JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen

Listan innehåller ännu ej avgjorda mål i vilka Högsta domstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen.

Förhandsavgöranden från EU-domstolen m.m.

2017-09-22

Beslut om inhämtande meddelat den 22 september 2017
Målnr B 5089-16
Brott mot upphovsrättslagen

Frågorna är:

1) Kan det, när varor med skyddade motiv olovligen bjuds ut till försäljning i en butik, föreligga ett intrång i upphovsmannens ensamrätt till spridning enligt artikel 4.1 i direktiv 2001/29 även beträffande varor med likadana motiv, som hålls i lager av den som bjuder ut varorna?

2) Har det någon betydelse om varorna hålls i lager i anslutning till butiken eller på annan plats?

2016-10-18

Beslut om inhämtande meddelat den 18 oktober 2016.
Målnr T 25-16 och T 2761-15 
Försäkringsersättning

Frågorna är:

T 25-16
1 a) Omfattar IMD-direktivet verksamhet där försäkringsförmedlaren inte haft någon avsikt att få till stånd ett verkligt försäkringsavtal? Har det någon betydelse om frånvaron av sådan avsikt har förelegat redan före eller först efter det att verksamheten har inletts?

1 b) Har det – i den situation som avses i 1a) – någon betydelse om förmedlaren vid sidan av den fiktiva verksamheten också har bedrivit en verklig försäkringsförmedlingsverksamhet?

1 c) Har det – alltjämt i den situation som avses i 1 a) – någon betydelse att verksamheten till det yttre framstått för kunden som förberedande arbete inför ingående av försäkringsavtal? Har kundens uppfattning, välgrundad eller ogrundad, om huruvida det varit fråga om försäkringsförmedling någon betydelse?

T 2761-15
2 a) Reglerar IMD-direktivet sådan rådgivning, ekonomisk eller annan, som lämnas i anslutning till förmedlingen av en försäkring men som i sig inte tar sikte på själva tecknandet eller upprätthållandet av ett försäkringsavtal? Vad gäller i det hänseendet särskilt beträffande rådgivning rörande placering av ett kapital inom ramen för en kapitalförsäkring?


2 b) Omfattas sådan rådgivning som avses i 2 a), när den definitionsmässigt utgör investeringsrådgivning enligt MiFID-direktivet, också eller istället av bestämmelserna i det direktivet? Om sådan rådgivning också omfattas av MiFID-direktivet, ska något regelverk tillämpas framför det andra?

2015-12-03

Beslut om inhämtande meddelat den 3 december 2015.
Målnr T 3403-14
Intrång i gemenskapsvarumärke.

Frågorna är:

1. Har det någon betydelse för innehavarens ensamrätt att han under en tid som ligger inom fem år från registreringen inte har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i unionen för varor eller tjänster som registreringen omfattar?

2. Om svaret på fråga 1 är ja, under vilka förutsättningar och på vilket sätt inverkar förhållandet på ensamrätten?