JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden 2004

Domar i brottmål


2004-12-28   B 948-03  I
Fråga om ett slutligt beslut om miljösanktionsavgift utgör hinder för senare prövning av åtal för samma gärning (I och II). Dessutom fråga om bedömning av om viss gärning är ringa och därför fri från ansvar kan ske utan hinder av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken (I) samt om åtalad gärning är att anse som ringa (I och II) och om förutsättningar föreligger för att meddela påföljdseftergift (I).

2004-12-28   B 2600-02  II
Fråga om ett slutligt beslut om miljösanktionsavgift utgör hinder för senare prövning av åtal för samma gärning (I och II). Dessutom fråga om bedömning av om viss gärning är ringa och därför fri från ansvar kan ske utan hinder av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken (I) samt om åtalad gärning är att anse som ringa (I och II) och om förutsättningar föreligger för att meddela påföljdseftergift (I).

2004-12-21   B 3842-04
En person placerar narkotika i ett skåp i sin svärmoders lägenhet, varefter han blir häktad och intagen i fängelse för ett annat brott. Under fängelsevistelsen informerar han sin hustru, som har fritt tillträde till lägenheten, om narkotikan. Fråga om hustrun har gjort sig skyldig till narkotikabrott. –Även fråga om tillämpning av 34 kap. 3 § 2 st brottsbalken.

2004-12-21   B 432-04
En person har dödat en varg inför ett befarat angrepp på tamdjur. Fråga om förutsättningar för skyddsjakt enligt 28 § jaktförordningen (1987:905) förelegat. Tillika fråga om ansvarsfrihet på grund av nöd.

2004-12-16   B 246-04
Fråga om ansvar för vårdslöshet i sjötrafik, sjöfylleri, vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

2004-12-02   B 3454-04
Fråga om det föreligger tillräcklig utredning för att en tilltalad skall anses lida av allvarlig psykisk störning. 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § brottsbalken.

2004-12-01   B 871-04
Frågor om förutsättningar och beviskrav för s.k. frivillig rättelse enligt 12 § skattebrottslagen (1971:69). Tillika fråga om påföljdsbestämning sedan tilltalad till följd av nöjdförklaring undergått större delen av ett av hovrätt bestämt fängelsestraff. 

2004-11-22   B 3863-04
Grovt koppleri? - Justering av åtal skall beaktas efter överklagande enbart i fråga om brottsrubricering och påföljd, när omständighet föreligger som föranleder att skuldfrågan skall prövas. (Jfr NJA 1999 s. 25)

2004-11-08   B 1624-03
Vite på grund av överträdelse av ett av tingsrätt meddelat interimistiskt vitesförbud i mål om varumärkesintrång har ansetts inte kunna dömas ut efter det att vitesförbudet upphävts vid tingsrättens slutliga prövning av målet, när skälet till upphävandet varit att det saknats grund för ett sådant förbud.

2004-10-29   B 1412-04
Underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta årsredovisningar för ett aktiebolag har ansetts utgöra bokföringsbrott. Även fråga om brotten varit att anse som ringa.

2004-10-12   B 212-04
Bolag förvärvar fastighet på vilken det finns miljöfarliga ämnen. Fråga om bolagets företrädare därefter skall anses förvara ämnena i den mening som avses i 29 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken. Tillika fråga om förvaringen av ämnena har skett på sådant sätt som anges i paragrafen.

2007-09-06   B 143-04
Fråga om bokföringsskyldighet förelegat för viss illegal spelverksamhet.

2004-08-30   B 3811-03
Grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening? Även fråga om tillämpning av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i protokoll nr 7 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (I och II).

2004-08-30   B 4661-03
Grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening? Även fråga om tillämpning av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i protokoll nr 7 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (I och II).

2004-07-02   B 1126-04
Fråga om uppsåt att döda förelegat hos en femtonåring.

2004-07-02   B 4611-01
En körning med lastbil i syfte att hämta gods för transport mot betalning har ansetts ha ägt rum i yrkesmässig trafik. Tillika fråga om 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken skall tillämpas på gärning som numera är tillåten på grund av annan stats inträde i EU.

2004-06-29   B 1726-04
Straffmätning i mål om grov fridskränkning.

2004-06-11   B 970-03
Frågan om en enstaka transport kan anses utgöra olaga yrkesmässig trafik i den mening som avses i 6 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490).

