JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Meddelade prövningstillstånd

Listan innehåller endast de mål i vilka prövningstillstånd har meddelats och som ännu inte har avgjorts. Upplysningen om vad målet gäller är lämnad av den ansvarige justitiesekreteraren. Informationen avförs från listan när målet har avgjorts.

(Kronologisk ordning)

Prövningstillstånd

2018-03-15

Fråga om den som känt eller borde ha känt till att denne genom sina transaktioner deltog i ett förfarande som utgjorde mervärdesskattebedrägeri, ska anses ha lämnat oriktig uppgift i den mening som avses i skattebrottslagen genom att yrka avdrag för ingående mervärdesskatt. (HD:s mål B 5042-17) 

2018-03-12

Fråga om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken för en person som har ett omfattande funktionshinder. Fråga också om domstolens utredningsskyldighet i ärenden om anordnande av förvaltarskap. (HD:s mål Ö 5846-17)

2018-03-12

Fråga om tolkningen av ett i en ansvarsförsäkring intaget vitesundantag. (HD:s mål Ö 5051-17)

2018-03-05

Tillämplig lag vid tvist om köp. Fråga om säljare ska betraktas som näringsidkare i konsumentköplagens mening. (HD:s mål T 5317-17)

2018-03-05

Återställande av försutten tid. Fråga om tiden för att återvinna en tredskodom ska återställas när tingsrätten har expedierat domen till en e-postadress som tillhör svaranden, men som denne inte uppgett i målet, och svaranden påstår att domen inte kommit fram. (HD:s mål Ö 4798-17)

2018-02-27

Fråga om beviskrav i mål om hävande av faderskap. (HD:s mål nr: T 5813-17)

 

2018-02-12

Grovt skattebrott? Fråga om brottsrubricering vid flerfaldig brottslighet. (HD:s mål B 4680-17)

2018-02-12

Fråga om hur rättegångskostnaderna ska fördelas när ett käromål har ogillats endast på grund av att en invändning om en kvittningsgill motfordran har godtagits. (HD:s mål Ö 5166-17)

2018-02-05

Fråga om marköverföring vid fastighetsreglering. (HD:s målnr T 1523-17)

2018-01-29

Konsumentköp i affär. Tvist angående om varan överlämnats till köparen vid köpet. Fråga om bevisbördans placering m.m. (HD:s mål T 5243-17)

2018-01-29

Fråga om den numera upphävda bestämmelsen i 23 kap. 8 § ÄB om att delägare som vill klandra ett arvskifte förlorar sin talan om inte delägaren inom tre månader efter delgivning väcker talan mot övriga delägare, fortfarande ska anses gälla. (HD:S mål Ö 4962-17)

2018-01-29

Mål om trafikskadeersättning med yrkanden bl.a. i fråga om ersättning för inkomstförlust och pensionsförlust. Partiellt prövningstillstånd har meddelats i frågan om pensionsförlust. Fråga om grovt rättegångsfel har förekommit i hovrätten när hovrätten har sakprövat yrkandet i den delen. (HD:s mål T 3710-17)

2018-01-24

Fråga om resning avseende Kronofogdemyndighetens utslag i mål om betalningsföreläggande. (HD:s mål nr: Ö 4754-17)

2018-01-24

Fråga om återställande av försutten tid avseende ett utslag från Kronofogdemyndigheten (HD:s målnr Ö 5124-17)

2018-01-22

Klagointresse; fråga om en parts rättsliga intresse av överprövning i högre rätt när dennes medgäldenär har fullgjort betalning enligt underrättsdomen. (HD:s mål nr: Ö 4699-17)

2018-01-15

Hänskjuten fråga gällande om ett bolag – förutsatt att fel förelegat i av bolaget utförda VVS-installationer och att bolaget har haft en skyldighet att avhjälpa felen – är skyldigt att fullt ut ersätta motparten för kostnader avseende åtkomst till avloppsledningarna och återställning efter utförda avhjälpandearbeten eller om ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 procent av kontraktssumman, som följer av ABT 94 kap 5 § 14. (HD:s mål Ö 4965-17)

2018-01-15

Grov urkundsförfalskning; fråga om rubricering och straffvärde.
Frågan om prövningstillstånd avseende påföljdsbestämningen i övrigt ska vila. (HD:s mål B 3924-17) 

2018-01-15

Fråga om ett näringsförbud har överträtts genom återkommande uppdrag i närståendes verksamhet (11 § 12 p lagen [2014:836] om näringsförbud). (HD:s mål B 4976-17)

