrifter fick meddelas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket. Kan företagsbot dömas ut?

2012-03-14

Grovt vållande till annans död, m.m. Straffvärdebedömning och fråga om straffet borde skärpas på grund av tidigare brottslighet.

2012-03-09

Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (amfetamin).

2012-03-07

Bedömningen av frågan om uppsåt när en gärning som har innefattat allvarligt våld har begåtts under självförvållat rus och under påverkan av en psykisk störning. Även fråga om inbillat nödvärn och nödvärnsexcess.

2012-01-31

Antalet dagsböter har med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken satts ned då en person vid 18 års ålder gjort sig skyldig till snatteri.


Dom i tvistemål

2012-12-21

Formkravet vid fastighetsköp. När ska en av såväl köpare som säljare undertecknad köpehandling anses ha getts ut så att avtalsbundenhet har uppstått? Jfr NJA 2000 s. 747 I och II.

2012-12-21

Kompensatoriskt rättsmedel vid överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen.

I. Påföljdslindring.

II. Skadestånd när kraven för att påföljdslindring ska godtas som tillräckligt kompensatoriskt rättsmedel inte är uppfyllda.

 

2012-12-21

Rättsligt fel vid köp av fastighet. Det har vid tillämpning av 4 kap. 17 § jordabalken ställts högre krav på utredningen för att anse att köparen borde äga kännedom om en rättighets existens än vad som är fallet vid tillämpning av det motsvarande rekvisitet i 7 kap. 14 § jordabalken. Reklamationsfristen för rättsligt fel börjar löpa när ett krav från tredje man med anledning av ett rättsligt fel kan anses vara grundat på sannolika skäl.

2012-12-20

Den som enligt godtrosförvärvslagen kunnat göra gällande äganderätt till stulen egendom men försummat detta anses inte ha drabbats av någon skada av att egendomen har utmätts och sålts. Även fråga om undersökningsskyldighet för Kronofogdemyndigheten vid utmätning av egendom som kan vara stulen.

2012-12-13

Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) för utbetalat lönegarantibelopp kan användas till kvittning enligt 5 kap. 15 § första stycket konkurslagen.

2012-12-13

Tillämpning av de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. Frågor rörande betydelsen av en fastställd årsredovisning och ansvar för styrelseledamot som har inträtt under ansvarsperioden.

2012-11-28

Gåva? Bevisbörda och beviskrav för påstående om efterskänkande av regressanspråk vid solidarisk betalningsskyldighet när medgäldenärerna är närstående.

2012-11-23

Ett avtalsvillkor om automatisk förlängning vid avtal om gymkort har ansetts oskäligt när avtalstiden och förlängningen löpte under ett år och konsumenten inte hade fått någon påminnelse om att uppsägning skulle ske. 

2012-11-23

En tvist har ansetts vara förlikningsbar och har därför kunnat avgöras genom skiljedom, trots förekomsten av tvingande svenska och utländska materiella lagbestämmelser. En part i skiljeförfarandet har ansetts inte ha invänt att skiljeavtalet var ogiltigt och har därför inte haft rätt att åberopa den omständigheten till stöd för att skiljedomen ska upphävas efter klander.

2012-11-12

Två personer har undertecknat ett kontrakt avseende ett kreditköp av en båt som skulle levereras av annan än säljaren. Enligt en på framsidan förtryckt bestämmelse godkände köparen leveransen av båten, och enligt de förtryckta bestämmelserna på baksidan förbehöll sig säljaren äganderätten till båten. Frågor om köparnas ansvar mot säljaren för leveransuppgiften, sedan det visat sig att båten inte hade levererats.

2012-11-08

En person har, när han skulle avvisas från en restaurang, hotat och utövat visst våld mot en ordningsvakt. Ordningsvakten har inte ansetts berättigad till ersättning för kränkning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen.

2012-11-01

Ersättning från trygghetsförsäkring för arbetsskada som har tillerkänts skadelidande för lyte och men ska enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer avräknas från trafikskadeersättning som begärs för samma skada.

2012-10-11

Kontraktstolkning samt konkurrerande skadeorsaker. En entreprenör har ansetts skyldig att utge förseningsvite, som har kopplats till anläggningens idrifttagande, fastän idrifttagandet skulle ha försenats också på grund av en sidoentreprenörs dröjsmål.

2012-10-10

En trafikförsäkringsgivare får inte åberopa skadevållarens grova vårdslöshet gentemot en annan skadeståndsskyldig som framställer krav mot försäkringsgivaren efter att ha utgett skadestånd.

