JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Meddelade prövningstillstånd

Listan innehåller endast de mål i vilka prövningstillstånd har meddelats och som ännu inte har avgjorts. Upplysningen om vad målet gäller är lämnad av den ansvarige justitiesekreteraren. Informationen avförs från listan när målet har avgjorts.

(Kronologisk ordning)

Prövningstillstånd

2018-09-11

Fråga om ersättning till tolk för förberedelsetid. (HD:s mål Ö 3081-18)

2018-09-04

Fråga om en samebys rätt till småviltsjakt och fiske inom samebyns område. Även fråga om rätten att upplåta de ifrågavarande rättigheterna. (HD:s mål T 853-18)

2018-09-03

Försäkringsersättning. Fråga om ersättning ska utgå ur en försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring. (HD:s mål T 25-16)

2018-09-03

Trafikskadeersättning. En skogsbrand uppkom i samband med att markberedningsarbete utfördes med skogsfordon. Fråga om skadan som branden orsakade har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen. (Hänskjuten prejudikatfråga från tingsrätt. HD:s mål Ö 1825-18)

2018-09-03

Fråga om beviskravet för Justitiekanslern vid en invändning om att åtal inte väckts i tid enligt 9 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen. (HD:s mål Ö 3364-18)

2018-08-27

Frågan om förutsättningarna i 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken är uppfyllda och utbetalt skadestånd därmed är undantaget från utmätning. Om så är fallet, omfattas även en motorcykel inköpt för det aktuella skadeståndet av utmätningsförbudet? (HD:s mål Ö 4039-18)

2018-08-20

En man har dömts för mord och överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. I överklagande har mannens behov av rättspsykiatrisk vård ifrågasatts. Prövningstillstånd har meddelats i frågan om vilken påföljd som ska dömas ut. (HD:s mål B 2228-18)

2018-08-20

Med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit utrett, har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i fråga om beräkning av skälig ersättning enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen. Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt har förklarats vilande. (HD:s mål B 1540-18)

2018-07-25

Fråga om förutsättningarna för att genom husrannsakan ta i beslag två vävnadsprover som förvaras enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ( HD:s mål Ö 2397-18)

2018-07-10

Fråga om rubricering och påföljd i mål om grovt rån (partiellt prövningstillstånd). (HD:s målnr B 2678-18 och B 2899-18)

 

2018-07-04

Fråga om utvisning på grund av brott. (HD:s mål B 1415-18 och B 2017-18)

2018-07-04

Pennningtvättsbrott. Fråga om bl.a. rubricering och påföljd. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningen (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 1751-18)

2018-07-02

Partiellt prövningstillstånd har meddelats i frågan om den som via internet förmår någon att genomföra sexuella handlingar på sig själv, filma detta och sedan överföra videosekvenserna till gärningsmannen kan dömas för sexuellt övergrepp mot barn enligt bestämmelsen i 6 kap. 6 § brottsbalken. (HD:s mål B 1858-18)

2018-06-26

Fråga om fastställelse av skadeståndsskyldighet för bostadsrättsförening. (HD:s mål T 1559-18)

2018-06-26

Målet rör hur rätten till skadestånd för bl.a. anbudskostnader ska bedömas i ett mål där upphandlingen behövt göras om på grund av fel i upphandlingens konkurrensuppsökande skede. Även fråga om under vilka förutsättningar ersättning för processkostnader i samband med överprövningen av upphandlingen kan utgå i form av skadestånd. (HD:s mål T 1055-18)

2018-06-19

Fråga om klagan i hovrätt över domvilla. (HD:s mål Ö 1882-18)

2018-06-14

Fråga om ansvar för sexuellt ofredande. (HD:s mål B 48-18)

2018-06-12

Fråga om innehav av en omgjord startrevolver ska bedömas som grovt vapenbrott eller vapenbrott av normalgraden. Även fråga om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid tillkomsten av de nya bestämmelserna i 9 kap. 1 och 1 a §§ vapenlagen (1996:67) som trädde ikraft den 1 januari 2018 (jfr 11 kap. 14 § RF). (HD:s mål B 2646-18)

2018-06-12

Fråga om en medansvarsperiod enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen avslutas genom beslut att bevilja företagsrekonstruktion. (HD:s mål T 462-18)

2018-06-11

Fråga om påföljd för grovt penningtvättsbrott. En av klagandena har överklagat hovrättens dom endast såvitt avser frågan om påföljd. Prövningstillstånd har meddelats avseende hans överklagande. Den andra av klagandena har överklagat hovrättens dom såvitt avser frågorna om skuld och påföljd. Avseende hennes överklagande har prövningstillstånd meddelats med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningen (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 5389-17)

