JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förhandsavgöranden från EU-domstolen m.m.:

Beslut om inhämtande meddelat den 18 oktober 2016.
Målnr T 25-16 och T 2761-15
Försäkringsersättning

Begäran om förhandsavgörande har behandlats i EU-domstolen mål C-542/16. EU-domstolen meddelade dom i målet den 31 maj 2018.

Frågorna är:

T 25-16
1 a) Omfattar IMD-direktivet verksamhet där försäkringsförmedlaren inte haft någon avsikt att få till stånd ett verkligt försäkringsavtal? Har det någon betydelse om frånvaron av sådan avsikt har förelegat redan före eller först efter det att verksamheten har inletts?

1 b) Har det – i den situation som avses i 1a) – någon betydelse om förmedlaren vid sidan av den fiktiva verksamheten också har bedrivit en verklig försäkringsförmedlingsverksamhet?

1 c) Har det – alltjämt i den situation som avses i 1 a) – någon betydelse att verksamheten till det yttre framstått för kunden som förberedande arbete inför ingående av försäkringsavtal? Har kundens uppfattning, välgrundad eller ogrundad, om huruvida det varit fråga om försäkringsförmedling någon betydelse?

T 2761-15
2 a) Reglerar IMD-direktivet sådan rådgivning, ekonomisk eller annan, som lämnas i anslutning till förmedlingen av en försäkring men som i sig inte tar sikte på själva tecknandet eller upprätthållandet av ett försäkringsavtal? Vad gäller i det hänseendet särskilt beträffande rådgivning rörande placering av ett kapital inom ramen för en kapitalförsäkring?


2 b) Omfattas sådan rådgivning som avses i 2 a), när den definitionsmässigt utgör investeringsrådgivning enligt MiFID-direktivet, också eller istället av bestämmelserna i det direktivet? Om sådan rådgivning också omfattas av MiFID-direktivet, ska något regelverk tillämpas framför det andra?