JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Hänskjuten fråga gällande om ett bolag – förutsatt att fel förelegat i av bolaget utförda VVS-installationer och att bolaget har haft en skyldighet att avhjälpa felen – är skyldigt att fullt ut ersätta motparten för kostnader avseende åtkomst till avloppsledningarna och återställning efter utförda avhjälpandearbeten eller om ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 procent av kontraktssumman, som följer av ABT 94 kap 5 § 14. (HD:s mål Ö 4965-17)