JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tillstånd till att ett mål prövas av hovrätten

I många fall måste hovrätten först lämna prövningstillstånd för att en tingsrätts dom eller beslut ska prövas i sak av hovrätten. Om hovrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet överklagas till Högsta domstolen. Högsta domstolen kan då, under vissa förutsättningar, besluta att hovrätten ska pröva överklagandet. Målet skickas då tillbaka till hovrätten för prövning där.

Listan nedan innehåller endast de mål i vilka Högsta domstolen har beslutat att hovrätten ska pröva det överklagade tingsrättsbeslutet eller domen på grund av att Högsta domstolen anser att en sådan prövning kan bidra som vägledning för rättstillämpningen.  Målet avförs från listan när det har avgjorts av hovrätten.

(Kronologisk ordning)

Avgörande

2017-08-22

HD har meddelat tillstånd till målets prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Fråga om vad som ska anses vara vitesföreläggandets belopp vid en tillämpning av 9 § andra stycket första meningen lagen (1985:206) om viten, när vitesbeloppet per överträdelsetillfälle är kopplat till omfattningen av överträdelsen. (Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, mål M 6567-16, HD:s mål Ö 4017-16)

RSS - Tillstånd till att ett mål prövas av hovrätten

 

RSS-ikon Tillstånd till att ett mål prövas av hovrätten  
    
  Vad är RSS?