JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Meddelade prövningstillstånd

Listan innehåller endast de mål i vilka prövningstillstånd har meddelats och som ännu inte har avgjorts. Upplysningen om vad målet gäller är lämnad av den ansvarige justitiesekreteraren. Informationen avförs från listan när målet har avgjorts.

(Kronologisk ordning)

Prövningstillstånd

2019-07-01

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i mål som rör fullmakts giltighet efter fullmaktsgivarens död (21 § avtalslagen). (HD:s mål T 6146-18)

2019-07-01

Fråga om bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen ska svara för kostnader för att återställa innertaket efter reparation av en fuktskada som beror på skador i yttertaket. (HD:s mål T 175-19)

2019-06-24

Mark- och miljööverdomstolen har gett en naturskyddsförening rätt att överklaga ett beslut om bygglov. Fråga om klagorätt. (HD:s mål Ö 6017-18)

2019-06-11

Omprövning av trafikskadeersättning. Fråga om en försäkringstagares begäran om omprövning av ersättningen för inkomstförlust kan medföra en omprövning av orsakssambandet mellan personskada och arbetshinder. (Partiellt prövningstillstånd. HD:s mål T 909-19)

2019-06-10

Fråga om 3 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt är dispositiv och om jämkning. (HD:s mål Ö 720-19)

2019-06-10

Fråga om tillämpningen av regleringen kring dödsbos innehav av vapen i 7 och 8 kap. vapenlagen (1996:67). (HD:s mål B 5898-18)

2019-05-22

I mål om ansvar för givande och tagande av muta m.m. har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i frågan om middagstillställningarna, med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit utrett beträffande gärningarna, är att anse som otillbörliga förmåner. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 5301-18)

2019-05-21

Fråga om värdegränsen mellan stöld och ringa stöld vid butikstillgrepp (partiellt prövningstillstånd) (HD:s mål B 6140-18)

2019-05-20

Överflyttning av barn enligt Haagkonventionen, framför allt fråga om var barnet hade hemvist omedelbart före det olovliga kvarhållandet. (HD:s mål Ö 2300-19)

2019-05-13

Fråga om tillämpningen av 8 kap. 6 § försäkringsavtalslagen (2005:104). (HD:s mål T 481-19)

2019-05-07

Fråga om skälig orsak för entledigande av boutredningsman. (HD:s mål Ö 1272-19)

2019-05-06

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om åtalet för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken och i fråga om påföljd. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 1200-19)

2019-05-06

Fråga om dels hur penningtvättsbrottet förhåller sig till ett förbrott som utgjorts av ett bedrägeri, dels om gärningarna har täckts av uppsåt eller oaktsamhet. Även fråga om skadestånd. (HD:s mål B 1109-19)

2019-05-03

Fråga om ersättning för utgifter enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. (HD:s mål T 496-19)

2019-05-02

Fråga om tillämpningen av 2 kap. 21 § konkurslagen (1987:672) 

(HD:s mål T 418-19)

2019-04-29

Fråga om rubricering av rattfylleribrott med s.k. mopedbil. (HD:s mål B 1064-19)

2019-04-29

Frågan om konkursförvaltare kan begära kostnadsersättning för vissa kostnader enligt schablon samt om vissa fasta kostnader ingår i kostnadsersättningen eller om dessa omfattas av arvodet. (HD:s mål Ö 5644-18 och Ö 5647-18)

2019-04-29

Fråga om ett beslut om offentligt ackord vid företagsrekonstruktion förfaller om gäldenären försätts i konkurs innan beslutet fått laga kraft. (HD:s mål Ö 1534-19)

2019-04-10

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om utformningen av näringsförbudet (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 345-19)

2019-04-09

Fråga om huruvida försäkringsbolags rätt till ersättning från ett annat försäkringsbolag enligt bestämmelsen om ansvarsfördelning vid dubbelförsäkring i 6 kap. 4 § försäkringsavtalslagen är beroende av att den skadelidande anmält skadan enligt vad som föreskrivs i försäkringsavtalet med det andra försäkringsbolaget. Även fråga om kravet är preskriberat. (HD:s mål T 5515-18)