2012-06-20

Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala skulden genom kvittning mot en konkursfordran.

2012-06-20

Vid beräkningen av ideell skada i form av lidande enligt lagen (1998:714) om ersättning för frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder har tidigare frihetsberövande ansetts sakna betydelse för ersättningens storlek.

2012-06-18

Försäljning i kommission?

2012-06-13

Sambor förvärvade gemensamt en segelbåt. Med tillämpning av 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ägarandelarna bestämts utifrån vardera sambons ekonomiska insats vid köpet.

2012-06-08

En alkoholpåverkad person framförde en bil så att den voltade, varvid en passagerare skadades allvarligt. Föraren dömdes för bl.a. vållande till kroppsskada, grovt brott. Omständigheterna har inte ansetts vara så försvårande att brottet grundar rätt till ersättning för kränkning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (jfr NJA 1997 s. 315 och 572).

2012-04-11

En bostadsrättsförening har ansetts ha utredningsskyldighet och bevisbördan för att förutsättningarna är uppfyllda för att beslut på föreningsstämma ska fattas med kvalificerad majoritet enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614). Regleringen i lagrummet har ansetts omfatta även beslut som inte innebär att en lägenhet förändras fysiskt men ändå menligt inverkar på en bostadsrättshavares rätt.

2012-04-11

Statens skadeståndsansvar vid överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen (I-II).

2012-03-26

Den som bidrar till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada har tillsammans med andra som har bidragit till skadan ett solidariskt ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken. Detta har ansetts gälla också när åtgärderna vidtas för att den samlade belastningen på miljön ska minska. 

2012-01-20

Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.


Beslut och utslag

2012-12-21

Innehavare av ensamrätter att göra ett antal ljudböcker tillgängliga för allmänheten har ansökt om informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen för en internetleverantör att vid vite ge information om namn på och adress till den som har registrerats som användare av en viss IP-adress, eftersom intrång i ensamrätterna påstås ha skett med användande av IP-adressen. Varken Datalagringsdirektivet eller Datakommunikationsdirektivet har utgjort hinder mot att meddela ett föreläggande. Även fråga om innebörden av uttrycket tillgängliggörande genom överföring till allmänheten och om beviskravet för informationsföreläggande.

2012-12-20

Tryckfrihetsmål (enskilt åtal). Det har ansetts föreligga skäl att kvitta rättegångskostnaderna i ett fall där juryn har frikänt den tilltalade. Även förhållandet till oskyldighetspresumtionen i Europakonventionen.

2012-12-19

Ett av socialnämnden godkänt avtal om vårdnad hindrar inte att ett yrkande om vårdnaden prövas i ett mål som pågår när avtalet ingås.

2012-12-18

Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd till en gruppstation med vindkraftverk till havs, cirka 11-12 km från kusten. Boende på kusten har med hänsyn till det stora avståndet inte ansetts vara berörda av tillståndet och har därför inte haft rätt att överklaga tillståndsdomen. En ideell förening har inte heller haft rätt att överklaga, eftersom föreningen ansetts inte bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den representerar allmänheten för att bevaka allmänna naturskydds- och miljöskyddsintressen.

2012-12-17

En offentlig försvarare verksam långt från domstolsorten kan tillerkännas ersättning för tidsspillan och utlägg avseende resa upp till den nivå som motsvarar vad en lokalt verksam försvarare är berättigad till, utan att kostnaden betraktas som en merkostnad hänförlig till avståndet. Vid ersättningens bestämmande har en schablon tillämpats.

2012-12-14

Statens ansvar för motparts kostnad i ärende om utsökning. En privaträttslig fordran som fastställts genom dom har utmätts för bl.a. skatteskulder. Staten ska i det ärende varigenom fordringen utsöks anses som enskild vid tillämpningen av 32 § ärendelagen. Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.

2012-12-14

Tolkersättning. Ersättning för ett kortare tolkuppdrag när uppdraget återkallas med kort varsel (I) och när uppdraget återkallas först sedan uppdraget skulle ha slutförts (II).

2012-11-29

Ett tillfälligt näringsförbud kan inte bli föremål för resning eller klagan över domvilla

2012-11-28

Ett målsägandebiträdes uppdrag har ansetts omfatta uppgiften att föra talan mot domstols beslut i fråga om rättegångskostnader.

2012-11-20

Överklagandeförbudet i 43 § andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande omfattar även hovrättens avvisningsbeslut.