2004-06-08   B 1699-03
Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.

2004-06-01   B 1854-03
Skällsord som en person yttrat till polismän i en ingripandesituation har ansetts inte utgöra förolämpning.

2004-05-04   B 4646-03
Fråga om en kvinna befunnit sig i ett sådant hjälplöst tillstånd som avses i 6 kap. 3 § BrB.

2004-04-08   B 2129-02
Fråga om avdrag för tillverkningskostnader vid bestämmande av det belopp som skall förverkas som värde av olovligt tillverkad och försåld sprit.

2004-04-06   B 4189-03
Åtal för försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan mot HIV-infekterad man som har haft oskyddade samlag med tio olika personer. Fråga bl.a. om grunderna för uppsåtsbedömningen. (jfr NJA 2002 s. 449)

2004-04-02   B 388-03
Fråga om ansvar för tjänstefel för domare som utan laglig grund har förklarat villkorligt medgiven frihet förverkad.

2004-03-23   B 3184-03
En arbetstagare skadade sin ena hand i en fabriks limspridningsmaskin. Fråga om platschefen vid fabriken haft arbetsmiljöansvaret och gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott.

2004-02-27   B 2182-03
Närståendebegreppets tillämpning vid fråga om grov fridskränkning av man mot kvinna i ett parförhållande.

2004-02-24   B 2011-03
En grundskoleelev skadade sin ena hand i en bockningsmaskin under en lärarledd lektion i en gymnasieskolas lokaler. Fråga om gymnasieskolans rektor haft ett arbetsmiljöansvar för eleven samt om hon genom att underlåta att göra en riskinventering och riskbedömning gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott.

2004-02-05   B 4471-02
Vid en militär övning har en värnpliktig drunknat i ett vattenhinder på en stridshinderbana. Fråga om övningsledaren för stridshinderbanan haft ett arbetsmiljöansvar samt om han genom att underlåta att vidta erforderliga säkerhetsåtgärder och ytterst låta hindret utgå gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott alternativt vållande till annans död.

Domar i tvistemål


2004-12-28   T 953-03
Skälig acceptfrist? 3 § avtalslagen.

2004-12-27   T 471-04
Skadestånd för sveda och värk har ansetts omfattat av rätten till ersättning enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614) jämförd med 2 § samma kap.

2004-12-23   T 2280-02
Ett villkor i ett standardavtal, som tillkommit som ett resultat av ett påstått förbjudet samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) när villkoret tagits in i ett följdavtal med tredje man. Tillika fråga om inhämtande av förhandsavgörande enligt artikel 234 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

2004-12-15   T 3473-02
Fråga om skyldighet för passagerare i olovligt tillgripen bil att ersätta skada som uppkommit på bilen genom vårdslöshet från förarens sida (I och II).

2004-12-15   T 1399-03
Fråga om skyldighet för passagerare i olovligt tillgripen bil att ersätta skada som uppkommit på bilen genom vårdslöshet från förarens sida (I och II).

2004-12-01   T 1588-01
Den som träffat avtal med annan om arbete som skulle utföras åt denne för visst pris, vilket förutsatt att kvitto inte skulle lämnas och att intäkterna inte skulle deklareras, har inte ansetts vara berättigad att påfordra betalning för arbetet med högre skäligt belopp, när kvitto krävts.

2004-11-26   T 2593-01
EES-avtalet har genom sitt genomförande i svensk rätt ansetts utgöra en självständig grund för statens skyldighet att ersätta enskilda för skador som vållats dem genom sådana överträdelser av skyldigheterna enligt EES-avtalet som kan tillskrivas staten.

2004-11-26   T 2595-01
EES-avtalet har genom sitt genomförande i svensk rätt ansetts utgöra en självständig grund för statens skyldighet att ersätta enskilda för skador som vållats dem genom sådana överträdelser av skyldigheterna enligt EES-avtalet som kan tillskrivas staten.

2004-10-27   T 693-03
Den som var brukare, men inte ägare, av fordon som skadats i följd av trafik med motordrivet fordon har i visst fall inte ansetts vara berättigad till trafikskadeersättning för allmän förmögenhetsskada.

2004-10-14   T 1625-03
Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader avseende vissa åtgärder som utförts på allmän väg efter en trafikolycka.

2004-07-12   T 3584-01
Preskription av hyresfordran. (Jfr NJA 2002 s. 358)

2004-07-06   T 3424-01
Fråga om tolkning av testamente med förordnande om sekundosuccession.