2019-04-08

Fråga om skuldebrev och bevisbörda. (HD:s mål T 293-19)

2019-04-08

Medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen (2005:551). Fråga om uppkomsttidpunkten för en förpliktelse rörande ett anspråk som parterna har förlikts om. (HD:s mål T 1274-19)

2019-04-08

Upphörande av förvaltarskap. Fråga om spelmissbruk kan anses omfattas av begreppet ”liknande förhållande” i 11 kap. 4 § föräldrabalken. (HD:s mål Ö 278-19)

2019-04-08

Klaganden, som är över 21 år, har dömts för narkotikabrott till fängelse 1 år. Fråga om förutsättningarna för skyddstillsyn i förening med fängelse (28 kap. 3 § BrB). (HD:s mål B 5524-18)

2019-04-08

Övergrepp i rättssak. Fråga om gärningarna ska ses som ett eller flera brott. Även fråga om brottslighetens svårhetsgrad.  (HD:s mål B 5534-18)

2019-03-25

Fråga om uppsåtsprövningen i mål om olovlig körning (HD:s mål B 2413-18)

2019-03-25

Inskrivningsmyndigheten har beviljat en ansökan om inteckning i en fastighet. Klaganden gjorde senare gällande att det av förbiseende angetts ett felaktigt belopp i ansökan. Fråga om det föreligger förutsättningar för rättelse enligt 19 kap. 22 § jordabalken. (HD:s mål Ö 5145-18 och Ö 287-19)

2019-03-18

En man har dömts för bl.a. människorov enligt 4 kap. 1 § första stycket brottsbalken och grov misshandel enligt 3 kap. 6 § brottsbalken. Med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningarna har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd avseende frågorna om rubricering av människorov, huruvida människorov konsumerar grov misshandel samt fråga om påföljd. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 549-19)

2019-03-11

Fråga om fel i bostadsrättslägenhet. (HD:s mål T 5778-18)

2019-02-25

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om den i målet aktuella vätskan (så kallad CBD-olja), innehållande det narkotikaklassificerade ämnet THC som framställts av icke narkotikaklassificerad industrihampa, är att anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 177-19)

2019-02-25

Fråga om kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen ska utgå vid grova bedrägerier riktade mot äldre personer. (HD:s mål T 5247-18)

2019-02-18

Fråga om offentlig uppmaning till finansiering av särskilt allvarlig brottslighet enligt 2 § 5 p och 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd med utgångspunkt i hovrättens bedömning att den tilltalade under den i målet aktuella tiden uppsåtligen har tillhandahållit de aktuella meddelandena på Facebook. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 5948-17)

2019-02-18

Fråga om bevisbörda och beviskrav när ett enskilt anspråk kumuleras med ett brottmål och samma omständigheter åberopas i målets båda delar. (HD:s mål B 5736-18)

2019-02-04

Fråga om vilket beviskrav som ska riktas mot den som i tvistemål för talan om bättre rätt till lös egendom. (HD:s mål T 2973-18, T 3325-18 och T 5168-18)

2019-02-04

En hyresgäst har bedrivit rörelse i en hyreslokal. Fråga om ersättning när hyresvärden sagt upp lokalen. (HD:s mål T 5803-18)

2019-01-30

Åklagaren justerade i hovrätten åtalet till att avse ett grövre brott, varpå målsäganden yrkade skadestånd med ett högre belopp än vid tingsrätten. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd såvitt gäller hovrättens beslut att avvisa målsägandens skadeståndsyrkande i den del som framställts först i hovrätten. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 4865-18, nytt mål T 620-19)

2019-01-28

Fråga om utvisning på grund av brott. (HD:s mål B 4150-18)

2019-01-28

Fråga om laga förfall vid postbefordran. (HD:s mål Ö 5038-18)

2019-01-21

Med utgångspunkt i hovrättens bedömning att försäkringsfall föreligger har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i fråga om tillämpningen av 6 kap. 2 § första stycket tredje meningen försäkringsavtalslagen (2005:104). (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål T 2996-18)