2012-11-12

När en fastighet ska bjudas ut till försäljning enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt är utgångspunkten att lägsta pris ska motsvara taxeringsvärdet. Om utredningen i ett särskilt fall ger stöd för bedömningen att försäljningspriset kommer att avvika från det marknadsvärde som ligger till grund för taxeringen, ska dock lägsta pris motsvara tre fjärdedelar av ett försiktigt uppskattat försäljningspris.

2012-11-09

Förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Frågor om upphörande och rätt för förvaltare att bli entledigad.

2012-11-08

I ett utmätningsmål gör ett ombud gällande att han har rätt före utmätningsborgenärerna till influtna medel avseende rättegångskostnad som hade betalats in i utmätningsärendet av hans klients motparter. Rättegångsfullmakt för motpartsombudet har inte ansetts ge behörighet att ta emot underrättelse om förvärv av fordran på rättegångskostnaden. Ombudet har inte heller ansetts ha rätt till medlen på grund av direktkravsrätt. 

2012-10-19

När yrkande om edition hos tredje man lämnats utan bifall, har 18 kap. 1 § rättegångsbalken tillämpats analogt i fråga om dennes kostnader i anledning av yrkandet.

2012-10-17

Inhibition. Fråga om ett tillstånd enligt miljöbalken bör få tas i anspråk trots att tillståndsdomen har överklagats.

2012-10-17

Inhibition. Fråga om ett tillstånd enligt miljöbalken bör få tas i anspråk trots att tillståndsdomen har överklagats.

2012-10-10

En samfällighetsförening begärde verkställighet av uttaxeringsbeslut i debiteringslängder. I dessa hade svaranden på grund av en vilandeförklarad lagfartsansökan antecknats som ägare till delägarfastigheter. Svarandens invändning om att han inte var ägare till fastigheterna har prövats i utsökningsmålet. Det har ansetts ankomma på svaranden att styrka invändningen.

2012-09-25

Resning. I avsaknad av övergångsbestämmelser skulle en bestämmelse i miljöbalken om kommunal vetorätt tillämpas även på ärenden som hade inletts före ikraftträdandet.

2012-09-12

Fråga om resning i mål om betalningsföreläggande.

2012-07-12

En tilltalad har av hovrätten dömts för brott. Därefter har det framkommit att han hade avlidit under den tid som målet handlades i hovrätten. När tingsrätten hade meddelat en friande dom, har åklagarens överklagande ansetts förfallet (I). När tingsrätten hade meddelat en fällande dom har påföljden undanröjts (II). 

2012-07-11

Bestämmelserna om prövning av tvister i 7 kap. 10 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har ansetts innebära att tillsynsmyndigheten har att bestämma ett avtals innehåll, i den mån operatörer inte kommer överens när avtal ska slutas och en part hänskjuter tvisten till myndigheten, medan det ankommer på allmän domstol att pröva tvister om avtalens tolkning och tillämpning.

2012-07-04

Svensk domsrätt har ansetts föreligga när en svensk som är bosatt i Stockholm och bedriver sin verksamhet där har väckt skadeståndstalan mot ett norskt bolag avseende ekonomisk skada och ideell skada för olovligt tillgängliggörande av ett fotografi på internet. Även fråga om partssuccession.

2012-06-29

Tillstånd till prövning i hovrätt av mål som inrymmer fråga av prejudikatintresse men där hovrättens fortsatta prövning också kommer att röra många andra frågor.

2012-06-20

Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.

2012-06-20

Återställande av försutten tid. När ett mål eller ärende har avgjorts på handlingarna och en part inte i förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas, ska ett påstående att avgörandet inte har kommit parten till handa godtas, om inte omständigheterna talar mot påståendet. Målet är avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.

2012-06-15

Dröjsmål med avskiljande enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel föreligger normalt om avskiljandet sker senare än efter ett par dagar. Detta har ansetts gälla även när det varit fråga om en privatperson som vid ett enstaka tillfälle för familjemedlemmars räkning innehaft medel med redovisningsskyldighet. Även fråga om bevisbörda och beviskrav beträffandesolvens vid avskiljande av redovisningsmedel.

2012-06-15

Trafikförsäkringsföreningens fordran på trafikförsäkringsavgift preskriberas tio år efter sin uppkomst. 2 § preskriptionslagen (1981:130).