2004-06-24   T 4018-01
Tolkning av försäkringsavtal.

2004-06-21   T 2223-03
Fråga huruvida transporter till och från en miljöfarlig verksamhets anläggningar är att anse som s.k. följdföretag enligt miljöbalken. Tillika fråga huruvida den som har ansökt om tillstånd enligt balken till utökad produktion av massa och papper bör åläggas att utreda och lämna förslag på villkor för sådana transporter med stöd av ett s.k. prövotidsförordnande.

2004-06-15   T 2565-02
En make har till den andra maken överlåtit en fritidsfastighet som hade förvärvats för makarnas gemensamma bruk. Talan av en borgenär till den överlåtande maken om att den maken haft dold samäganderätt i fastigheten har ogillats då borgenären inte visat att makarnas syfte vid överlåtelsen varit att de skulle äga fastigheten gemensamt.

2004-06-09   T 261-03
Fråga om omfattningen av en beställares användarrätt vid uppdrag att utföra fotografering.

2004-05-26   T 3445-02
I mål om ställföreträdares betalningsansvar för juridisk persons skatter och avgifter uppkommer frågor om tolkning av tidigare gällande bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) (I), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare (II) och 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) i lydelse före den 1 januari 2004 (I och II) samt fråga om retroaktiv tillämpning av sistnämnda lagrum i lydelse efter den 1 januari 2004 (I och II)

2004-05-26   T 2411-02
I mål om ställföreträdares betalningsansvar för juridisk persons skatter och avgifter uppkommer frågor om tolkning av tidigare gällande bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) (I), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare (II) och 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) i lydelse före den 1 januari 2004 (I och II) samt fråga om retroaktiv tillämpning av sistnämnda lagrum i lydelse efter den 1 januari 2004 (I och II)

2004-05-25   T 4509-02
Fråga om uppsägningsrätt och uppsägningstid avseende en till tiden obegränsad, vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom.

2004-05-25   T 1356-02
Löneutvecklingen i den skadelidandes tidigare yrke har ansetts kunna ligga till grund för en omprövning av avtalad ersättning för inkomstförlust. 5 kap. 1 och 5 §§ skadeståndslagen (1972:207).

2004-04-30   T 3590-03
En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande efter skuldsaneringsbeslutet och då visar sig vara tvistig har ansetts inte undantagen från preklusionsverkan enligt 26 § skuldsaneringslagen (1994:334).

2004-04-06   T 269-01
Fråga om upplåtelsetid vid vederlagsfria upplåtelser av jakträtt.

2004-04-02   T 218-02
Fråga om en ritning som innehöll två bilder av en golvskiva åtnjöt upphovsrättsligt skydd 1 § 2 st. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

2004-02-24   T 4017-02
Ändring av förmånstagarförordnande? Fråga om ett överklagande till HD innefattat yrkande om att bli befriad från skyldigheten att ersätta motpartens rättegångskostnad i HovR:n. (Jfr betr. sistnämnda fråga 1979 s. 293 och där angivna rättsfall samt 1981 s. 683.)

2004-02-20   T 1222-03
Tingsrätten har i ett tvistigt mål om faderskap bestått av en beredningsjurist som ordförande och tre nämndemän. Domen har undanröjts eftersom tingsrätten inte var domför.

2004-02-09  T 823-00
Vid vindikation av surrogat för leasingegendom hos tredje man har ersättningen ansetts böra beräknas utifrån egendomens värde vid tidpunkten för tredje mans förvärv av egendomen.

2004-02-04   T 453-03
Fråga om bestämmande av ersättning för personskada som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.

2004-01-28   T 4320-02
Arvode för förvaltning av handelsbolags angelägenheter.

2004-01-02   T 339-02
Självständig preskription har inte ansetts ske av styrelseledamöters ansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) i paragrafens lydelse före den 1 januari 2002. Avbrott i preskription enligt 12 kap. 61 § jordabalken har ansetts kunna ske genom att fordran anmäls i hyresgästens konkurs.

Beslut och utslag


2004-12-30   Ö 3974-03
I ett mål i vilket två personer åtalats för arbetsmiljöbrott har tillstånd till prövning i hovrätt meddelats när tingsrättens domskäl, tillsammans med av åklagaren åberopad ny bevisning och hans åtalsjustering i hovrätten beträffande en av de tilltalade, ger anledning till tvivel om huruvida tingsrättens dom är rätt i sak.