2018-01-15

Hovrätten har låtit ett överklagande förfalla när en enskild klagande inledningsvis inställt sig till huvudförhandling endast genom ombud. Fråga om det har funnits särskilda skäl mot att låta överklagandet förfalla. (HD:s mål Ö 5416-17)

2018-01-08

Fråga om när en bouppteckning ska anses avslutad enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken och tidsfristen för bröstarvinge att väcka talan mot gåvotagare därmed börjar löpa. (HD:s mål T 4168-17)

2018-01-08

Fråga om förutsättningarna för utvisning av EES-medborgare som har dömts för smuggling av huvudsakligen alkohol. (HD:s mål B 1930-17)

2018-01-08

Misshandel; fråga om rubricering och påföljd. (HD:s mål B 4885-17)

2017-12-20

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan huruvida den av domstolarna beslutade säkerhetsåtgärden är lämplig i den mening som avses i 15 kap. 3 § rättegångsbalken. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt ska vila. (HD:s mål Ö 5657-17)

2017-12-19

Förberedelse till misshandel; fråga om vissa föremål – handlindor och skriftliga handlingar – är sådana objekt som enligt 23 kap. 2 § brottsbalken är särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid brott. Även fråga om det förelegat ansvarsbefriande samtycke. (HD:s mål B 291-17)

2017-12-18

Förberedelse till grovt skattebrott; bland annat fråga om en skatte- och avgiftsanmälan är att anse som ett sådant objekt som enligt 23 kap. 2 § brottsbalken är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott. (HD:s mål B 1825-17)

2017-12-18

Fråga om brottsrubricering och påföljd vid smuggling av icke-rabiesvaccinerade hundar. (HD:s mål B 3079-17)

2017-12-18

Fråga om förutsättning funnits för hovrätten att avvisa överklagandet på den av hovrätten angivna grunden att överklagandet varit så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kunnat läggas till grund för en rättegång i hovrätten. (HD:s mål Ö 4366-17)

2017-12-11

Fråga om ansvar för sexuellt ofredande alternativt ofredande. (HD:s mål B 2066-17)

2017-12-11

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om Ronneby Miljö och Teknik AB:s leverans av vatten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster omfattas av produktansvarslagen (1992:18). (Hänskjutande enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken.) (HD:s mål Ö 4746-17)

2017-12-07

Fråga om återställande av försutten tid för att överklaga en brottmålsdom på den grunden att den tilltalades offentlige försvarare misstagit sig beträffande sista dag för överklagande. (HD:s mål Ö 4986-17)

2017-12-04

Fråga om åtal för smitning från trafikolycksplats strider mot skyddet att inte belasta sig själv kriminellt (självinkriminering) i artikel 6 i Europakonventionen. (HD:s mål B 4918-17)

2017-12-04

Fråga om styrelseledamots medansvar enligt 25 kap. 18 § första stycket 1 aktiebolagslagen omfattar förpliktelser som uppkommit sedan bolaget försatts i konkurs. ( HD:s mål T 4448-17 )

2017-11-29

Fråga i mål om rättegångsombuds skadeståndsansvar om ombudet förfarit vårdslöst och, i så fall, om det förelegat en reklamationsskyldighet för uppdragsgivaren. (HD:s mål T 12-17)

2017-11-27

Synnerligen grov narkotikasmuggling; fråga om brottsrubricering och påföljd. (HD:s mål B 4531-17)

2017-11-20

Fråga om förutsättningar enligt 11 kap. 19 a § föräldrabalken för att en god man ska entledigas från sitt uppdrag utan att en ny god man har utsetts. (HD:s mål Ö 4310-17)

2017-10-23

Fråga om ersättningsskyldighet när gods som förvarats i en av depositarien förhyrd lokal skadats på grund av brister i lokalens sprinklersystem. (HD:s mål T 3671-17)

2017-10-23

Fråga om förutsättning förelegat för tingsrätt att besluta om avvisning av rättegångsombuds yrkande om ersättning för rättegångskostnad, som avser bemötande av svarandens yrkande om att ombuden enligt 18 kap. 7 § rättegångsbalken ska åläggas ersättningsskyldighet för rättegångskostnad, sedan ombudens huvudman under målets handläggning blivit upplöst efter konkurs. (HD:s mål Ö 2583-17)