2018-06-11

Fråga om vitesförlägganden enligt marknadsföringslagen: utformningen av föreläggandena och vitets storlek. (HD:s mål T 2286-18) 

2018-06-11

Fråga om rubricering och påföljd i mål om människosmuggling (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 5434-17)

2018-06-11

Frågor bl.a. om:
- en domstol i ett mål om betalning av diskrimineringsersättning där svaranden har medgivit yrkandet ska meddela dom i enlighet med medgivandet eller om domstolen också måste pröva frågan om svaranden har gjort sig skyldig till olaga diskriminering,
- tillåtligheten av en fastställelsetalan beträffande diskriminering, samt
- EU-rättens betydelse för svaret på dessa frågor och om ett eventuellt inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.
(HD:s mål Ö 2343-18)

2018-06-11

Fråga om när hovrätten ska meddela prövningstillstånd (49 kap. 14 § rättegångsbalken). (HD:s mål Ö 1537-18)

2018-06-04

Prövningstillstånd har meddelats i två från tingsrätten hänskjutna frågor i ett konkursärende som rör en likvidators arvodesfordran och bl.a. möjligheten till kvittning i konkurs. (HD:s mål Ö 1820-18)

2018-05-28

Fråga om vem som ska anses som ägare till ett fordon vid tillämpningen av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. (HD:s mål T 1144-18)

2018-05-21

Fråga om ersättning till särskild företrädare för barn. Hovrätten har bestämt ersättningen med tillämpning av den s.k. brottmålstaxan. (HD:s mål Ö 959-18)

2018-05-15

Fråga om aktuella förpackningar med pulver och torkade växtdelar från icke narkotikaklassificerade växter, som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT, kan anses avdelade i doser och därmed utgör en beredning i psykotropkonventionens mening samt till följd därav anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen. (HD:s mål B 1605-18)

2018-05-14

Fråga om fordran när ett samboförhållande har upphört på grund av att den ena parten har betalat kostnader kopplade till den andra partens fastighet och en del av köp av den andra partens bil. (HD:s mål T 1634-18 )

2018-05-14

Fråga om ansvarsfrihet på grund av social adekvans i mål om olaga frihetsberövande ( HD:s mål B 5050-17)

2018-05-07

Fråga om resning av stadfäst förlikning i mål om klander av bodelning. (HD:s mål Ö 3988-17)

2018-04-30

Fråga om s.k. soft air gun är att bedöma som vapen enligt vapenlagen eller som föremål som faller utanför lagens tillämpningsområde. (HD:s mål B 1622-18)

2018-04-23

Fråga om tillämpning av 44 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken avseende ränteyrkande i ett vid tingsrätten framställt käromål. (HD:s mål T 339-18)

2018-04-23

Synnerligen grov narkotikasmuggling; fråga om brottsrubricering och påföljd. (HD:s mål B 573-18)

2018-04-23

Fråga om ersättning till god man för frånvarande minoritetsaktieägare i ett inlösenförfararande enligt 22 kap. aktiebolagslagen när den gode mannen för talan mot skiljedom i allmän domstol. (HD:s mål T 4684-17)

2018-04-23

Fråga om huruvida korttidsuthyrning av bilar som är utrustade med radio innebär ett tillgängliggörande av musikaliska verk för allmänheten och därför utgör upphovsrättsintrång. Även fråga om medverkansansvar vid upphovsrättsintrång. (HD:s mål T 5909-17)

2018-04-23

Partiellt prövningstillstånd har meddelats i frågan om ansvar för kränkande fotografering. Främst fråga om upptagningen av bild har skett i hemlighet. (HD:s mål B 4597-17)

2018-04-09

Fråga om Konkurrensverkets beslut att vid genomförandet av en platsundersökning ta kopior av handlingar får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen trots ett överklagandeförbud i konkurrenslagen. ( HD:s mål Ö 5652-17 )

2018-04-09

Fråga om förutsättningar för godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken föreligger. Även fråga om bedömningen av behovet av god man. ( HD:s mål Ö 302-18 )

2018-04-09

Fråga om ersättning enligt 31 kap. 8 § rättegångsbalken för kostnader avseende privat försvarare under förundersökning som senare lagts ned av åklagaren. (HD:s mål Ö 5446-17)

2018-04-09

Prövningstillstånd har meddelats i ett mål om skattebrott alternativt vårdslös skatteuppgift. Fråga om den tilltalade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter i deklarationer. (HD:s mål B 5612-17)