2004-12-30   Ö 1918-03
Internationella rättsförhållanden. I tvist rörande betalningsskyldighet har allmänt förmögenhetsforum inte ansetts tillämpligt på utländsk svarande som äger aktier i svenskt aktiebolag, vari aktiebrev inte utfärdats. 10 kap. 3 § första stycket första meningen rättegångsbalken.

2004-12-29   Ö 1766-04
Miljödomstols dom om förlängning av tiden för att ta i anspråk ett tillstånd att uppföra och driva ett naturgaseldat kraftvärmeverk har inte ansetts vara en sådan dom om tillstånd, godkännande eller dispens som enligt 16 kap. 13 § miljöbalken får överklagas av vissa ideella organisationer.

2004-12-29   T 4675-01
I ett försäkringsmål har i tingsrätten åberopats läkarintyg och vittnesförhör med de intygande läkarna. Hovrätten har inte tillåtit att nya läkarintyg och omförhör med läkarna åberopas där till den del de grundar sig på undersökningar efter tingsrättens dom. Intygen och förhören har ansetts inte utgöra nya bevis och därför tillåtits utan begränsningar.

2004-12-29   Ö 3731-04
En hovrätts underlåtenhet i ett mål om försättande i konkurs att låta gäldenären få del av Skatteverkets svarsskrivelse och konkursförvaltarens yttrande har ansetts utgöra ett rättegångsfel av sådant slag att det kunnat antas ha inverkat på målets utgång. Gäldenären har haft tillfälle att i HD bemöta innehållet i handlingarna. Med hänsyn till omständigheterna har det ansetts att felet härigenom blivit avhjälpt.

2004-12-28   T 2679-02
Konkursbo har i hovrätt med stöd av 3 kap. 9 § konkurslagen inträtt i rättegång angående fordran mot konkursgäldenären. Frågor om konkursboets betalningsförpliktelse dels i själva saken, dels när det gäller rättegångskostnader.

2004-12-28   Ö 2910-03
Fråga om beneficium vid utmätning av aktier i fåmansbolag.

2004-12-23   Ö 3234-04
Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle anses vara gjord.

2004-12-17   Ö 3190-02
Fråga om en konkursförvaltare haft rätt att avstå (abandonera) egendom till förmån för konkursgäldenären och om konkursförvaltaren i så fall kunnat återta beslutet.

2004-12-16   B 276-03
Fråga huruvida, sedan åtal väckts för sexuellt ofredande, domstolen – med hänsyn till bestämmelserna om åtalsprövning och angivelse av målsäganden – ägt pröva om den tilltalade gjort sig skyldig till förtalsbrott.

2004-12-13   Ö 2651-02
Talan om förbud mot störande verksamhet från en grannfastighet skall tas upp av allmän domstol (tingsrätt), när kärandena i stämningsansökningen angett att den rättsliga grunden för talan finns i 3 kap. 1 § jordbalken och inte i miljöbalken.

2004-12-09   Ö 1891-03
Frågor om Högsta domstolens skyldighet att begära förhandsavgörande av EG-domstolen.

2004-12-07   Ö 35-04
Ett med telefax avsänt överklagande av en hovrätts beslut har ansetts inkommet i rätt tid när det mot bakgrund av uppgifter om telefaxnummer, sändnings- och mottagningstider samt aktivitetsrapport från hovrättens telefax bedömts som sannolikt att telefaxmeddelandet kommit in till hovrätten i rätt tid.

2004-12-03   Ö 2836-04
Vid prövning av ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund har samfundets styrelse, i enlighet med samfundets stadgar, inte tillgodoräknat sökanden tid för praktisk juridisk verksamhet efter affärsjuridisk magisterexamen men före juris kandidatexamen som praktisk utbildning enligt 8 kap. 2 § första stycket 3 RB. Det har ansetts saknas anledning att ifrågasätta stadgarnas krav på viss praktisk juridisk verksamhet.

2004-12-03   Ö 1493-02
Klagan över domvilla på den grund, att ett avgörande som vunnit laga kraft är till förfång för någon som inte har varit part i målet, får föras endast av den som påstår sig lida förfång.

