JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande:

HD har meddelat tillstånd till målets prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Fråga om vad som ska anses vara vitesföreläggandets belopp vid en tillämpning av 9 § andra stycket första meningen lagen (1985:206) om viten, när vitesbeloppet per överträdelsetillfälle är kopplat till omfattningen av överträdelsen. (Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, mål M 6567-16, HD:s mål Ö 4017-16)