2019-01-21

Fråga om en likvidator som har förfarit vårdslöst är skadeståndsskyldig enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551). Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i övrigt till följd varav hovrättens dom står fast i dessa delar. (HD:s mål T 2977-18)

2018-12-18

Fråga om avtalsförhållande mellan parterna utesluter tillämpning av 32 kap. miljöbalken, och om så inte är fallet, om en skada har orsakats i en verksamhets omgivning i den mening som avses i 32 kap. 1 § miljöbalken. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål T 3191-18)

2018-12-17

Klagan i hovrätt över domvilla. Fråga om domvilla har förekommit då mark- och miljödomstolen upphävt en av kommunen antagen detaljplan avseende viss fastighet utan att bereda fastighetsägaren och en nyttjanderättshavare tillfälle att yttra sig. (HD:s mål Ö 2153-18)

2018-12-12

Surrogatarrangemang i utlandet; fråga om erkännande av utländsk dom och adoption (HD:s mål Ö 2680-18)

2018-12-11

Fråga bl.a. om kallelse till en samfällighetsförenings fortsatta föreningsstämma har skett i behörig ordning. (HD:s mål T 2984-18)

2018-11-05

Fråga om en advokatbyrås skadeståndsansvar för den rådgivning som en advokat vid byrån har lämnat till en klient. (HD:s mål T 2841-18) 

2018-09-04

Fråga om en samebys rätt till småviltsjakt och fiske inom samebyns område. Även fråga om rätten att upplåta de ifrågavarande rättigheterna. (HD:s mål T 853-18)

2018-09-03

Försäkringsersättning. Fråga om ersättning ska utgå ur en försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring. (HD:s mål T 25-16)

2018-06-11

Frågor bl.a. om:
- en domstol i ett mål om betalning av diskrimineringsersättning där svaranden har medgivit yrkandet ska meddela dom i enlighet med medgivandet eller om domstolen också måste pröva frågan om svaranden har gjort sig skyldig till olaga diskriminering,
- tillåtligheten av en fastställelsetalan beträffande diskriminering, samt
- EU-rättens betydelse för svaret på dessa frågor och om ett eventuellt inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.
(HD:s mål Ö 2343-18. Förhandsavgörande från EU-domstolen har begärts.)

2018-04-23

Fråga om huruvida korttidsuthyrning av bilar som är utrustade med radio innebär ett tillgängliggörande av musikaliska verk för allmänheten och därför utgör upphovsrättsintrång. Även fråga om medverkansansvar vid upphovsrättsintrång. (HD:s mål T 5909-17. Förhandsavgörande från EU-domstolen har begärts.)

2017-04-03

Ansvar och påföljd för brott mot upphovsrättslagen. Varor (piratkopior) har sålts i en butik. Butiks­innehavaren har dömts för brott mot upphovsrättslagen avseende varorna i butiken. Likadana varor har funnits i två lagerlokaler dels i anslutning till butiken, dels på annan plats. Fråga om butiks­försälj­ningen har inneburit att även varorna i lagren har bjudits ut till försäljning eller annars spridits till allmänheten och butiksinnehavaren därmed kan dömas för brott mot upphovsrättslagen (eller försök till sådant brott) även avseende lagervarorna. (HD:s mål B 5089-16. Förhandsavgörande från EU-domstolen har begärts.)

2017-02-27

Fråga bl.a. om bestämmelserna rörande tillämplig lag i fråga om kvittning i Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen) är tillämpliga sedan konkursgäldenären överlåtit huvudfordran till tredje man. (HD:s mål T 6032-16. Förhandsavgörande från EU-domstolen har begärts.)

2015-12-07

Fråga om rådgivning avseende köp av ett finansiellt instrument som placerats i en kapitalförsäkring utgör försäkringsförmedling som omfattas av lagen om försäkringsförmedling och därmed av försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring. (HD:s T 2761-15. Förhandsavgörande från EU-domstolen har begärts.)

RSS - Meddelade prövningstillstånd

 

RSS-ikon Meddelade prövningstillstånd Högsta domstolen  
    
  Vad är RSS?