JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tillstånd till att ett mål prövas av hovrätten

I många fall måste hovrätten först lämna prövningstillstånd för att en tingsrätts dom eller beslut ska prövas i sak av hovrätten. Om hovrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet överklagas till Högsta domstolen. Högsta domstolen kan då, under vissa förutsättningar, besluta att hovrätten ska pröva överklagandet. Målet skickas då tillbaka till hovrätten för prövning där.

Listan nedan innehåller endast de mål i vilka Högsta domstolen har beslutat att hovrätten ska pröva det överklagade tingsrättsbeslutet eller domen på grund av att Högsta domstolen anser att en sådan prövning kan bidra som vägledning för rättstillämpningen.  Målet avförs från listan när det har avgjorts av hovrätten.

(Kronologisk ordning)

Avgörande

2019-03-27

Fråga om en gäldenär enligt 7 § andra stycket preskriptionslagen (1981:130) har delgivits eller på annat sätt underrättats om en borgenärs åberopande av en fordran i ett konkursförfarande. Tillstånd till målets prövning i hovrätt har meddelats. (Hovrätten över Skåne och Blekinges mål T 2543-18, HD:s mål Ö 374-19)

2019-02-01

Fråga om förutsättningar att förordna särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken. (Svea hovrätts mål T 6643-18, HD:s mål Ö 4561-18)


Prövningstillstånd

2019-07-10

Fråga om tillämpningen av bestämmelsen i 2 kap. 3 § 6 lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Tillstånd till målets prövning i hovrätt har meddelats. (HD:s mål Ö 3162-19)

RSS - Tillstånd till att ett mål prövas av hovrätten

 

RSS-ikon Tillstånd till att ett mål prövas av hovrätten  
    
  Vad är RSS?