2004-11-16   Ö 545-04
En hovrätt avvisade en målsägandes överklagande beträffande påföljden i en brottmålsdom, med åberopande av att den påföljden genom en ny, lagakraftvunnen dom undanröjts och ersatts av en annan påföljd. Sedan resning av denna senare dom beviljats såvitt avser påföljdsdelen, har hinder för hovrättens prövning av överklagande inte ansetts föreligga.

2004-11-16   Ö 1204-03
Fråga om rätt att deponera hyresbelopp enligt 12 kap. 21 § JB.

2004-11-09   Ö 4076-04
Fråga om byte av offentlig försvarare.

2004-11-05   Ö 3282-04
Det hinder mot godtrosförvärv av stöldgods som enligt 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre gäller till förmån för den bestulne ägaren har ansetts skola tillämpas även till förmån för den till vilken den bestulne har överlåtit egendomen.

2004-10-21   T 1002-03
Sakägarbegreppet enligt miljöbalken. Frågor i ansökningsmål rörande vattenverksamhet om sökandens skyldighet att betala ersättning för rättegångskostnad (I) och om rätt för andra än sökanden att överklaga domen (II).

2004-10-21   Ö 1976-04
Sakägarbegreppet enligt miljöbalken. Frågor i ansökningsmål rörande vattenverksamhet om sökandens skyldighet att betala ersättning för rättegångskostnad (I) och om rätt för andra än sökanden att överklaga domen (II).

2004-10-20   Ö 4145-03
Konkursgäldenär, som försatts i konkurs med stöd av 2 kap. 8 § konkurslagen, har i hovrätten visat att han inte är insolvent och fått bifall till sitt yrkande att konkursbeslutet skall upphävas. Med hänsyn till omständigheterna har förordnats att han skall stå sin rättegångskostnad i hovrätten. 18 kap. 3 § 1 st. RB.

2004-10-14   Ö 1562-04
Fråga om ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen för innehållet på en webbplats.

2004-10-11   Ö 2284-03
Sammanlagd tidsspillan för offentlig försvarare i ett mål utanför brottmålstaxans tillämpningsområde måste, i en och samma instans, uppgå till minst 20 minuter för att ge rätt till ersättning.

2004-10-06   Ö 3870-04
Beslut om tillstånd för åklagare att meddela restriktioner efter häktningsbeslut i en fällande dom har inte ansetts kunna lämnas utan en uttrycklig begäran från åklagaren.

2004-10-06   Ö 4510-03
På en fastighet, som inte förvärvats för sambors gemensamma boende, har under samboförhållandes bestånd till en befintlig byggnad uppförts en tillbyggnad, avsedd för sådant ändamål. Fråga om tillbyggnaden, hela byggnaden eller fastigheten skall ingå i bodelning efter samboförhållandets upphörande.

2004-09-24   Ö 3678-02
Fråga huruvida en i dödsbo förordnad boutredningsman bör entledigas på ansökan av dödsbodelägarna när mot dödsboet görs gällande anspråk som är tvistiga.

2004-06-30   Ö 1932-04
En part som inte vidtagit andra åtgärder för att under semestervistelse få del av handlingar från en domstol än att låta eftersända sin post till sommarbostaden har ansetts själv få stå risken för att han inte fått del av en handling från domstolen.

2004-06-21   Ö 1320-04
Fråga om förordnande av särskild företrädare för barn med särlevande vårdnadshavare.

2004-06-18   Ö 1742-04
Fråga om utlämning av svensk medborgare kan ske för stämplingsbrott som i sin helhet har begåtts i Sverige. 3 § lagen (1957: 668) om utlämning för brott i lydelse före den 1 januari 2004, jfr 2 § lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge.

2004-06-16   Ö 3232-03
När ett kommanditbolag försatts i konkurs har ett aktiebolag som är komplementär i bolaget ansetts behörigt att överklaga beslutet oaktat aktiebolaget självt försatts i konkurs, när förvaltaren i aktiebolagets bo förklarat att boet avstår från aktiebolagets anspråk i kommanditbolaget.

2004-06-15   Ö 1517-03
Delgivning med bolag i utlandet har ansetts ha skett genom åtgärder som motsvarar kraven enligt 13 § delgivningslagen (1970:428).

2004-06-11   Ö 1435-03
Fråga om hovrätt med hänsyn till Europakonventionen bort meddela prövningstillstånd i ett brottmål, trots att skäl för sådant tillstånd i övrigt inte förelegat enligt 49 kap. 14 § rättegångsbalken.

