JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tillstånd till att ett mål prövas av hovrätten

I många fall måste hovrätten först lämna prövningstillstånd för att en tingsrätts dom eller beslut ska prövas i sak av hovrätten. Om hovrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet överklagas till Högsta domstolen. Högsta domstolen kan då, under vissa förutsättningar, besluta att hovrätten ska pröva överklagandet. Målet skickas då tillbaka till hovrätten för prövning där.

Listan nedan innehåller endast de mål i vilka Högsta domstolen har beslutat att hovrätten ska pröva det överklagade tingsrättsbeslutet eller domen på grund av att Högsta domstolen anser att en sådan prövning kan bidra som vägledning för rättstillämpningen.  Målet avförs från listan när det har avgjorts av hovrätten.

(Kronologisk ordning)

Avgörande

2017-08-22

HD har meddelat tillstånd till målets prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Fråga om vad som ska anses vara vitesföreläggandets belopp vid en tillämpning av 9 § andra stycket första meningen lagen (1985:206) om viten, när vitesbeloppet per överträdelsetillfälle är kopplat till omfattningen av överträdelsen. (Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, mål M 6567-16, HD:s mål Ö 4017-16)

2017-03-23

Ny information om en i ett annat mål företagen rättspsykiatrisk undersökning ger anledning att överväga behovet av att vidta ytterligare åtgärder för att undersöka parts processbehörighet. Riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till har därmed inte ansetts kunna bedömas utan att prövningstillstånd meddelas i hovrätten. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål T 3118-16; HD:s mål Ö 394-17)

2017-02-13

Prövningstillstånd i hovrätt. Om flera personer, som i tingsrätten har dömts för brott på i allt väsentligt samma utredningsunderlag, har överklagat tingsrättens dom i skuldfrågan och något överklagande ska prövas i sak, bör prövningstillstånd meddelas för samtliga, om det inte finns särskilda skäl mot det. Gemensamt försök till stöld (I). Felaktig uppgift om bilförare; olovlig körning respektive bedrägeri (II). (Svea hovrätt, mål B 10345-16. HD:s mål nr Ö 257-17. Hovrätten för Västra Sverige, mål B 4734-16. HD:s mål nr Ö 5948-16. )

2016-12-15

Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om överförande av verkställighet av fängelsestraff till Litauen enligt lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen. (Hovrätten för Nedre Norrland mål ÖÄ 862-16) HD:s mål nr Ö 5181-16

2016-05-13

Globalbegränsning. Frågor om en i holländsk domstol upprättad begränsningsfonds rättsverkningar. (Hovrätten över Skåne och Blekinge mål Ö 1861-15) HD:s mål Ö 527-16.

2016-02-05

Fråga om utfående av mahr (s.k. islamisk brudpenning).(Hovrätten för Västra Sverige, mål T 2382-15. HD:s mål Ö 3216-15).

2015-12-15

Frågan om förutsättningarna för att besluta om förverkande av dator och mobiltelefon som innehåller lagringsmedier med barnpornografi. (Svea hovrätt B 6961-15) HD:s mål Ö 4489-15

2015-10-14

I målet aktualiseras frågan om reglerna om löpande skuldebrev i 2 kap. 2 § utsökningsbalken är tillämpliga på skuldebrev som har upprättats i elektronisk form. (Hovrätten för Nedre Norrland ÖÄ 123-15) HDs mål Ö 1619-15.

RSS - Tillstånd till att ett mål prövas av hovrätten

 

RSS-ikon Tillstånd till att ett mål prövas av hovrätten  
    
  Vad är RSS?