2012-06-11

För att någon ska få bedriva vattenverksamhet krävs rådighet över vattnet där verksamheten ska bedrivas. Sådan rådighet är en förutsättning för att en ansökan om tillstånd till vattenverksamheten ska kunna prövas (processförutsättning). Fråga i ett mål hur sökandens rådighet ska prövas när omständigheter som sökanden åberopar till stöd för sin rådighet även har betydelse för bedömningen av ansökan i sak. 2 kap. 5 § lagen(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

2012-05-24

En avliden mans arvingar har inte getts rätt att ansöka om resning i ett lagakraftvunnet faderskapsmål i vilket mannen har förklarats vara far.

2012-05-24

En tingsrätts beslut att, innan åtal har väckts, förordna offentlig försvarare för den misstänkte har ansetts inte vara omfattat av sekretess och har lämnats ut trots att den misstänktes identitet därmed har avslöjats.

2012-05-14

En av ett aktiebolags styrelse utfärdad fullmakt att företräda bolaget upphör att gälla när bolaget träder i likvidation och likvidator är utsedd.

 

2012-05-10

Fråga om omfattningen av domstolens prövning av en ansökan om editionsföreläggande i ett skiljeförfarande. Även prövning av invändning att efterfrågade handlingar innehåller yrkeshemligheter. I förfarandet inför domstolen har 18 kap. 1 § RB tillämpats analogt.

 

2012-04-27

Överflyttning av barn enligt Haagkonventionen har vägrats när, under handläggningen av ärendet, en domstol i hemvistlandet har fattat ett interimistiskt beslut om att barnen har rätt att uppehålla sig i Sverige.

2012-04-26

Ersättning till en offentlig försvarare får, enligt 21 kap. 10 § RB, endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att försvararen har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen. Ett beslut som inte har formen av ett förhandsbesked men som innebär att det finns särskilda skäl för att ersätta merkostnader har inte ansetts binda högre instans, när den beslutar om ersättning för kostnader som har uppstått där.

2012-04-12

Verkställighet av utländsk dom. Frågor rörande delgivning och prövningstillstånd.

2012-04-05

När en svarande invänder att kärandens talan omfattas av ett skiljeavtal ska i överensstämmelse med påståendedoktrinen domstolen vid prövningen av sin behörighet utgå från de rättsfakta som käranden åberopar till grund för sin talan.

2012-04-04

Preskriptionsavbrott. En borgenär har skickat ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes folkbokförings­adresser. Trots gäldenärens invändning att han inte har bott på adresserna och inte tagit del av kravbreven har det ansetts att preskriptionen har avbrutits.

2012-04-04

När en tingsrätt har avvisat en talan därför att tingsrätten inte är rätt forum och en part har överklagat det beslutet med yrkande att hovrätten ska hänvisa målet till den tingsrätt som är behörig, ska tillstånd till målets prövning i hovrätten meddelas (ändringsdispens).

2012-04-03

Ett interimistiskt beslut i ett mål om barns boende kan inte bli föremål för resning.

 

2012-03-28

Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande beslutats, inte bevakat sin fordran. Sedan rätten återförvisat ärendet till förvaltaren på grund av fel i förvaltarens utdelningsförslag har borgenären tillåtits efterbevaka sin fordran

2012-03-28

Bestämmelsen i 20 kap. 9 § andra stycket rättegångsbalken har ansetts inte vara analogt tillämplig när åklagaren har lagt ned åtal på grund av preskription.

2012-03-26

En domstol kan vid tillämpning av 10 kap. 20 a § rättegångsbalken underlåta att lämna över en ansökan endast om sökanden har något att invända mot detta eller om det finns något annat skäl mot att ansökan överlämnas. Bestämmelsen har ansetts analogiskt tillämplig vid ansökan om återställande av försutten tid.

 

2012-03-14

Sedan ett aktiebolag har försatts i konkurs på grund av ansökan av en firmatecknare i bolaget har vid bolagets överklagande av konkursbeslutet framkommit att firmatecknaren saknade befogenhet att ansöka om bolagets konkurs. Konkursbeslutet har inte upphävts eftersom bolaget inte visat att det är solvent. 

 

2012-03-05

Något hinder mot att förordna en av den tilltalade utsedd försvarare till offentlig sådan har inte ansetts föreligga trots att ett byte av offentlig försvarare tidigare hade vägrats. Den tilltalade var i behov av försvarare och det framstod som lämpligt att den privata försvararen förordnades.

2012-02-28

Fondandelar i en värdepappersfond har – med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken – ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.

2012-02-15

Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan om när ett mål som inledningsvis har handlagts enligt ordinära regler kan överföras till handläggning i förenklad form.

2012-02-15

Fråga om bötesförvandling vid upprepad bötesbrottslighet.