2018-04-09

Fråga om det bl.a. p.g.a. tingsrättens handläggning och ny bevisning i dispositivt tvistemål finns skäl för att bevilja prövningstillstånd i hovrätten. (HD:s mål Ö 5510-17)

2018-03-23

Fråga om resning m.m. avseende Kronofogdemyndighetens utslag i mål om betalningsföreläggande. (HD:s mål Ö 1050-18 och Ö 1293-18)

2018-03-21

Fråga om verkan av betalning av en preskriberad skuld. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i domstolarnas bedömning att fordran är preskriberad (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål T 5152-17)

2018-03-19

En man har väckt talan om upphävande av faderskap. Fråga om rätt för mannens närmaste arvtagare efter barnet att inträda som part i mannens ställe sedan han avlidit innan målet avgjorts. (HD:s mål Ö 5174-17)

2018-03-19

Partiellt prövningstillstånd har meddelats i frågan om när preskriptionstiden börjar löpa för anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. (HD:s mål T 5031-17)

2018-03-19

Fråga om påföljd för grovt penningtvättsbrott. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit utrett beträffande gärningen (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål  B 5253-17)

2018-03-15

Fråga om den som känt eller borde ha känt till att denne genom sina transaktioner deltog i ett förfarande som utgjorde mervärdesskattebedrägeri, ska anses ha lämnat oriktig uppgift i den mening som avses i skattebrottslagen genom att yrka avdrag för ingående mervärdesskatt. (HD:s mål B 5042-17) 

2018-03-12

Fråga om tolkningen av ett i en ansvarsförsäkring intaget vitesundantag. (HD:s mål Ö 5051-17)

2018-03-05

Tillämplig lag vid tvist om köp. Fråga om säljare ska betraktas som näringsidkare i konsumentköplagens mening. (HD:s mål T 5317-17)

2018-02-05

Fråga om marköverföring vid fastighetsreglering. (HD:s målnr T 1523-17)

2018-01-15

Hovrätten har låtit ett överklagande förfalla när en enskild klagande inledningsvis inställt sig till huvudförhandling endast genom ombud. Fråga om det har funnits särskilda skäl mot att låta överklagandet förfalla. (HD:s mål Ö 5416-17)

2017-09-25

Fråga om passiv lagring av ett licensierat datorprogram efter det att licenstiden har gått ut ska anses utgöra upphovsrättsintrång och, i sådant fall, hur ersättningen för det intrånget ska bestämmas (partiellt prövningstillstånd). ( HD:s mål T 1738-17)

2017-08-23

Frågan om en köpare vid förvärv av fastighet kände till eller borde ha känt till att fastigheten belastades med avtalsservitutet och om servitutet därför i enlighet med 7 kap. 14 § jordabalken fortfarande gäller. (HD:s mål T 4259-16)

2017-05-10

Fråga om domstols skyldighet att undersöka svarandens processbehörighet och möjligheter att ta till vara sin rätt i målet. (Prövningstillstånd enligt 54 kap. 12 a § rättegångsbalken.) (HD:s mål Ö 1763-16)

2017-04-03

Ansvar och påföljd för brott mot upphovsrättslagen. Varor (piratkopior) har sålts i en butik. Butiks­innehavaren har dömts för brott mot upphovsrättslagen avseende varorna i butiken. Likadana varor har funnits i två lagerlokaler dels i anslutning till butiken, dels på annan plats. Fråga om butiks­försälj­ningen har inneburit att även varorna i lagren har bjudits ut till försäljning eller annars spridits till allmänheten och butiksinnehavaren därmed kan dömas för brott mot upphovsrättslagen (eller försök till sådant brott) även avseende lagervarorna. (HD:s mål B 5089-16)

2017-02-27

Fråga bl.a. om bestämmelserna rörande tillämplig lag i fråga om kvittning i Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen) är tillämpliga sedan konkursgäldenären överlåtit huvudfordran till tredje man. (HD:s mål T 6032-16)

2016-09-29

Fråga om beräkning av skadeståndsersättning och ränta på skadeståndsbeloppen vid fastställande av skadestånd på grund av brott då lång tid förflutit mellan gärningarna och tiden för domstols prövning. (HD:s mål B 143-16, nytt mål T 4435-16)

2015-12-07

Fråga om rådgivning avseende köp av ett finansiellt instrument som placerats i en kapitalförsäkring utgör försäkringsförmedling som omfattas av lagen om försäkringsförmedling och därmed av försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring. (HD:s T 2761-15)

RSS - Meddelade prövningstillstånd

 

RSS-ikon Meddelade prövningstillstånd Högsta domstolen  
    
  Vad är RSS?