2004-06-10   Ö 4076-03
Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning (I och II). 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken. (Jfr NJA 1989 s. 409 I - IV)

2004-06-10   Ö 2407-03
Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning (I och II). 5 kap. 1 § 6 utsökningsbalken. (Jfr NJA 1989 s. 409 I - IV)

2004-06-07   Ö 1703-04
Fråga om förutsättningar enligt 2 kap. 6 och 9 §§ konkurslagen förelegat för att försätta ett aktiebolag i konkurs.

2004-06-07   Ö 956-03
En basstation för mobiltelefoni som saknar förbindelse med ett fysiskt ledningsnät har med hänvisning till bl.a. artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.ansetts inte vara en ledning för vilken ledningsrätt kan fås enligt ledningsrättslagen (1973:1144).

2004-05-28   Ö 4150-03
Fråga om tillämpligheten av insolvenspresumtionen i 2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672) när skattemyndigheten efter konkursbeslutet omtaxerat en hyreshusenhet till småhusenhet och gäldenären till följd härav inte var bokföringsskyldig under den tid som anges i bestämmelsen.

2004-05-28   Ö 2717-02
Fråga i mål om förordnande av bodelningsförrättare om ett avtal som träffats under pågående mål om äktenskapsskillnad utgjorde ett slutgiltigt bodelningsavtal eller, när så befunnits inte vara fallet, kunde betraktas som ett föravtal enligt 9 kap. 13 § äktenskapsbalken.

2004-05-21   Ö 694-04
Fråga om det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna för rättshjälp till svarande i vårdnadsmål i fall där vårdnadsfrågan tidigare varit föremål för rättslig prövning.

2004-05-19   Ö 2989-02
Dimensioneringen av en i en gemensamhetsanläggning ingående sektion har ansetts inte stå i strid mot bestämmelserna i anläggningslagen (1973:1149).

2004-05-17   Ö 1077-04
Fråga i ärende om utlämning om hinder enligt 8 § lagen (1957:668) om utlämningen för brott förelåg på grund av psykisk ohälsa.

2004-05-11   T 1388-02
Ett försäkringsbolag för vilket åklagaren i tingsrätt utfört talan angående enskilt anspråk har först i hovrätten, dit målet överklagats endast i skadeståndsdelen, åberopat att den tilltalade hade försäkringsskydd. Giltig ursäkt?

2004-05-11   Ö 4158-02
Fråga om svensk jurisdiktion för att påföra vattenföroreningsavgift på grund av ett påstått utsläpp av olja från ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon.

2004-04-27   T 2166-02
Underlåtenhet av hovrätt att i brottmål ta upp och pröva först i hovrätten åberopad alternativ grund för målsägandes talan om skadestånd har ansetts som sådant rättegångsfel som föranleder undanröjande av hovrättens dom i skadeståndsdelen.

2004-03-26   B 712-03
I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738) har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

2004-03-11   Ö 351-02
Fråga vid fastighetsreglering avseende uppdelning av en samfällighet på ägarfastigheterna huruvida regleringen är tillåtlig enligt 3 och 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988). Också fråga om fastighetsregleringen skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av lagstiftningen för expropriativt ändamål.

2004-02-26   Ö 2135-02
Fråga om laga förfall för inställelse till huvudförhandling i brottmål förelegat för den som varit frihetsberövad i ett annat mål.

2004-02-25   Ö 2920-03
Arbetsplan som fastställts med stöd av väglagen har inte ansetts utgöra hinder mot enskild talan om förbud enligt miljöbalken mot anläggande av vägen. (Jfr 1993 s. 645)

2004-02-10   Ö 1613-03
Förbudet mot överklagande i 54 kap. 3 § första stycket andra meningen rättegångsbalken omfattar inte beslut om skyldighet att ersätta rättegångs- och rättshjälpskostnader som meddelats i samband med ett beslut genom vilket ett överklagande till hovrätten förklarats förfallet.

2004-01-28   Ö 1944-02
En person har genom testamente förvärvat en andel i en fastighet, samtidigt som nyttjanderätten till andelen har tillfallit en annan person. Av 12 kap. 2 § ÄB har ansetts följa att ägaren enligt 6 § samma kapitel inte fått överlåta andelen utan nyttjanderätts­havarens samtycke. Ägarens ansökan om försäljning av hela fastigheten enligt 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har lämnats utan bifall.

 
Senast ändrad: 2018-02-20