JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om tilltalad ska fällas till ansvar för brott mot strålskyddslagen (2018:396) varvid fråga uppkommer om det strider mot legalitetsprincipen att tillämpa straffbestämmelsen i 9 kap. 2 § 4 strålskyddslagen eftersom denna hänvisar till en standard som inte finns tillgänglig på svenska. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i hovrättens bedömning att tilltalad utan tillstånd har innehaft en tillståndspliktig stark laserpekare. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 6130-18)