2017-10-23

Fråga om en advokat i ett överklagande till hovrätten av en brottmålsdom har uttalat sig otillbörligt om tingsrätten och därmed gjort sig skyldig till rättegångsförseelse enligt 9 kap. 5 § rättegångsbalken. (HD:s mål Ö 2851-17)

2017-10-19

Människosmuggling; fråga om rubricering och påföljd (HD:s målnr B 2027-17 och B 2935-17)

2017-10-11

Fråga om ansvar för framkallande av fara för annan när en hivinfekterad person har haft oskyddade samlag. (HD:s mål B 2441-17)

2017-09-25

Fråga om passiv lagring av ett licensierat datorprogram efter det att licenstiden har gått ut ska anses utgöra upphovsrättsintrång och, i sådant fall, hur ersättningen för det intrånget ska bestämmas (partiellt prövningstillstånd). ( HD:s mål T 1738-17)

2017-09-25

Fråga om en hyresvärd har förlorat sin rätt att kräva omsättningshyra. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 1566-17)

2017-08-28

Fråga om rättsförhållandet mellan en avgiftsskyldig utlandsstudent och en svensk högskola samt studentens eventuella rätt till prisavdrag för betalda studieavgifter när högskoleutbildningen inte hållit godtagbar kvalitet. (HD:s mål T 2196-17)

2017-08-23

Frågan om en köpare vid förvärv av fastighet kände till eller borde ha känt till att fastigheten belastades med avtalsservitutet och om servitutet därför i enlighet med 7 kap. 14 § jordabalken fortfarande gäller. (HD:s mål T 4259-16)

2017-08-10

Fråga om ansvar för underlåtenhet att avslöja våldtäkt när den tilltalade åtalats i första hand för medhjälp till samma våldtäkt (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 3552-17)

2017-06-27

Fråga om en genom grindar tidvis avspärrning av en servitutsväg utgör ett hinder i den härskande fastighetens utövning av servitutet och, om så är fallet, hindret måste tålas. (HD:s mål T 1857-17)

2017-06-12

Frågan om det faktum att det föreligger en återvinningstalan mot ett konkursbo innebär att förutsättningar för nedsättning enligt nedsättningslagen föreligger samt om nedsättningen innebär hinder mot verkställighet av ett utmätningsbeslut. (HD:s mål Ö 1864-17)

2017-05-10

En delägare i samägd egendom har förvärvat sin andel i egendomen vid tre olika tillfällen. Andelen består av en del som omfattas av ett i gåvobrev intaget överlåtelseförbud och två delar som inte omfattas av ett sådant förbud. Fråga om delägaren kan ansöka om att egendomen ska bjudas ut till försäljning enligt 6 § samäganderättslagen. (HD:s mål Ö 4970-16)

2017-05-10

Fråga om domstols skyldighet att undersöka svarandens processbehörighet och möjligheter att ta till vara sin rätt i målet. (Prövningstillstånd enligt 54 kap. 12 a § rättegångsbalken.) (HD:s mål Ö 1763-16)

2017-04-03

Ansvar och påföljd för brott mot upphovsrättslagen. Varor (piratkopior) har sålts i en butik. Butiks­innehavaren har dömts för brott mot upphovsrättslagen avseende varorna i butiken. Likadana varor har funnits i två lagerlokaler dels i anslutning till butiken, dels på annan plats. Fråga om butiks­försälj­ningen har inneburit att även varorna i lagren har bjudits ut till försäljning eller annars spridits till allmänheten och butiksinnehavaren därmed kan dömas för brott mot upphovsrättslagen (eller försök till sådant brott) även avseende lagervarorna. (HD:s mål B 5089-16)

2017-02-27

Fråga bl.a. om bestämmelserna rörande tillämplig lag i fråga om kvittning i Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen) är tillämpliga sedan konkursgäldenären överlåtit huvudfordran till tredje man. (HD:s mål T 6032-16)

2016-09-29

Fråga om beräkning av skadeståndsersättning och ränta på skadeståndsbeloppen vid fastställande av skadestånd på grund av brott då lång tid förflutit mellan gärningarna och tiden för domstols prövning. (HD:s mål B 143-16, nytt mål T 4435-16)

2015-12-07

Fråga om rådgivning avseende köp av ett finansiellt instrument som placerats i en kapitalförsäkring utgör försäkringsförmedling som omfattas av lagen om försäkringsförmedling och därmed av försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring. (HD:s T 2761-15)

RSS - Meddelade prövningstillstånd

 

RSS-ikon Meddelade prövningstillstånd Högsta domstolen  
    
  Vad är RSS?